accustom

  A, ENG-THA

accustom

 

คำกริยา customs; accustomed; accustomed; accustoming

(อะ-′คัส-ตัม)

 

accustom ส่วนใหญ่ใช้ในรูป accustom (somone/something) to (something) หมายความว่า ทำให้(บางคนหรือบางสิ่ง)คุ้นเคยกับ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)  ดูในรูปคำคุณศัพท์ (be) accustomed

ตัวอย่าง  She accustomed her eyes to the new glasses. อธิบายหรือแปลว่า เธอทำให้ตาของเธอคุ้นเคยกับแว่นตาใหม่

 

 

ดูคำกริยา accustomed