advanced cancer

  A, ENG-THA

advanced cancer

 

คำนาม คำทางการแพทย์ advanced cancers

 

advanced cancer หมายถึง โรคมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งคือโรคมะเร็งที่มีการแพร่กระจายจากจุดที่มันเริ่มเกิดขึ้นไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย advanced cancer มักจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถบำบัดรักษาเพื่อชะลอการเจริญเติบโตและการแพร่กระจาย การบำบัดรักษายังสามารถช่วยลดอาการเช่นอาการเจ็บหรือปวด แต่ข้อสังเกตโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งสมองถึงแม้ว่าไม่ได้ลุกลามก็จะเรียกว่า advanced cancer เมื่อถึงจุดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย