all over again

  A, ENG-THA

all over again

 

คำวลี

 

all over again หมายความว่า ซ้ำใหม่อีกครั้ง  หรือ เกิดขึ้นซ้ำใหม่อีกครั้ง    เป็นคำที่ผู้พูดเพื่อเน้นว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ซึ่งส่วนมากแล้วผู้พูดจะสื่อเน้นว่ามันน่าเบื่อที่สิ่หนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นซ้ำใหม่อีกครั้ง

 

You have to do your essay well, otherwise the teacher will ask you to do it all over again. อธิบายหรือแปลได้ว่า คุณต้องทำเรียงความของคุณให้ดี มิฉะนั้นครูจะขอให้คุณทำซ้ำใหม่อีกครั้ง – ในที่นี้การทำซ้ำใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบใหม่เป็นสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์

 

I felt like 1980 all over again. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันรู้สึกเหมือนปี 1980 เกิดขึ้นซ้ำใหม่อีกครั้ง