alliance

  A, ENG-THA

alliance

 

คำนาม alliances

(อ-′ลาย-อัน-ส)

 

alliance หมายความว่า

1  กลุ่มพันธมิตร ซึ่งคือกลุ่มของประเทศหรือองค์กรที่รวมตัวกันที่มีเป้าหมายอันเดียวกันในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

The two parties were still too much apart to form an alliance. อธิบายหรือแปลได้ว่า ทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ห่างกันมากเกินไปที่จะรวมกันเป็นกลุ่มพันธมิตร 

 

(คำนามนับไม่ได้) การเข้ารวมตัวกัน ส่วนมากจะใช้ในรูป in alliance with ที่หมายถึง ในการเข้ารวมตัวกันกับ

They are now in a position to govern the state in alliance with either the Free Democrats or the Green Party. อธิบายหรือแปลได้ว่า ตอนนี้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่จะบริหารรัฐใในการเข้ารวมตัวกันกับพรรคเดโมแครตอิสระหรือไม่ก็พรรคกรีน

 

3 (คำทางนิเวศวิทยา) กลุ่มของพืชที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด