and so on, and so forth

  A, ENG-THA, F, O

and so on หรือ and so forth

 

คำวลี

 

and so on หรือ and so forth หมายความว่า และอื่นๆ ซึ่งคือคำที่ใช้บอกว่ารวมถึงสิ่งอื่นๆที่คล้ายๆกัน ในภาษาเขียนของภาษาไทยมีความหมายเหมือนกับคำว่า ฯลฯ

ตัวอย่าง

I have been to many countries, including England, Japan, China, France, and so on. อธิบายหรือแปลว่า ฉันเคยไปหลายประเทศรวมทั้งอังกฤษญี่ปุ่นจีนฝรั่งเศสและอื่น ๆ

 

The movie is available for online rental on the usual pay services: Amazon, iTunes, YouTube, and so forth. อธิบายหรือแปลว่า ภาพยนตร์นี้มีให้เช่าทางออนไลน์ผ่านการบริการที่ต้องชำระเงินตามปกติเช่น Amazon, iTunes, YouTube และอื่น ๆ

 

ข้อสังเกตบางครั้งอาจได้ยินผู้คนใช้คำว่า and so on และคำว่า and so forth รวมกันดังเช่น and so on and so fort ซึ่งเป็นคำที่อาจใช้ในภาษาพูดเพื่อเน้นว่า มีสิ่งอื่นๆที่เหมือนๆกันอีกมากมาย  แต่ยังไม่ถือว่าถูกต้องในภาษาเขียน ซึ่งในภาษาเขียนจะต้องเลือกใช้อย่างหนึ่งอย่างใด