annuity

  A, ENG-THA

annuity

 

คำนาม annuities

(อัน-นู-อะ-ดี)

 

annuity หมายความว่า

1   เบี้ยรายปี หรือ เงินรายปี ซึ่งคือเงินที่จ่ายให้ใครคนหนึ่งในแต่ละปีเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือไปตลอดชีวิต

ตัวอย่าง 

My retirement fund was set up to be paid as an annuity. อธิบายหรือแปลว่า กองทุนเกษียณอายุของฉันถูกจัดทำขึ้นเพื่อที่จะจ่ายเป็นเงินรายปี

 

Some annuities are taxed and some are not, depending on the source of the money. อธิบายหรือแปลว่า เงินรายปีบางอย่างจะถูกเก็บภาษีและบางอย่างจะไม่เก็บ ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงิน

 

(ตัวอย่างคำนามขยายคำนาม) My wife and I are both retired and receiving annuity payments. อธิบายหรือแปลว่า ภรรยาของฉันและฉันเราทั้งสองได้เกษียณแล้วและรับการจ่ายเงินเบี้ยรายปี

 

2  กรมธรรม์บำนาญ ซึ่งคือเป็นสัญญาทางการเงินในรูปของกรมธรรม์ประกันภัยที่จ่ายผลให้รายปี

ตัวอย่าง

He took $150,000 and bought an annuity with a reputable insurance company. อธิบายหรือแปลว่า  เขาได้เอาเงินจำนวน 150,000 ดอลลาร์ และซื้อกรมธรรม์บำนาญกับบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ

 

Life insurance or annuities with long-term care benefits now outsell traditional long-term care insurance by a rate of about 4-to-1. อธิบายหรือแปลว่า ประกันชีวิตหรือกรมธรรม์บำนาญกับผลประโยชน์ดูแลระยะยาวในขณะนี้ขายดีกว่าประกันการดูแลระยะยาวแบบดั้งเดิมโดยอัตราประมาณ 4 ต่อ 1