apoplectic

  A, ENG-THA

apoplectic

 

คำคุณศัพท์

(แอ-พะ-′เพลก-ติก-ค)

 

apoplectic หมายความว่า

1  ฉุนเฉียว ซึ่งคือแสดงออกด้วยอาการโกรธจัด ในความหมายนี้ส่วนมากใช้ในภาษาพูดหรือไม่เป็นทางการ

ตัวอย่าง 

The paper said one individual who was briefed on the contents of the call on Jan. 28 said Trump was “apoplectic”. อธิบายหรือแปลว่า เอกสาร(นี้)ได้กล่าวว่า บุคคลหนึ่งผู้ที่ได้รับการบรรยายสรุปเนื้อหาของการโทรศัพท์ในวันที่ 28 มกราคมกล่าวว่าทรัมป์ได้ “ฉุนเฉียว

 

Democrats and the media were apoplectic with grief and disbelief. อธิบายหรือแปลว่า พรรคเดโมแครตและสื่อมวลชนฉุนเฉียวด้วยความเศร้าโศกและความไม่เชื่อ

 

I told my parents I wanted to keep the baby, and Ian was apoplectic. อธิบายหรือแปลว่า ฉันบอกพ่อแม่ของฉันว่าฉันต้องการเอาลูกไว้(ไม่ต้องการทำแท้ง) และเอียนก็เลยฉุนเฉียว 

 

2 (ความหมายโบราณ ไม่นิยมใช้แล้ว) apoplectic หมายความว่า  (ของหรือเกี่ยวกับ)อาการเป็นลมเหตุภาวะสมองขาดเลือด ส่วนมากจากการที่เส้นเลือดในสมองแตก