appropriate

  A, ENG-THA

appropriate

 

คำคุณศัพท์

(อ-โพร-พริ-เอียต-ท)

 

appropriate หมายความว่า เหมาะสม ซึ่งหมายถึง ยอมรับได้หรือสมควรหรือเข้ากันได้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

 

This movie is perfectly appropriate to children of all ages. อธิบายหรือแปลได้ว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับเด็กทุกวัย

 

Most appropriate course of action is to keep employees’ conversations with human resources confidential. อธิบายหรือแปลได้ว่า วิถีทางของการดำเดินการที่เหมาะสมที่สุดคือการทำให้การสนทนาของพนักงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นความลับ

 


 

คำกริยา appropriates; appropriated; appropriating

 

appropriate หมายความว่า

1  ยึดครอง(บางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะนำไปใช้เหมือนเป็นของตัวเองและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

Honduras is required to fulfill about a dozen requirements in order to receive its share of $644 million appropriated by the U.S. อธิบายหรือแปลได้ว่า ประเทศฮอนดูรัสต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวนมากเพื่อหุ้นเป็นจำนวนเงิน 644 ล้านเหรียญที่ยึดครองโดยสหรัฐฯ

 

2  นำเอา(บางสิ่งบางอย่าง)ไปใช้ โดยเฉพาะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ซึ่งอาจให้ความหมาย ขโมย(บางสิ่งบางอย่าง)

Several other newspapers have appropriated the idea. อธิบายหรือแปลได้ว่า (บริษัท)หนังสือพิมพ์อื่น ๆ ได้นำเอาความคิดไปใช้ 

 

She was found to have appropriated some of the company’s money. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอถูกพบว่าได้ขโมยเงินบางส่วนของ บริษัท

 

3  จัดสรร(เงินหรือทรัพย์สิน) เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ

After the war, Congress appropriated more money for defense projects. อธิบายหรือแปลได้ว่า หลังจากสงครามสภาคองเกรสได้จัดสรรเงินเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการป้องกัน(ประเทศ)