aptitude

  A, ENG-THA

aptitude

 

คำนาม aptitudes

(′แอพ−ทะ−ทูด−ด)

 

aptitude หมายความว่า ความถนัด หรือ ความสามารถพิเศษ ซึ่งคือความสามารถของใครคนใดคนหนึ่งในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเราพูดถึง aptitude ของใครคนใดเราจะพูดถึงความสามารถที่คนคนนั้นมีเป็นพิเศษ

ตัวอย่าง

The new test is supposed to measure the aptitudes of the students. อธิบายหรือแปลได้ว่า การทดสอบใหม่ควรจะวัดความถนัดของนักเรียน

 

He has no aptitude for sport. อธิบายหรือแปลได้ว่า เข้าไม่มีความถนัดทางการเล่นกีฬาเลย

 

His aptitude for treating war injuries led him to consider a medical career. อธิบายหรือแปลได้ว่า ความสามารถพิเศษในการรักษาอาการบาดเจ็บจากสงครามทำให้เขาจะพิจารณาอาชีพทางการแพทย์

 

 

คำที่เขียนคล้ายกันความหมายแตกต่างกัน attitude