aspect ratio

  A, ENG-THA

aspect ratio

 

คำนาม aspect ratios

 

aspect ratio หมายความว่า

อันตราส่วนกว้างต่อสูง โดยเฉพาะเพื่อพูดถึงจอภาพ

 

(คำทางศาสตร์การบิน) อันตราส่วนขนาดเฉลี่ยของคอร์ด(ขนาดความกว้าง)ของปีกต่อช่วงความยาวทั้งหมดของปีกของยานบิน