assertion

  A, ENG-THA

assertion

 

คำนาม

(อะ-′เซอ-ร-ต-ชั่น)

 

assertion หมายความว่า

1 ข้ออ้างยืนยัน ในความหมายนี้ assertion เป็นคำนามที่นับได้และนับไม่ได้โดยมีรูปพหูพจน์ว่า assertions

ตัวอย่าง  There is no concrete evidence to support assertions that the recession is truly over. อธิบายหรือแปลได้ว่า ไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่จะสนับสนุนข้ออ้างยืนยันต่างๆที่ว่าภาวะถดถอยได้จบสิ้นลงไปแล้วจริง ๆ

 

2 การอ้างยืนยัน (สิทธิ์หรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจริง)

ตัวอย่าง  Experiments conducted in the field and the lab are a major basis for this assertion. อธิบายหรือแปลได้ว่า การทดลองที่ทำในสนามและห้องปฏิบัติการเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการอ้างยืนยันนี้

 

3  การแสดง(อำนาจ)  ในความหมายนี้ assertion เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง  The decision is seen as an assertion of his authority within the company. อธิบายหรือแปลได้ว่า การตัดสินใจนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงถึงอำนาจของเขาภายในบริษัท