at any price

  ENG-THA, P

at any price

 

คำวลี หรือที่นิยมน้อยกว่า at any expense 

 

at any price หมายความว่า

1 (ความหมายตามตัวอักษร) at any price หมายความว่า ไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่ก็ตาม

ตัวอย่าง 

I can sense she’s willing to buy the house at any price! อธิบายหรือแปลว่า ฉัน(สามารถ)รู้สึกได้ว่าเธอเต็มใจที่จะซื้อบ้าน(นี้) ไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่ก็ตาม

 

I won’t sell the house. Not at any price! อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะไม่ขายบ้าน ไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่ก็ตาม

 

2 (คำสำนวน) at any price หมายความว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม หรือ ไม่ว่าจะยากเท่าไหร่ก็ตาม หรือ ไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใด ๆ ก็ตาม หรือที่นิยทน้อยกว่า at any expense

ตัวอย่าง 

We shall fight with pride and honor at any price. อธิบายหรือแปลว่า เราต่อสู้ด้วยความภาคภูมิใจและเกียรติยศไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

 

We all want peace at any price. อธิบายหรือแปลว่า เราทุกคนต้องการสันติไม่ว่าจะยากเท่าไหร่ก็ตาม

 

We have to defend our country at any expense. อธิบายหรือแปลว่า เราต้องปกป้องประเทศของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

 

They will hunt her down at any expense. อธิบายหรือแปลว่า พวกเขาจะตามล่าเธอให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใด ๆ ก็ตาม