atypical

  A, ENG-THA

atypical

 

คำคุณศัพท์

(เอ-′ทิพ-พิ-เคิล-ล)

 

atypical หมายความว่า  ไม่ปกติ หรือ ไม่ธรรมดา หรือ ไม่พบโดยทั่วไป ซึ่งคือแตกต่างไปจากที่พบเห็นโดยทั่วไปที่ใช้ขยายความหมายว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตกต่างไปจากกลุ่มของสิ่งเดียวกันที่พบโดยทั่วไป

ตัวอย่าง

He was an atypical English schoolboy. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาเป็นเด็กนักเรียนชาวอังกฤษที่ไม่พบโดยทั่วไป  – ซึ่งคือไม่เหมือนกับหรือแตกต่างจากเด็กนักเรียนชาวอังกฤษคนอื่นๆ

 

Some experts hypothesize that atypical depression may be related to thyroid dysregulation. อธิบายหรือแปลได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งสมมติฐานว่าภาวะซึมเศร้าที่ไม่ปกติอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

 

In the new study, the researchers found that about 30 percent of the women with atypical hyperplasia developed breast cancer in the 25 years after the diagnosis. อธิบายหรือแปลว่า ในการศึกษาใหม่ นักวิจัยพบว่าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่มีการแบ่งตัวเกินที่ไม่ปกติได้พัฒนาเป็นมะเร็งเต้านมใน 25 ปีหลังจากการวินิจฉัย