audax

  A, ENG-THA

audax

 

คำนาม  พหูพจน์ audaxes

(ออ-′แดก-ส)

 

audax หมายความว่า ออแดกซ์ หรือ กิจกรรมปั่นจักรยานทางไกล ซึ่งคือ ประเภทของกิจกรรมการขี่จักรยานทางไกล ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องขี่จักรยานไปในเส้นทางหนึ่งในระยะทางหนึ่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ เราอาจพูดได้ว่า audax เป็นกิจกรรมมากกว่ากีฬาเนื่องจาก audax ไม่ได้เป็นการแข่งขันระหว่างผู้ร่วมและไม่มีการจัดอันดับ แต่ความสำเร็จของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะอยู่ที่ผู้ขี่จักรยานนั้นสามารถบรรลุเส้นทางนั้นได้ในเวลาที่กำหนดไว้

ปัจจุบันกิจกรรมขี่จักรยาน audax มีความนิยมอยู่สองรูปแบบ Euraudax (ยู-โร-เแดก-ส) ซึ่งเป็นการขี่แบบดั้งเดิมที่ผู้ขี่จะขี่กันเป็นกลุ่มไปในจังหวะความเร็วที่คงที่ตามผู้นำของกลุ่ม และแบบที่นิยมกว่าคือ  Randonneuring (แรน-ดะ-เนอ-ริง) ซึ่งเป็นการขี่ที่ผู้ขี่แต่ละคนจะขี่ตามจังหวะความเร็วของตัวเองตามสะดวก

 

ตัวอย่างประโยค Like many cyclists, I started 2019 with a goal. It was a pretty ambitious one: to complete a 600 km audax in September, along with several other audaxes throughout the year ranging from 100 to 400 km. อธิบายหรือแปลว่า เช่นเดียวกับนักปั่นจักรยานหลายคน ฉันเริ่มต้นปี 2019 กับเป้าหมายหนึ่ง มันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างทะเยอทะยาน ที่จะประสบความสำเร็จออแดกซ์ระยะทาง 600 กิโลเมตรในเดือนกันยายน ร่วมด้วยกับออแดกซ์อื่น ๆ อีกมากมายตลอดทั้งปีตั้งแต่(ระยะ) 100 ถึง 400 กิโลเมตร