autism spectrum disorder, autism

  A, ENG-THA

autism spectrum disorder

 

คำนาม คำทางแพทย์ autism หรือ ASD

(′ออ-ทิส-ซึม)

 

autism spectrum disorder หรือ ASD หรือ autism คือ ภาวะออติส หรือ โรคออติส หรือ โรคออติสซึม หรือ โรคออติสติก ซึ่งคือกลุ่มของภาวะความผิดปกติที่ซับซ้อนของการพัฒนาทางสมอง ความผิดปกตินี้มีผลทำให้มีความยากลำบากในการปฏิสัมพันธ์กับสังคมทั้งทางสื่อสารด้วยวาจาและด้วยวิธีอื่นๆ คำว่า spectrum คือ คำที่แสดงว่าภาวะออติสจะมีด้วยกันหลายระดับของความผิดปกติ ภาวะออติสจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมองเริ่มพัฒนาขึ้น แต่อาการจะเริ่มแสดงให้เห็นเมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 2 และ 3 ปี

จาการทำการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภาวะออทิสซึ่มเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรม บุคคลที่มีภาวะออทิสซึ่มแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันซึ่งหลายคนมีความสามารถพิเศษที่เฉพาะตัวเช่นการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมหรือทางดนตรีหรือทางวิชาการ

 

ตัวอย่างประโยค In 2018, the U.S. government estimated about 1 in 40 kids is diagnosed with autism. อธิบายหรือแปลว่า ในปี 2018 รัฐบาลสหรัฐฯคาดการณ์ว่าประมาณเด็ก 1 ใน 40 คนจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออติส