aware

  A, ENG-THA

aware

 

คำคุณศัพท์

(อะ–เว–ร)

 

aware หมายความว่า  รับรู้ หรือ ตระหนักถึง เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ส่วนมากในรูป

aware of (something) หมายความว่า รับรู้ถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ รับทราบเกี่ยวกับ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ตระหนักถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรืออาจหมายความว่า รู้จักกับ(บางสิ่งบางอย่าง)

 

ตัวอย่าง

Most people are aware of the dangers of sunbathing. อธิบายหรือแปลว่า คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงอันตรายจากการอาบแดด

 

I suddenly became aware of him looking at me. อธิบายหรือแปลว่า ฉันทันใดเริ่มรับรู้ถึงว่าเขากำลังมองฉัน

 

People are becoming far more aware of environmental issues. อธิบายหรือแปลว่า ผู้คนเริ่มที่จะรับรู้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างมาก

 

I became aware of anosmia myself around 10 years ago, when my husband fell off his bike and suffered concussion. อธิบายหรือแปลว่า ฉันได้เริ่มรู้จักกับภาวะเสียการรู้กลิ่นด้วยตัวเองเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วตอนที่สามีของฉันตกจากจักรยานและได้รับผลกระทบกับสมองกระทบกระเทือน