BCE, CE, BC, AD

Home » A » BCE, CE, BC, AD
A, B, C, ENG-THA No Comments

BCE, CE, BC, AD

 

คำย่อ Before the Common Era, Common Era, Before Christ, Anno Domini

 

ที่ผ่านมา BC (Before Christ) จะใช้หมายถึง ช่วงเวลาก่อนยุคปฏิทินปัจจุบัน นั้นก็คือก่อนปฏิทินของคริสตศักราชที่ใช้กันอยู่  คำว่า Before Christ หมายถึง ช่วงเวลาก่อนพระเยซูประสูติ และ AD (Anno Domini) จะหมายถึง ยุคปฏิทินปัจจุบัน นั้นก็คือปฏิทินของคริสตศักราชที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  คำว่า Anno Domini เป็นคำภาษาละตินแปลว่า ปีของพระเจ้า นั้นก็คือนับปีที่ 1 (คศ 1) เมื่อพระเยซูประสูติ

 

ในปัจจุบันถึงแม้ว่า BC และ AD ยังคงใช้อยู่กว้างขวาง แต่คำที่นิยมใช้เป็นทางการมากขึ้นคือ BCE  (Before the Common Era) และ CE (Common Era) เพื่อให้เป็นคำที่ไม่ขึ้นกับศาสนาและเป็นสากลมากขึ้น

Before the Common Era หมายถึง ยุคก่อนปฏิทินปัจจุบัน หรือ ก่อนสากลสมัย นั้นก็คือช่วงเวลาก่อนปฏิทินปัจจุบัน

และ Common Era คือ  ยุคปฏิทินปัจจุบัน หรือ สากลสมัย นั้นก็คือยุคของปฏิทินปัจจุบัน ปฏิทินปัจจุบันในที่นี้หมายถึง ปฏิทินของคริสตศักราชซึ่งใช้เป็นปฏิทินสากล

 

ดังนั้น BCE  = BC และ CE = AD