BCE, CE, BC, AD

  A, B, C, ENG-THA

BCE, CE, BC, AD

 

คำย่อ Before the Common Era, Common Era, Before Christ, Anno Domini

 

BC (Before Christ) คือ ช่วงเวลาก่อนยุคปฏิทินปัจจุบัน นั้นก็คือ ช่วงเวลาก่อนคริสตศักราช คำว่า Before Christ หมายถึง ช่วงเวลาก่อนพระเยซูประสูติ

และ AD (Anno Domini) คือ ยุคปฏิทินปัจจุบัน นั้นก็คือ ช่วงเวลาคริสตศักราชซึ่งคือช่วงเวลาของปฏิทินปัจจุบัน คำว่า Anno Domini เป็นคำภาษาละตินแปลว่า ปีของพระเจ้า นั้นก็คือนับปีที่ 1 (คศ 1) เมื่อพระเยซูประสูติ

 

ในปัจจุบันถึงแม้ว่า BC และ AD ยังคงใช้อยู่กว้างขวาง แต่คำที่นิยมใช้เป็นทางการมากขึ้นคือ BCE  (Before the Common Era) และ CE (Common Era) เพื่อให้เป็นคำเป็นสากลมากขึ้นและไม่ขึ้นกับศาสนา

Before the Common Era คือ ก่อนสากลสมัย หรือ ยุคก่อนปฏิทินปัจจุบัน นั้นก็คือช่วงเวลาก่อนปฏิทินปัจจุบัน

Common Era คือ สากลสมัย หรือ ยุคปฏิทินปัจจุบัน  นั้นก็คือยุคของปฏิทินปัจจุบัน ปฏิทินปัจจุบันในที่นี้หมายถึง ปฏิทินคริสตศักราช

 

ดังนั้น BCE  = BC และ CE = AD