berate

  B, ENG-THA

berate

 

คำกริยา คำเป็นทางการ berates; berated; berated; berating

(บิ-′เรต-ท)

 

berate (someone) หมายความว่า ด่า(ใครคนใดคนหนึ่ง) ซึ่งคือพูดใส่ใครบางคนด้วยด้วยความโกรธ ส่วนใหญ่เพราะว่าใครคนนั้นทำสิ่งที่ผู้ด่าคิดว่าไม่ถูกต้อง หรืออาจใช้ในรูป

berate (someone) for (doing something/something) หมายความว่า ด่า(ใครคนใดคนหนึ่ง)สำหรับ(การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ สิ่งหนึ่ง)

ตัวอย่าง 

There’s no need to berate someone for making a mistake during the first day on the job. อธิบายหรือแปลว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะด่าใครคนหนึ่งสำหรับการทำสิ่งผิดพลาดในช่วงวันแรกของการทำงาน

 

Their teacher berated them for being late. อธิบายหรือแปลว่า ครูของพวกเขาด่าพวกเขาสำหรับการมาสาย

 

Employees describe a toxic workplace, where supervisors often berated and publicly humiliated employees. อธิบายหรือแปลว่า พนักงานอธิบายลักษณะสถานที่ทำงานที่เลวร้าย ซึ่งหัวหน้างานมักจะด่าและทำให้พนักงานอับอายขายหน้าต่อหน้าผู้คน