bits and pieces

  B, ENG-THA, P

bits and pieces

 

คำวลี คำนามพหูพจน์

 

bits and pieces หมายความว่า

1  สิ่งเล็กสิ่งน้อย หรือ ส่วนเล็กส่วนน้อย หรือ เศษเล็กเศษน้อย หรือ ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ตัวอย่าง

He circled the house, looking in, and saw nothing but the bits and pieces of ordinary living. อธิบายหรือแปลว่า เขาวนเวียนอยู่รอบ ๆ บ้าน(นี้) มองเข้าไปใน(บ้าน) และไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสิ่งเล็กสิ่งน้อยของการดำรงวิถีชีวิตทั่วไป

 

I mean, everybody’s heard bits and pieces. I don’t think they understand how crazy this story is.  อธิบายหรือแปลว่า ฉันหมายความว่า ทุกคนได้ยินส่วนเล็กส่วนน้อยไปแล้ว (แต่)ฉันไม่คิดว่าพวกเขาเข้าใจว่าเรื่องนี้บ้าแค่ไหน

 

2  in bits and pieces หมายความว่า เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หรือ เป็นเศษเล็กเศษน้อย หรือ เป็นส่วนเล็กส่วนน้อย

ตัวอย่าง  The wreckage was spread over a wide area in bits and pieces. อธิบายหรือแปลว่า ซากปรักหักพังกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณกว้างเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย