bloc

  B, ENG-THA

bloc

 

คำนาม blocs

(บล็อก-ค)

 

bloc หมายความว่า กลุ่ม และคำว่า bloc ส่วนมากแล้วจะใช้กลับกลุ่มประเทศหรือกลุ่มการเมือง ซึ่งคือกลุ่มของประเทศก่อตั้งเพราะมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างร่วมกัน หรืออาจใช้หมายถึงกลุ่มของนักการเมืองที่ทำงานเป็นพันธมิตรกัน

 

ตัวอย่าง 

Economists had predicted that a vote to leave the bloc could do substantial damage to the British economy.  อธิบายหรือแปลได้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ว่าการลงคะแนนเสียงเพื่อออกจากกลุ่มสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศสหราชอาณาจักร  – bloc ในที่นี้คือกลุ่มสหภาพยุโรป

 

In fact, figures Wednesday from the European Union’s statistics agency show annual consumer price inflation across the 19-country bloc fell to 1.3 percent. อธิบายหรือแปลได้ว่า ในความเป็นจริงแล้ว ตัวเลขของวันพุธจากสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปแสดงอัตราเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคประจำปีในกลุ่มประเทศทั้ง 19 ประเทศได้ลดลงถึง 1.3 เปอร์เซ็นต์