bone-chilling

  B, ENG-THA

bone-chilling

 

คำคุณศัพท์

(′โบน-ชิล-ลิ่ง)

 

bone-chilling หมายความว่า

1  หนาวไปถึงกระดูก หรือสำนวนไทยอาจเรียก หนาวเหน็บ ซึ่งคือหนาวมากๆ

ตัวอย่าง I walked home in bone-chilling weather. อธิบายหรือแปลว่า ฉันเดินกลับบ้านในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ

 

2  bone-chilling อาจหมายความว่า ขย่าขวัญ หรือ สยอง(ขวัญ) หรือ ซึ่งคือ น่ากลัวมากๆ

ตัวอย่าง He told some of his bone-chilling stories to the kids. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้เล่าเรื่องสยองขวัญของเขาบางเรื่องให้เด็กฟัง

 

 

ดู chill (somebody) to the bone

ดู (be) chilled to the bone