botulism

  B, ENG-THA

botulism

 

คำนาม คำทางการแพทย์

(′บ็อต-ชะ-ลิ-ซึ่ม)

 

botulism หมายความว่า โรคโบทูลิซึม หรือ โบทูลิซึ่ม ซึ่งคือโรคอาหารเป็นพิษชนิดร้ายแรงเฉียบพลันมีสามารถเหตุมาจากการกิน พิษโบทูลินั่ม (botulinum toxin) ที่ผลิตโดย แบคทีเรียครอสตรีเดียมโบทูลินั่ม (Clostridium botulinum)

อาการของ botulism คือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาเรื่องการมองเห็น มีปัญหาการเคลื่อนส่วนของรางกาย  มีปัญหาการกลืนและการพูด และถึงแม้เป็นโรคที่ไม่พบกันบ่อยแต่มีอัตราการชีวิตสูง

 

ตัวอย่าง   Botulism is caused by eating the spores of a bacterium called Clostridium botulinum. อธิบายหรือแปลว่า โรคโบทูลิสซึมเกิดจากการกินสปอร์ของแบคทีเรียที่เรียกว่า แบคทีเรียครอสตรีเดียมโบทูลินั่ม