break even

  B, ENG-THA

break even

 

คำสำนวน คำกริยา breaks even; broke even; broken even; breaking even

 

break even หมายความว่า ผ่านจุดคุ้มทน ซึ่งคือผ่านจุดที่รายได้เท่ากับต้นทุน

ตัวอย่าง

He said the company would generally lose money or break even in the fourth quarter of 2018. อธิบายหรือแปลว่า เขากล่าวว่าบริษัทอาจจะสูญเสียเงิน(ขาดทุน)หรือผ่านจุดคุ้มทนในไตรมาสที่สี่ของ 2018

 

In New London, two years in, he says that the district is close to breaking even. อธิบายหรือแปลว่า ในเมืองนิวลอนดอนสองปีผ่านไป เขากล่าวว่าย่านนี้ใกล้ที่จะผ่านจุดคุ้มทนแล้ว

 

 

ดูคำนาม breakeven และคำคุณศัพท์ break-even

ดู break