brine

  B, ENG-THA

brine

 

คำนาม

(บราย-น)

 

brine หมายความว่า

1  น้ำเกลือ หรือ น้ำเค็ม ซึ่งคือน้ำที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบและคำนี้ใช้ส่วนมากในการกล่าวถึงน้ำเกลือที่ใช้เกี่ยวข้องกับอาหารโดยเฉพาะในการเก็บรักษาอาหารโดยการดองหรือหมัก นอกจากนั้นยังอาจหมายถึง สายละลายที่มีความเข้มข้นของเกลือสูง

ตัวอย่าง

The meat was soaked in brine before it was grilled. อธิบายหรือแปลว่า เนื้อถูกแช่ในน้ำเกลือก่อนที่มันจะย่าง

 

She soaked the walnuts in brine for four or five days. อธิบายหรือแปลว่า เธอแช่วอลนัทในน้ำเกลือเป็นเวลาสี่หรือห้าวัน

 

2  น้ำทะเล

ตัวอย่าง  The brine dries white on our faces and arms. อธิบายหรือแปลว่า น้ำทะเลแห้งเป็นสีขาวบนใบหน้าและแขนของเรา

 


 

คำกริยา brines; brined; brined; brining

 

brine หมายความว่า หมัก(บางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะแช่ในน้ำที่มีเกลือผสมอยู่และในการทำอาหารอาจมีส่วนผสมอื่นๆร่วมด้วย

ตัวอย่าง

You should brine the chicken up to one day before grilling. อธิบายหรือแปลว่า คุณควรหมักไก่สูงสุดหนึ่งวันก่อนการย่าง

 

She brined the shrimp in water, salt, and sugar. อธิบายหรือแปลว่า เธอหมักกุ้งในน้ำ เกลือ และน้ำตาล