BTW

  B, ENG-THA

BTW

 

คำย่อของคำว่า by the way

 

BTW ดูความหมายละเอียดที่ by the way ซึ่งในภาษาไทยจะหมายถึง  อีกประการหนึ่ง หรือ อีกอย่างหนึ่ง BTW ใช้สื่อเพื่อต้องการจะกล่าวอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างจากเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้ว หรือกล่าวเพิ่มเติมในสิ่งที่อาจสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องเล็กน้อยกับเรื่องเดิม

 

ตัวอย่างประโยค Next Monday, BTW, is also the day that we need to finish the report. อธิบายหรือแปลได้ว่า วันจันทร์หน้า อีกอย่างหนึ่ง เป็นวันที่เราต้องทำรายงานให้เสร็จสิ้นด้วย