by heart

  B, ENG-THA, H

by heart

 

คำวลี

 

by heart หมายความว่า ด้วยความจำโดยไม่ต้องคิด หรือและถ้าพูดถึง learn by heart หรือ learn (something) by heart จะหมายความว่า เรียนด้วยการท่องจำ หรือ เรียน(บางสิ่งบางอย่าง)ด้วยการท่องจำ

ตัวอย่าง

After all those years, she still knew my telephone number by heart. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากผ่านมาหลายปีเธอยังคงรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉันด้วยความจำโดยไม่ต้องคิด

 

Like many children of my generation I learned poems by heart. อธิบายหรือแปลว่า เช่นเดียวกับเด็กหลายคนในรุ่นของฉัน ฉันเรียนบทกวีด้วยการท่องจำ