candidate

  C, ENG-THA

candidate

 

คำนาม candidates

(แคนดิเดท-ท)

 

candidate หมายความว่า

1 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งชนิดใด

(ตัวอย่าง There are three candidates standing in the election. อธิบายหรือแปลได้ว่า มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสามคน)

 

2 ผู้สมัคร (งาน หรือ ตำแหน่งงาน)

(ตัวอย่าง Candidates can apply in person or send a resume. อธิบายหรือแปลได้ว่า ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติส่วนตัว)

 

3 ผู้ที่มีคุณสมบัติ(ถึงที่กำหนด) เช่น a Ph.D. candidate in linguistics แปล ผู้ที่มีคุณสมบัติเรียนปริญญาเอกในภาควิชาภาษาศาสตร์