cardiopulmonary

  C, ENG-THA

cardiopulmonary

 

คำคุณศัพท์ คำทางแพทย์

(คา-ร-ดิ-โอ-′พูล-มะ-เน-รี่) หรือ (คา-ร-ดิ-โอ-′พัล-มะ-เน-รี่)

 

cardiopulmonary หมายความว่า (ในหรือของหรือเกี่ยวกับ)ระบบการทำงานของหัวใจและปอด หรือ (ในหรือของหรือเกี่ยวกับ)หัวใจและปอด เช่น

cardiopulmonary resuscitation หรือย่อว่า CPR แปลว่า  การฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอด หรือ ซีพีอาร์ ซึ่งคือขั้นตอนการกู้ชีวิตฉุกเฉินให้กับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว โดยการช่วยปั๊มหัวใจและการเป่าลมเข้าปอดเพื่อรักษาการทำงานของสมองไว้จนกระทั่งหัวใจสามารถเต้นกลับคืนมาได้เองอีกครั้ง เมื่อสมองได้รับออกซิเจนการทำงานของสมองก็อาจยังคงอยู่และเริ่มต้นส่งสัญญาณให้กับหัวใจอีกครั้ง

 

ตัวอย่าง 

The vast majority of deaths still occur following cardiopulmonary cessation, which then terminates brain functioning as well. อธิบายหรือแปลว่า การเสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นหลังจากการยุติของระบบการทำงานของหัวใจและปอด ซึ่งหลังจากนั้นจะหยุดการทำงานของสมองเช่นกัน

 

Police say the parent began cardiopulmonary resuscitation until paramedics arrived. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจบอกว่าพ่อแม่ได้เริ่มการฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินมาถึง