Category : A

amiably   คำวิเศษณ์ (′เอ-มี-อะ-เบิล-ล)   amiably หมายความว่า อย่างมีอัธยาศัยดี หรือ อย่างเป็นกันเอง ซึ่งคืออย่างมีนิสัยใจคอเป็นมิตรที่ดี ตัวอย่าง  He replies amiably, and I try to engage him in conversation. อธิบายหรือแปลว่า เขาตอบอย่างเป็นกันเอง และฉันพยายามที่จะสนธนาพูดคุยกับเขา   “You are Miss Jone, I believe,” she said, very quietly and amiably. อธิบายหรือแปลว่า “ฉันเชื่อว่าคุณคือคุณโจน” เธอพูดอย่างเงียบ ๆ และอย่างเป็นกันเอง     ดู amiable &nb..

Read more

amiable   คำคุณศัพท์ (′เอ-มี-อะ-เบิล-ล)   amiable หมายความว่า  มีอัธยาศัยดี หรือ เป็นกันเอง ซึ่งคือมีนิสัยใจคอที่ดีและเป็นมิตร ตัวอย่าง Phillips was a soft-spoken and amiable man. อธิบายหรือแปลว่า ฟิลลิปส์เป็นผู้ชายที่พูดจานุ่มนวนและมีอัธยาศัยดี   He was in an amiable mood. อธิบายหรือแปลว่า เขาอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกันเอง   She is amiable to everybody. อธิบายหรือแปลว่า เธอเป็นกันเองกับทุกคน &nb..

Read more

adventurism   คำนาม (เอด-′เวน-ชะ-ริ-ซึม)   adventurism หมายความว่า การสุ่มเสี่ยง ซึ่งคือการลองสุ่มทำในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้เปรียบในทางการเมืองหรือทางธุรกิจหรือทางทหาร ตัวอย่าง Pakistan will respond if India resorts to any aggression or adventurism. อธิบายหรือแปลว่า ปากีสถานจะตอบโต้หากอินเดียหันไปใช้การรุกรานหรือการสุ่มเสี่ยง   Military adventurism of the type that produced the humanitarian disaster in Yemen would be less likely. อธิบายหรือแปลว่า การสุ่มเสี่ยงทางทหารแบบนี้ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางมนุษยธรรมในเยเมนจะเป็นไปได้น้อยลง &nb..

Read more

heterotrophic   คำคุณศัพท์ (เฮต-ดะ-ระ-′ทรอ-ฟิก-ค)   heterotrophic หมายความว่า ผลิตสารอาหารเองไม่ได้ ซึ่งคือต้องการสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนที่มีไนโตรเจนและคาร์บอน เช่น จากกินพืชหรือกินสัตว์เพื่อการสังเคราะห์เมแทบอลิซึม(กระบวนการเผาพลาญทางเคมีเพื่อผลิตพลัง) ดู heterotroph   ตัวอย่าง  Most animals are heterotrophic. อธิบายหรือแปลว่า สัตว์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารอาหารเองไม่ได้   Heterotrophic organisms must acquire nutrients to maintain somatic and gametic function. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารอาหารเองไม่ได้จะต้องได้รับสารอาหารเพื่อที่จะรักษาหน้าที่การทำงานของเซลล์ของร่างกายและของเซลล์สืบพันธุ์   ดู autotrophic &nb..

Read more

autotrophic   คำคุณศัพท์ (ออ-ดะ-′ทรอ-ฟิก-ค)   autotrophic หมายความว่า ผลิตสารอาหารเองได้ ซึ่งคือไม่ต้องการสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนที่มีไนโตรเจนและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ แต่ต้องการเพียง inorganic carbon (คาร์บอนไดออกไซด์) เพื่อผลิตสารอาหารเพื่อสร้างพลังงาน ดู autotroph   ตัวอย่าง Certain types of these compounds, such as the carbohydrates and proteins, are necessary to all plants and are elaborated by all species of autotrophic plants. อธิบายหรือแปลว่า สารประกอบบางชนิดเหล่านี้ เช่น คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน มีความจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิด และจะถูกผลิตโดยพืชที่ผลิตสารอาหารเองได้ทุกสปีชีส์   ดู heterotrophic &nb..

Read more

against   คำบุพบท (อะ-′เกน-ส-ท)   against หมายความว่า 1  สวนทาง หรือ ต่อต้าน หรือ ตรงข้าม หรือ ต้าน หรือ ทวน หรือ ฝ่า หรือ ฝ่าฝืน หรือ ย้อน หรือ สู่กับ และคำอื่น ๆ ที่แสดงถึงการต่อต้านหรือส่วนทางกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดูตัวอย่าง ตัวอย่าง  I had nothing against him. แปลว่า ฉันไม่มีอะไรต่อต้านเขา   She gave evidence against him. แปลว่า เธอให้หลักฐานต่อต้านเขา   She provides a shelter against the cold for the ..

Read more

all is well   คำวลี คำพูด   all is well หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่น่าพอใจ หรือ ทุกสิ่งทุกอย่างดี หรือ สถานการณ์เป็นที่น่าพอใจ ตัวอย่าง I hope all is well with your wife. แปลว่า ฉันหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีกับภรรยาของคุณ -ซึ่งคือหวังว่าภรรยาสบายดีไม่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้น   All is not well at the office. แปลว่า สถานการณ์ไม่เป็นที่น่าพอใจที่ทำงาน   Trump says ‘All is well!’ after Iranian missile attacks on bases in Iraq. อธิบายหรือแปลว่า ทรัมป์กล่าวว่า “สถานการณ์เป็นที่น่าพอใจ!” ..

Read more

around-the-clock   คำคุณศัพท์ หรือเขียน around the clock   around-the-clock หมายความว่า ตลอดเวลา หรือ ทั้งวันทั้งคืน ซึ่งคือตลอด 24 ชั่วโมง เช่น around-the-clock surveillance แปลว่า การเฝ้าระวังตลอดเวลา around-the-clock care แปลว่า การดูแลตลอดเวลา   ตัวอย่าง  After three weeks of around-the-clock care, she was released from the hospital. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากสามสัปดาห์ของการดูแลตลอดเวลา เธอได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาล   He lived in various development projects, where he provided security and around-the-clock ..

Read more

somatic antigen   คำทางชีวิทยา คำทางการแพทย์ หรือ O antigen (โซ-′แม-ดิก-ค-′แอน-ติ-เจน)   somatic antigen หมายความว่า โอแอนติเจน หรือ โซมาติกแอนติเจน หรือ แอนติเจนจากผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ซึ่งคือเชื้อโรคที่มาจากผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย somatic antigen อาจเรียกว่า O antigen เนื่องจากลักษณะของมัน     ดู antigen ดู somatic &nb..

Read more

avalanche   คำนาม พหูพจน์ avalanches (′แอ-วะ-แลน-ช)   avalanche หมายความว่า 1  หิมะถล่ม ซึ่งคือการไหลลงมาของหิมะที่อาจจะปนด้วยน้ำแข็งและก้อนหินจากภูเขาอย่างรวดเร็ว   ตัวอย่าง  He were killed in the avalanche last year. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้เสียชีวิตในหิมะถล่มเมื่อปีที่แล้ว   The center said the avalanche occurred about 2:45 p.m. อธิบายหรือแปลว่า ศูนย์กล่าวว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นเวลาประมาณ 2:45 น.   2  an avalanche of (something) หมายความว่า การถล่มเข้ามาของ(บางสิ่งบางอย่างเช่น จดหมาย ข้อความ งาน เป็นต้น โดยเฉพาะเขามาอย่างท่วมท้นจำนวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกัน) ตัวอย่าง I ..

Read more