Category : A

anticoagulant   คำนาม คำทางการแพทย์ พหูพจน์ anticoagulants (แอน-ที-โค-′แอ็ก-กิว-ลัน-ท)   anticoagulant หมายความว่า  ยากันเลือดเป็นลิ่ม หรือ สารกันเลือดเป็นลิ่ม ซึ่งคือสารเคมีหรือยาที่กันไม่ให้เลือดกลายเป็นลิ่ม ตัวอย่าง She was treated with heparin, but her condition worsened and she was switched to a different anticoagulant.   The second-generation anticoagulants prevent blood from clotting normally, resulting in a fatal hemorrhage.        anticoagulant   คำคุณศัพท์ คำทางการแพทย์ (แอน-ที-โค-′แอ็ก-กิว-ลัน-ท)   ..

Read more

animosity   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ animosities (แอน-นะ-′มอส-สะ-ที่)   animosity หมายความว่า ความเกลียดชัง ซึ่งคือความรู้สึกที่ไม่ชอบสิ่งใดหรือคนใดมาก ๆ และอาจใช้ในรูป animosity towards/against (someone) หมายความว่า ความเกลียดชังต่อ(ใครคนหนึ่ง) animosity between (someone and someone else) หมายความว่า ความเกลียดชังระหว่าง(ใครสองคน)   ตัวอย่าง I didn’t have any personal animosity towards her.   Rowan didn’t even try to hide the animosity in his voice.   Some people want there to ..

Read more

Asperger’s syndrome   คำนาม คำทางการแพทย์ หรืออาจเรียก Asperger syndrome, Asperger’s disorder, Asperger’s (′อาส-ส-เพอ-ร-เกิร๋ซ-ซ ′ซิน-โดรม) หรือ (′แอส-ส-เพอ-ร-เกิร๋ซ-ซ ′ซิน-โดรม)   Asperger’s syndrome หมายความว่า แอสเพอร์เกอร์ หรือ ภาวะแอสเพอร์เกอร์ หรือ โรคแอสเพอร์เกอร์ซึ่งคือภาวะผิดปกติที่เป็นส่วนหนึ่งภาวะออติส (autism spectrum disorder) โดยทั่วไปจะมีความผิดปกติในด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารด้วยวาจาและด้วยวิธีอื่น ๆ นอกจากนั้นจะมีรูปแบบพฤติกรรมและความสนใจที่จำกัดและซ้ำ ๆ   ตัวอย่าง People with Asperger syndrome don’t have the learning disabilities that many autistic people have, but they may have specific learning difficulties.   ..

Read more

aqueduct   คำนาม พหูพจน์ aqueducts (′แอค-ควะ-ดัก-ค-ท)   aqueduct หมายความว่า 1  aqueduct หมายความว่า สะพานลำราง หรือ สะพานลำเลียงน้ำ หรืออาจเรียกว่า ลำราง หรือ ทางลำเลียงน้ำ ซึ่งคือช่องทางเพื่อที่ลำเลียงน้ำข้ามหุบเขาหรือข้ามช่องว่างอื่น ๆ ส่วนมากสร้างในโครงสร้างของสะพานที่หนุนด้วยเส้าและซุ้มโค้ง  aqueduct จะรู้จักกันนี้ในยุคสมัยโรมันและเป็นคำเข้ามาในภาษาอังกฤษจากภาษาละติน aqua ที่แปลว่า น้ำ และ ductus ที่แปลว่า รางน้ำ   ตัวอย่าง The remnants of a 17th-century aqueduct built by the Medici family runs through town.   2  (คำทางกายวิภาคศาสตร์) ท่อน้ำ ภายในร่างกายโดยเฉพาะในสมอง ดังเช่น the cerebral ..

Read more

anticipation   คำนาม (แอน-′ทิ-สะ-เพ-ชั่น)   anticipation หมายความว่า  การตั้งหน้าตั้งตารอ เพราะว่าเหตุการณ์ที่ดีหรือที่น่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นจนรู้สึกว่ารอไม่ไว้ บางครั้งจะใช้ในรูป in anticipation (of) หมายความวาว่า ด้วยการตั้งหน้าตั้งตารอ(บางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น) หรือ กับการตั้งหน้าตั้งตารอ(บางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น) ตัวอย่าง We stood on the platform in anticipation, only to be told that the train was cancelled.    Customers are also holding back on buying iPhones in anticipation of new models that will be launched later in the ..

Read more

advanced age   คำสำนวน   advanced age หมายความว่า 1  (one’s) advanced age หมายความว่า ความชราของ(ใครคนหนึ่ง) หรือ ความแก่ของ(ใครคนหนึ่ง) You may not remember because of your advanced age.   Given her advanced age and declining health, the people have decided not to press charges against Karen McClusckey.   Parole board officials maintained that their ruling was based on ..

Read more

apparently   คำวิเศษณ์ (อะ-′แพ-รัน-ลี่)   apparently หมายความว่า เท่าที่รู้ หรือ เท่าที่เห็น หรือ ดูเหมือน ซึ่งคือคำที่ใช้อธิบายบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นจริงตามที่รู้หรือตามที่เห็น When Tom was six, his mother died, apparently from complications after childbirth.   Saturday was also a good day for skating, apparently.   I thought his dad owned the company, but apparently not.   That plane, American Airlines Flight 77, left Washington ..

Read more

apparent   คำคุณศัพท์ (อะ-′แพ-รัน-ท)   apparent หมายความว่า 1  ประจักษ์ชัด หรือ เห็นชัด His rage, his folly, his madness, would be apparent to everyone.   The change in the man was so apparent and disturbing.   2  (คำวลีคำวิเศษณ์​) for no apparent reason หมายความว่า ด้วยเหตุผลที่ไม่ประจักษ์ชัด หรือ ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน  หรือ จากเหตุผลที่ไม่ประจักษ์ชัด หรือ จากเหตุผลที่ไม่ชัดเจน  ซึ่งคือ โดยไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจน He let us think he ..

Read more

adulatory   คำคุณศัพท์ (′แอด-จะ-ละ-ทอ-รี่)   adulatory หมายความว่า  ยกย่องสรรเสริญ(มากเกินไป) หรือ ยกย่องเชิดชู(มากเกินไป)   I found myself irritated by the adulatory tone of her biography.    Before an adulatory crowd of university professors and students, China’s leader, Xi Jinping, offered a strikingly bold message about the global coronavirus pandemic.   Yes, 20,000 people showed up to adulate the ..

Read more

adulation   คำนาม (แอด-จะ-′เล-ชั่น)   adulation หมายความว่า การยกย่องสรรเสริญ หรือ การยกย่องเชิดชู โดยเฉพาะอย่างมากเกินไป  ดูคำที่มีความหมายใกล้เคียงแต่ต่างกัน flattery   He couldn’t deal with the adulation of his fans.     Napoleon showed no reaction to his mens’ adulation.   Trump is addicted to power and adulation and greed. &nb..

Read more