Category : C

coyote   คำนาม พหูพจน์เขียน coyotes หรือ coyote (คาย-′โย-ดี้) หรือประเทศอังกฤษ (คอย-′โย-ที้)   coyote หมายความว่า 1  ไคโยตี้ หรือ หมาป่าไคโยตี้ ซึ่งคือสุนัขป่าที่มีลักษณะคล้าย หมาป่า (wolf) แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีถิ่นอาศัยในอเมริกาเหนือ coyote จะมีปากที่แหลมกว่าและมีหูที่ปลายหูแหลมกว่า wolf   ตัวอย่าง While interactions between humans and coyotes are on the rise in the Golden Gate National Recreation Area, reports of coyotes biting people are rare. อธิบายรหือแปลว่า ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และไคโยตี้กำลังเพิ่มขึ้นในพื้นที่สันทนาการโกลเดนเกตแห่งชาติ (แต่)รายงานไคโยตี้ที่กัดคนเป็นเรื่องที่ไม่คอยพบกันบ่อย   2  ..

Read more

cronyism   คำนาม (′โคร-นี-อิ-ซึม)   cronyism หมายความว่า  ลัทธิพวกพ้องนิยม หรือ การเกื้อหนุนพวกพ้อง โดยเฉพาะการแต่งตั้งพวกพ้องของตนที่เป็นระบบให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติว่าเหมาะสมหรือไม่ ดูที่มา crony และดูเปรียบเทียบ nepotism ตัวอย่าง Egypt’s uprising stemmed from the frustration with decades of cronyism and brutal autocratic rule. อธิบายหรือแปลว่า การจลาจลของอียิปต์ก่อตัวขึ้นจากความรู้สึกหงุดหงิดกับลัทธิพวกพ้องนิยมหลายทศวรรษและการปกครองที่เป็นเผด็จที่โหดร้าย   I support him, and I like his way to destroy this establishment of cronyism and corruption, which was very destructive for Ukraine ..

Read more

crony   คำนาม พหูพจน์ cronies (′โครน-นี่)   crony หมายความว่า พวกพ้อง ซึ่งคือเพื่อนสนิทที่มีความสำพันธ์อันยาวนาน แต่เราจะใช้ crony เมื่อพูดวิภาควิจารณ์หรือแสดงความไม่พอใจต่อใครบางคนและพาดพิงถึงเพื่อนสนิทของคนนั้น crony เชื่อได้ว่ามาจากคำในภาษากรีก khronios ที่แปลว่า คงทนยาวนาน ในที่นี้คือความสำพันธ์ฉันท์เพื่อนที่ยาวนาน ตัวอย่าง To Trump, everyone is either a crony to be exploited or an adversary to be defeated and humiliated. อธิบายหรือแปลว่า สำหรับทรัมป์ ทุก ๆ คนจะเป็นพวกพ้องคนหนึ่งที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเป็นปฏิปักษ์ที่ต้องพ่ายแพ้และอับอายขายหน้า   Even Daddy used to boast about your designs to his ..

Read more

conscientiously   คำคุณศัพท์ (คอน-เชีย-′เอน-ชัส-ลี่)   conscientiously หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงการทำงาน conscientiously หมายความว่า อย่างตั้งอกตั้งใจ หรือ อย่างพิถีพิถันระมัดระวัง ตัวอย่าง People who work conscientiously at a full-time job should be paid a livable wage. อธิบายหรือแปลว่า คนที่ทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจในงานประจำสมควรได้รับค่าจ้างที่คุ้มค่า   He studied conscientiously and enthusiastically. อธิบายหรือแปลว่า เขาเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจและกระตือรือร้น   2 อย่างมีมโนธรรม หรือ อย่างรู้สึกชอบชั่วดี ตัวอย่าง We are heirs and are trying to deal very conscientiously ..

Read more

conscientious   คำคุณศัพท์ (คอน-เชีย-′เอน-ชัส-ส)   conscientious หมายความว่า 1 (เมื่อพูดถึงการทำงานหรือคนงาน)  พิถีพิถันระมัดระวัง หรือ ตั้งอกตั้งใจ ตัวอย่าง She was a conscientious worker, and I’ll miss her. อธิบายหรือแปลว่า เธอเป็นคนทำงานที่ตั้งอกตั้งใจ และฉันจะคิดถึงเธอ   I’m trying to be more conscientious about what I eat. อธิบายหรือแปลว่า ฉันพยายามพิถีพิถันระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันกิน   2  มีมโนธรรม ซึ่งคือ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ตัวอย่าง Governments must acknowledge the right to conscientious objection by health care ..

Read more

check in   คำวลี คำกริยา checks in; checked in; checked in; checking in (เช็ก-ค-อิน)   check in หมายความว่า 1 เช็คอิน ซึ่งคือลงทะเบียนเพื่อเข้าพักอาศัยหรือเข้ารับการบริการหนึ่งหรือเข้าทำกิจกรรมหนึ่ง ตัวอย่าง She checked in Thursday night, but I didn’t run into her until Saturday. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้เช็คอินคืนวันพฤหัสบดี แต่ฉันไม่เจอะเธอโดยบังเอิญจนกระทั่งวันเสาร์   If you have checked in but you have not printed your boarding pass, you will be ..

Read more

cry over spilled milk   คำสำนวน หรืออาจเขียน cry over spilt milk cry/cries/cried/cried/crying over spilled milk   cry over spilled milk มีความหมายตามตัวอักษรว่า ร้องไห้คร่ำครวญไปกับนมที่หกไปแล้ว ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า ร้องไห้เสียใจไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว  อุปมาอุปไมยเหมือนเรื่องนมหกซึ่งไร้ประโยชน์ที่จะมานั่งร้องไห้เสียใจกับนมที่หกไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว หรือในรูป don’t cry over spilled milk หรือ don’t cry over spilt milk  มีความหมายตามตัวอักษรว่า อย่าร้องไห้คร่ำครวญไปกับนมที่หกไปแล้ว ซึ่งหมายความว่า อย่าร้องไห้เสียใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว  ดังนั้นไร้ประโยชน์ที่จะมานั่งร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว ตัวอย่าง You made a mistake, but there’s no point crying over spilled milk. ..

Read more

coherent   คำคุณศัพท์ (โค-′เฮีย-รัน-ท)   coherent หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงการโต้แย้งความคิดหรือแผนการ coherent หมายความว่า สอดคล้องกัน ซึ่งคือชัดเจนและพิจารณาอย่างรอบคอบและแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล เช่น a coherent argument แปลว่า ข้อโต้แย้งที่สอดคล้องกัน ตัวอย่าง He said the U.S. needs a coherent strategy to engage in Africa. อธิบายหรือแปลว่า เขากล่าวว่าสหรัฐฯต้องการกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันเพื่อมีส่วนร่วมในแอฟริกา   The IMF mistakenly supported Argentina in its acrimonious negotiations with investors to close a deal without a coherent economic plan. ..

Read more

certainty   คำนาม พหูพจน์ certainties (′เซอ-ร-ท-อึน-ที่)   certainty หมายความว่า 1  ความแน่นอน หรือ ความแน่ใจ ซึ่งคือภาวะที่รู้แน่ชัดว่าสิ่งหนึ่งเป็นจริงหรือเป็นอยู่หรือเกิดขึ้น ตัวอย่าง This diagnosis can be established with certainty only by biopsy. อธิบายหรือแปลว่า การวินิจฉัยนี้สามารถระบุด้วยความแน่นอนเพียงจากการตรวจชิ้นเนื้อเท่านั้น   Epidemiologist still do not know with any degree of certainty why the virus spread so quickly. อธิบายหรือแปลว่า นักระบาดวิทยายังไม่ทราบด้วยความแน่นอนในระดับใด ๆ เลยว่าเหตุใดไวรัสจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว   2   สิ่งที่แน่นอน หรือ สิ่งที่แน่ใจ ซึ่งคือสิ่งที่จะเป็นจริงหรือเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในความหมายนี้ ..

Read more

certainly   คำวิเศษณ์ (′เซอ-ร-ดึน-ลี่) หรือ (′เซอ-ร-ทึน-ลี่)   certainly หมายความว่า 1  อย่างแน่นอน หรือ อย่างแท้จริง หรือ อย่างไม่มีข้อสงสัย ซึ่งคือคำเน้นที่ให้ความหมายว่าการกระทำหนึ่งเป็นจริงหรือเป็นแบบนั้นอย่างไม่มีข้อสงสัย นอกจากนั้นอาจใช้ในรูป almost certainly หมายความว่า เกือบที่จะแน่นอนว่า (บางสิ่งบางอย่างเป็นจริง) ตัวอย่าง I certainly never expected to become a politician. อธิบายหรือแปลว่า ฉัน อย่างแน่นอน ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เป็นนักการเมือง   He’s a good leader, he’s a great person, so we’re certainly glad that he’s on our team. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นผู้นำที่ดี ..

Read more