Category : C

come into one’s own   คำวลี comes/came/come into your/his/her/their/its own   come into (one’s) own หมายความว่า มาถึงศักยภาพสูงสุดของตน หรือ ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในสายตาของผู้อื่นหรือผู้พูด ดังนั้นอาจจะให้ความหมายว่า เป็นที่ยอมรับ ตัวอย่าง He had a slow start as a basketball player, but he’s come into his own this season.   Although she started working here a few months ago, she’s really come into her own ..

Read more

catwalk   คำนาม พหูพจน์ catwalks (′แคต-วอร๋ก-ค)   catwalk หมายความว่า 1  catwalk จะหมายความว่า แคทวอร์ค ซึ่งคือทางเดินยกระดับแคบ ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เดินข้ามในพื้นที่บริเวณที่ไม่มีทางเดินหรือข้ามพื้นที่ส่วนที่อาจเป็นอันตราย ตัวอย่าง Some of the shelves were so tall they were only accessible by ladders and catwalks, which ran across the ceiling like theater scaffolding.   Upstream a narrow suspension catwalk stretched fifteen hundred feet across the river, swaying slightly, ..

Read more

covet   คำกริยา คำเป็นทางการ covets; coveted; coveted; coveting (′คัฟ-เวิต-ท)   covet (something) หมายความว่า ปรารถนา(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ต้องการ(บางสิ่งบางอย่าง) covet เป็นคำที่เป็นทางการที่เหมือนกับในภาษาพูด อยากได้(บางสิ่งบางอย่าง) covet เป็นคำที่เป็นทางการที่เหมือนกับในภาษาพูด อยากได้(บางสิ่งบางอย่าง) และจะไม่ได้หมายความว่าโลภเพราะโลภให้ความหมายในทำนองที่ว่าอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งอาจเป็นของคนอื่นหรือไม่ก็ได้ covet เป็นเพียงความรู้สึกอยากได้เช่น อยากได้รถใหม่ของเพื่อนบ้านที่พึ่งซื้อเพราะรถเรามันดับบ่อยเป็นต้น ซึ่งอาจให้ความรู้สึกของความอิจฉาเล็กน้อย ดูคำคุณศัพท์ coveted ตัวอย่าง I coveted what you had.   She covets her neighbor’s house.   Pappachi would not believe her story—not because he thought well of her husband, ..

Read more

coveted   คำคุณศัพท์ คำเป็นทางการ (′คัฟ-วะ-เดด-ด)   coveted หมายความว่า เป็นที่ปรารถนา หรือ เป็นที่ต้องการ coveted เป็นคำที่เป็นทางการ และจะมีความหมายเหมือนกับในภาษาพูด เป็นที่อยากได้ ตัวอย่าง The Academy Awards are coveted by all actors.   He was also given a coveted job on a nearby farm, where there were opportunities to steal corn, rice, and green vegetables.    Nevertheless, these jobs were coveted in the ..

Read more

as cool as a cucumber   คำสำนวน คำพูด   as cool as a cucumber มีความหมายตามตังอักษรว่า เย็นเทา ๆ กับแตงกวา หรือ เย็นเหมือน ๆ กับแตงกวา ซึ่งคือคำพูดเชิงสำนวนว่าใครคนหนึ่งนั้น สงบเยือกเย็นไม่สะทกสะท้านในสถานการณ์ที่อาจไม่พึ่งประสงค์ as cool as a cucumber อาจมาจากความจริงที่ว่าภายในแตงกวาจะเย็นกว่าอากาศภายนอก ถึงแม้จะใส่แตงกว่าในน้ำร้อนต้องใช้เวลานานมากกว่าที่ความร้อนจากน้ำจะเข้าไปในแตงกว่า ตัวอย่าง Just watch, I’m gonna be as cool as a cucumber.   He’s as cool as a cucumber when I talked to him this ..

Read more

induced coma   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือ medically induced coma, หรือ barbiturate-induced coma, หรือ drug-induced coma   induced coma หรือ medically induced coma หมายความว่า อาการโคม่าด้วยการวางยา ซึ่งคือการแทรกแซงทางการแพทย์วางยาสลบผู้ป่วยให้เข้าสู่อาการโคม่า ส่วนมากด้วยยา barbiturate (บา-ร-บิต-ชู-เรต-ท) และเป็นการกระทำเพื่อปกป้องสมองของผู้ป่วยในช่วงการผ่าตัดประสาทใหญ่ หรือรักษาสมองจากภาวะความดันโลหิตสูงในกะโหลกศีรษะหรือภาวะความกดดันในสมองหลังจากได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง ตัวอย่าง The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.   We have him in an ..

Read more

colloid   คำนาม พหูพจน์ colloids (′คอล-ลอย-ด)   colloid หมายความว่า 1  colloid หมายความว่า คอลลอยด์ หรือ สารคอลลอยด์ ซึ่งคือสารแขวนลอยเสถียรที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ มีขนาดตั้งแต่ 1 ถึง ไม่เกิน 1,000 นาโนเมตรที่ลอยอยู่ในสารละลาย (solution) ไม่ยอมรวมเข้ากับของเหลวนั้น และไม่ใช้สารหรืออนุภาคจากการตกผลึก หากอนุภาคมีขนาดตั้งแต่ 1,000 นาโนเมตรขึ้นไปเราจะเรียกว่า suspension ตัวอย่าง A colloid is a type of substance with particles suspended in a solution.   The smallest individual particle of a colloid appeared to him ..

Read more

cooped up   คำคุณศัพท์ ไม่ใช้นำหน้าคำนาม (′คุป-ดัป-พ)   cooped up หมายความว่า  กักขังตัวอยู่(ในสถานที่เล็ก) หรือ อุดอู้อยู่(ในสถานที่เล็ก) ซึ่งคือติดอยู่ในสถานที่เล็ก ๆ จำกัดไม่ออกไปไหนโดยเฉพาะเป็นเวลานาน และอาจใช้ในรูป feel cooped up หมายความว่า รู้สึกอุดอู้ ซึ่งคือรู้สึกติดอยู่ในสถานที่เล็ก ๆ เป็นเวลานานไม่ออกไปไหน ตัวอย่าง You’ve been cooped up in this house since you got home from the hospital.   I’ve been cooped up in my house for way too long.   Sometimes I ..

Read more

coop   คำนาม พหูพจน์ coops (คุป-พ)   coop หมายความว่า เล้า หรือ คอก ซึ่งคือคอกสำหรับให้พวกสัตว์ปีกพวกไก่เป็ด coop จะมีควาหมายคล้าย ๆ กับ cage แต่ coop จะใหญ่กว่าเลี้ยงหลายตัวรวมอยู่ด้วยกันและนิยมใช้กับไก่ เช่น a chicken coop หมายความว่า เล้าไก่ ตัวอย่าง She cherished her chickens more than those children and coveted Cora’s land to expand her coop.   I went into the pigeon coop, fighting back all the ..

Read more

constant   คำคุณศัพท์ (′คอน-ส-ตัน-ท)   constant หมายความว่า 1 constant หมายความว่า มีอยู่ตลอดเวลา  หรือ มีอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือ คงอยู่ตลอด ตัวอย่าง She lives in constant fear of what may happen to them.   She worried about the possible consequences, a vague but constant worry.   Speaking was difficult for him, because of the constant pain but also because his throat ..

Read more