Category : D

dishonestly   คำวิเศษณ์ (ดิส-′ออ-เนิส-ท-ลี่)   dishonestly หมายความว่า  อย่างไม่สุจริต หรือ อย่างไม่ซื่อสัตย์ หรือ อย่างไม่ซื่อตรง ตัวอย่าง He was responsible for dishonestly hiding the extra payment. อธิบายหรือแปลว่า เขารับผิดชอบในการปกปิดการจ่ายเงินเพิ่มเติมอย่างไม่สุจริต   Despite its promises that it would investigate matters related to the abduction, Pyongyang suspended those efforts unilaterally, and repeatedly acted dishonestly. อธิบายหรือแปลว่า แม้จะมีคำสัญญา(ของตน)ว่า(ตน)จะสอบสวนเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัว แต่เปียงยาง(รัฐบาลเกาหลีเหนือ)ได้ระงับความพยายามเหล่านั้นโดยฝ่ายเดียว และได้กระทำอย่างไม่สุจริตซ้ำ ๆ &nb..

Read more

dichotomize   คำกริยา dichotomizes; dichotomized; dichotomizing; หรือประเทศอังกฤษนิยมเขียน dichotomise; dichotomises; dichotomised; dichotomising (ได-′คอ-ดะ-มาย-ซ)   dichotomize (something) หมายความว่า แบ่ง(บางสิ่งบางอย่าง)ออกเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะที่มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) dichotomized หมายความว่า ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม   ตัวอย่าง  Age was dichotomized to distinguish between preadolescents and adolescents. อธิบายหรือแปลได้ว่า อายุถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อที่จะแยกแยะระหว่างเด็กก่อนวัยรุ่นและวัยรุ่น &nb..

Read more

deposition   คำนาม (เดป-พะ-′ซิ-ชั่น)   deposition หมายความว่า 1  (คำทางกฎหมาย) deposition หมายความว่า คำให้การ(ของพยาน) ซึ่งคือข้อความหรือคำพูดที่ให้ไว้อย่างเป็นทางการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในความหมายนี้ deposition เป็นคำนามนับได้พหูพจน์เขียน  depositions ตัวอย่าง He was sworn in before giving his deposition. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้สาบานก่อนที่จะให้คำให้การของเขา   2  (คำทางกฎหมาย) deposition หมายความว่า การให้คำให้การ  ซึ่งคือการให้คำพูดหรือข้อความอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะต่อหน้าศาล ในความหมายนี้ deposition เป็นคำนามนับได้พหูพจน์เขียน  depositions ตัวอย่าง A private investigator Gardner hired to investigate the claims against Greitens was later indicted for ..

Read more

dissociation   คำนาม (ดีส-โซ-ชิ-′เอ-ชั่น)   dissociation หมายความว่า 1  การแยกออกจากกัน หรือ การไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่าง  We in the West honor a long-standing dissociation between church and state. อธิบายหรือแปลว่า เรา(ประเทศ)ทางตะวันตกเชื่อในการแยกออกจากกันระหว่างโบสถ์(ในที่นี้หมายถึงศาสนา)กับรัฐเป็นเวลานานแล้ว   2 (คำทางจิตเวช) การเก็บตัวเอง ซึ่งคือการแยกตัวออกจากสังคมที่เป็นภาวะทางจิต ตัวอย่าง The role of dissociation due to trauma is increasingly recognized as more fundamental. อธิบายหรือแปลว่า บทบาทของการเก็บตัวเองเนื่องจากความชอกช้ำทางจิตถูกยอมรับกันมากขึ้นว่าเป็นรากฐานมากกว่า   3 (คำทางเคมี) การแยกโมเลกุลออกเป็นอะตอม &nb..

Read more

never say die   คำสำนวน คำพูด   1  never say die มีความหมายตามตัวอักษรว่า ไม่เคยพูดว่าตาย หรือ อย่าพูดว่าตาย ซึ่งเป็นคำที่ใช้พูดบอกใครคนหนึ่งว่า  ไม่เคยยอมแพ้ หรือ อย่ายอมแพ้   ตัวอย่าง It doesn’t look good for the team, but we’re one of those teams that will never say die. อธิบายหรือแปลว่า มันดูดีเลยสำหรับทีม แต่เราเป็นหนึ่งในทีมที่ไม่เคยยอมแพ้   2  never say die อาจใช้ในรูปคำคุณศัพท์ และอาจเขียน never-say-die ที่หมายความว่า ไม่เคยยอมแพ้ เช่น a never-say-die ..

Read more

demystify   คำกริยา demystifies; demystified; demystified; demystifying (ดีม-′มีส-ตะ-ฟาย)   demystify (something) หมายความว่า   ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)กระจ่างขึ้น หรือ ทำให้เข้าใจ(บางสิ่งบางอย่าง)อย่างกระจ่าง ซึ่งคือทำให้เรื่องที่เข้าใจยากเรื่องหนึ่งกระจ่างขึ้นหรือเข้าใจง่ายขึ้น ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) demystified  หมายความว่า ถูกทำให้กระจ่างขึ้น ตัวอย่าง The course seeks to demystify the loan application process for people buying a home for the first time. อธิบายหรือแปลว่า หลักสูตร(นี้)พยายามที่จะทำให้ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อกระจ่างขึ้นสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านเป็นครั้งแรก   Nonetheless, patient advocate Cynthia Fisher said the judge’s decision will ..

Read more

day after day   คำวลี   day after day หมายความว่า วันแล้ววันเล่า ซึ่งคือ ทุก ๆ วันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ตัวอย่าง He wore the same pants day after day. อธิบายหรือแปลว่า เขาสวมกางเกงตัวเดียวกันวันแล้ววันเล่า   Usually, guards watched her in the library for hours on end, day after day. อธิบายหรือแปลว่า โดยปกติแล้วยามเฝ้าดูเธอในห้องสมุดเป็นเวลาหลายชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง วันแล้ววันเล่า &nb..

Read more

dengue   คำนาม คำทางการแพทย์ หรืออาจเรียกว่า dengue fever (เดง-กี่) หรือ (เดง-กี่-ฟี-เวอ-ร)   dengue หรือ dengue fever หมายความว่า ไข้เลือดออก หรือ โรคไข้เลือดออก ซึ่งคือโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอพบในเขตร้อน ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกจะเรียกว่า ไวรัสไข้เลือดออก (Dengue virus) และจะมียุงเป็นพาหะ เมื่อติดเชื้อจะทำให้มีอากาศไข้ฉับพลันและปวดตามข้อเฉียบพลัน ไวรัสไข้เลือดออก (Dengue virus) ซึ่งเป็นไวรัสในสกุล Flavivirus (′เฟล-วิ-วาย-รัส-ส) จะมียุงตัวเมียเป็นพาหะเพราะยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดและดูดกินเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้จะกินน้ำหวานจากออกไม้ ชนิดของยุงที่เป็นพาหะนำโรคคือยุงลาย (aedes) โดยเฉพาะ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน (Aedes albopictus) ไวรัสไข้เลือดออกที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกมีอยู่ด้วยกันสี่ชนิดคือ Dengue virus 1, 2, 3, และ 4 ดังนั้นเนื่องจากมีไวรัสมีอยู่ด้วยกันสี่ชนิดคนที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วอาจจะสามารถติดเชื้อไวรัสได้อีกสามครั้ง อาการที่พบบ่อยที่สุดของไข้เลือดออกคือ มีไข้และรวมด้วยกับอาการ คลื่นไส้อาเจียน เป็นผื่นหรือจุดแดง ..

Read more

denuclearization   คำนาม ประเทศอังกฤษนิยม denuclearisation (ดี-นิว-เคีย-ร-ระ-′เซ-ชั่น)   denuclearization หมายความว่า การปลดอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งคือการนำอาวุธนิวเคลียร์ออกจากการประจำการ   ตัวอย่าง Pyongyang urges Seoul to stop “nonsensical” talk about denuclearization. อธิบายหรือแปลว่า เปียงยาง(เกาหลีเหนือ)เรียกร้องให้กรุงโซล(เกาหลีใต้)หยุดพูด “ไร้สาระ” เกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ &nb..

Read more

denuclearize   คำกริยา denuclearize; denuclearizes; denuclearized; denuclearized; denuclearizing; ประเทศอังกฤษนิยมเขียน denuclearise; denuclearises; denuclearised; denuclearised; denuclearising (ดี-′นิว-เคีย-ร-ราย-ซ)   denuclearize (some place) หมายความว่า ปลดนิวเคลียร์จาก(สถานที่หนึ่ง)   ตัวอย่าง Kim Jong Un has promised to denuclearize the Korean Peninsula. อธิบายหรือแปลว่า คิมจองอึนได้สัญญาว่าที่จะปลดนิวเคลียร์จากคาบสมุทรเกาหลี   The US said it would denuclearize most of its naval vessels. อธิบายหรือแปลว่า สหรัฐฯกล่าวว่า(ประเทศ)อาจจะปลดนิวเคลียร์จากเรือของกองทัพเรือส่วนใหญ่ &nb..

Read more