Category : D

dig one’s heels in   คำสำนวน digs/dug/dug/digging your/his/her/their/our/my heels in หรือ dig in (one’s) heels   dig (one’s) heels in หรือ dig in (one’s) heels มีความหมายตามตัวอักษรว่า ฝังสนเท้า(ของใครคนหนึ่ง) ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า ยืนกรานไม่ยอมเปลี่ยนใจ โดยเฉพาะทั้ง ๆ ที่ถูกโน้มน้าวใจ อุปมาอุปไมยเหมือนกับฝังสนเท้าไว้ในดินหรือทรายว่าจะไม่ไปไหนแต่จะยืนกรานอยู่ตรงนี้ ตัวอย่าง A majority of the appeals court judges have dug in their heels in a way not seen since state courts resisted ..

Read more

like a deer in the headlights   คำสำนวน คำพูด หรือในอังกฤษยังใช้ like a rabbit in the headlights   (be) like a deer in the headlights มีความหมายตามตัวอักษรว่า เหมือนกวางถูกส่องด้วยไฟหน้า โดยเฉพาะกวางที่ข้ามถนนแล้วรถวิ่งมาส่องไปที่กวางด้วยไฟหน้ารถ ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า อยู่ในภาวะแข็งทื่อเพราะกลัวตกตะลึงหรือสับสนอย่างมากจนอึ้งอั้นทำอะไรไม่ได้ อุปมาอุปไมยเหมือนกวางถูกส่องด้วยไฟสูงมันก็จะอยู่นิ่งจองมาที่ดวงไฟรถด้วยความกลัวหรือตกใจ ตัวอย่าง When police came, he just stood there, terrified, like a deer in the headlights. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อตำรวจมา เขาก็ยืนอยู่ที่นั่น กลัว เหมือนกวางถูกส่องด้วยไฟหน้า -ซึ่งคือเขายืนอยู่ที่นั่นในภาวะแข็งทื่อเพราะกลัวมาก ๆ   When the ..

Read more

dysgeusia   คำคุณศัพท์ คำทางการแพทย์ (ดิส-′กู-เซีย)   dysgeusia หมายความว่า ภาวะประสาทรับรสผิดปกติ หรือ ภาวะรสชาติผิดไป ซึ่งคือความผิดปกติของประสาทรับรสชาติที่ทำให้บุคคลคนหนึ่งรู้สึกว่ารสชาติของอาหารเปลี่ยนไปจากปกติ โดยเฉพาะรู้สึกว่าอาหารมีรสชาติเหมือนโลหะ หรืออาจรู้สึกว่าอาหารจะหวานไป เปรี้ยวไป หรือขมไป ดู ageusia และ hypogeusia ตัวอย่าง Dysgeusia is fairly prevalent in older adults, especially those admitted to hospitals or residing in long-term care facilities. อธิบายหรือแปลว่า ภาวะประสาทรับรสผิดปกติค่อนข้างพบโดยทั่วไปในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรืออาศัยอยู่ในสถานดูแลระยะยาว   &nb..

Read more

democracy   คำนาม พหูพจน์ democracies (ดิ-′ม็อก-คระ-ซี่)   democracy หมายความว่า 1  ประชาธิปไตย หรือ ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคือการปกครองด้วยประชาชนโดยการเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ ในความหมายนี้ democracy เป็นคำนามนับไม่ได้ ตัวอย่าง The problem is acute in developing nations or countries where democracy was already under threat. อธิบายหรือแปลว่า ปัญหา(นี้)เฉียบพลันในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่ประชาธิปไตยอยู่ภายใต้การคุกคามไปแล้ว   In short, Republicans used white identity to defend wealth inequality. They undermined democracy to uphold plutocracy. อธิบายหรือแปลว่า พูดสั้น ๆ ..

Read more

in deference to   คำวลี ส่วนใหญ่ใช้ในอเมริกา   in deference to (something) หมายความว่า โดยคำนึงถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ในความเคารพต่อ(บางสิ่งบางอย่าง) ดู deference ตัวอย่าง He returned early in deference to his parents’ wishes. อธิบายหรือแปลว่า เขากลับมาก่อนเวลาโดยคำนึงถึงความปรารถนาของพ่อแม่   The U.S. maintains only unofficial ties with Taiwan in deference to China, but is the island’s most important ally and provider of defense equipment. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

deference   คำนาม (′เดฟ-ฟะ-รัน-ส)   deference หมายความว่า  ความสุภาพนับถือ  หรือ ความเคารพ หรือ ความเคารพนับถือ ซึ่งคือพฤติกรรมสุภาพและเคารพที่แสดงต่อใครคนหนึ่ง ดู in deference to (something) ตัวอย่าง We knew that faculty members would treat us with deference and respect, so we watched how they treated their female colleagues. อธิบายหรือแปลว่า เรารู้ว่าสมาชิกของคณาจารย์จะปฏิบัติต่อเราด้วยความสุภาพนับถือและความเคารพ เราจึงเฝ้าดูว่าพวกเขาปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานหญิงของพวกเขาอย่างไร   The president’s allies say that Mr. Trump deserves the same deference ..

Read more

dyscalculia   คำนาม (ดิส-′แคล-คิว-เลีย)   dyscalculia หมายความว่า ภาวะคิดคิดเลขไม่ได้ หรือ ดิสคาลคิวเลีย หรือ ภาวะดิสคาลคิวเลีย ซึ่งคือภาวะที่ความสามารถในการคิดเลขหรือคิดคำนวณผิดปกติ เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บที่สมองหรือการเสียหายของสมอง ตัวอย่าง He eventually was diagnosed with dyslexia, as well as dysgraphia and dyscalculia, which causes issues with writing and math, respectively. อธิบายหรือแปลว่า เขา ในที่สุด ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นดิสเล็กเซีย เช่นเดียวกับ ดิสกราเฟีย และ ดิสคาลคิวเลีย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเขียนและคณิตศาสตร์ตามลำดับ   &nb..

Read more

dysgraphia   คำนาม (ดิส-′แกรฟ-เฟีย)   dysgraphia หมายความว่า ภาวะเขียนอ่านไม่ออก หรือ ดิสกราเฟีย หรือ ภาวะดิสกราเฟีย ซึ่งคือภาวะที่เขียนแล้วอ่านไม่ออกเพราะตัวอักษรที่เขียนไม่เป็นไปตามลักษณะที่สามารถอ่านได้ ข้อสังเกต dysgraphia ในเด็กจะเป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disability) ชนิดหนึ่งที่เด็กผู้นั้นมีความยากลำบากในการเขียนตัวอักษรให้มีลักษณะที่อ่านได้ แต่หากเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ภายหลังจะเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่สมอง ตัวอย่าง He eventually was diagnosed with dyslexia, as well as dysgraphia and dyscalculia, which causes issues with writing and math, respectively. อธิบายหรือแปลว่า เขา ในที่สุด ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นดิสเล็กเซีย เช่นเดียวกับ ดิสกราเฟีย และ ดิสคาลคิวเลีย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเขียนและคณิตศาสตร์ตามลำดับ   In the research project, researchers studied ..

Read more

dyslexia   คำนาม  (ดิส-′เล็ก-เซีย)   dyslexia หมายความว่า ภาวะอ่านไม่เข้าใจ หรือ ดิสเล็กเซีย หรือ ภาวะดิสเล็กเซีย ซึ่งคือความบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disability) ชนิดหนึ่งที่มีความบกพร่องในการทำความเข้าใจจากการอ่าน ผู้ที่เป็นภาวะ dyslexia ไม่ได้หมายถึงบุคคลนั้นมีสติปัญญาด้อยกว่าปกติ แต่มีความผิดปกติของสมองในการปะติดปะต่อตัวอักษรให้เป็นคำพูดหรือเป็นความหมาย ดังนั้นเมื่ออ่านหนังสือจะมีความยากลำบากที่จะเข้าใจประโยคที่อ่านนั้น แต่หากพูดให้ฟังก็จะเข้าใจปกติ ตัวอย่าง He was a subpar student — later diagnosed with dyslexia — who was ashamed of the conditions in which he grew up. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นนักเรียนที่ความสามารถต่ำกว่าปกติ  ซึ่งภายหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นดิสเล็กเซีย  ผู้ที่รู้สึกอับอายกับภาวะ(นี้)ที่เขาเติบโตขึ้นมา   Holly Korbey explains that it’s ..

Read more

despite   คำบุพบท (ดิส-′ไป้-ท)   despite (something) หมายความว่า (ถึง)แม้ว่าจะมี(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ หรือ ทั้งที่(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ทั้ง ๆ ที่ (บางสิ่งบางอย่าง) และส่วนใหญ่จะใช้ในรูป despite (doing something) หมายความว่า (ถึง)แม้ว่า(กำลังหรือกำลังเกิดอะไรอยู่) หรือ หรือ ทั้งที่(กำลังหรือกำลังเกิดอะไรอยู่) หรือ ทั้ง ๆ ที่ (กำลังหรือกำลังเกิดอะไรอยู่) despite the fact that + a clause หมายความว่า (ถึง)แม้มีความจริงที่ว่า + ประโยคหนึ่ง     ตัวอย่าง She won despite being injured. อธิบายหรือแปลว่า เธอชนะแม้ว่ากำลังบาดเจ็บ   She won ..

Read more