Category : D

depredation   คำนาม ส่วนมาในรูปพหูพจน์ depredations (เอป-พระ-′เด-ชั่น)   depredation และส่วนมาในรูปพหูพจน์ depredations หมายความว่า การปล้นทำลาย หรือ การทำลาย ซึ่งคือการทำลายบางสิ่งบางอย่างหรือปล้นเอาบางสิ่งบางอย่างไปด้วยการทำลายล้าง   We thank God in his mercy, that he has protected Wessex for so long from the depredations of the Vikings and the pagans.   The Northern States are still harassed by Indian depredations.   The deer had become very ..

Read more

depredate   คำกริยา คำเป็นทางการ depredates; depredated; depredated; depredating (เดป-พระ-เดต)   depredate (something) หมายความว่า ปล้นทำลาย(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ โจรกรรม(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ทำลาย(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือทำลายบางสิ่งบางอย่างหรือปล้นบางสิ่งบางอย่างไปโดยเฉพาะด้วยกำลังและทำลายล้าง A federal permit is not required to kill a bird when it depredates a crop.   Employees were told to avoid colluding to poach talent or deprecating the products and tools of Facebook’s third-party developers in ..

Read more

denture   คำนาม พหูพจน์ dentures (′เดน-เชอ-ร)   denture หมายความว่า ฟันเทียม หรือ ฟันปลอม ซึ่งคือฟันเทียมที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในผู้ที่สูญเสียฟันจริงอาจเป็นฟันเทียมทั้งชุดซึ่งจะมีฟันทุกซี่ครบดังนั้นส่วนมากใช้ในรูปพหูพจน์ dentures หรืออาจเป็นเพียงบางส่วนไม่กี่ซี่ก็จะเรียกว่า a partial denture หมายความว่า ฟันเทียมบางซี่ หรือ ฟันปลอมบางซี่   His dentures were mainly for presentation, not eating, so he mostly ate soft foods.   On his palm rested a two- carat diamond and a partial denture.   The first dentures were ..

Read more

go down on   คำวลี  goes/went/going/gone down on   go down on หมายความว่า 1 (คำหยาบ) go down on (someone) หมายความว่า ใช้ปากให้กับ(ใครคนหนึ่ง) ซึ่งคือมีเซ็กส์ด้วยปากให้กับใครคนหนึ่ง go down on เป็นคำหยาบเกี่ยวกับเซ็กส์ที่หมายถึงง่าย ๆ คือเลียอวัยวะเพศหรืออ้มอวัยวะเพศใครคนหนึ่ง Did he go down on you?   I went down on her this morning.    2  go down on (one’s) knees หมายความว่า คุกเข่า(ลง) เพื่ออธิษฐานขอโทษหรือขอแต่งงาน หรือ go down ..

Read more

delegitimize   คำกริยา delegitimizes; delegitimized; delegitimized; delegitimizing; หรือประเทศอังกฤษ delegitimise; delegitimises; delegitimised; delegitimised; delegitimising; หรืออาจเขียน de-legitimize; de-legitimizes; de-legitimized; de-legitimizing; (ดี-ละ-′จิต-ดะ-มาย-ซ) หรือประเทศอังกฤษ (ดี-ละ-′จิต-ทะ-มาย-ซ)   delegitimize (someone/something) หมายความว่า ทำลายความชอบธรรมของ(บางคนหรือบางสิ่ง) หรือ ทำให้(บางคนหรือบางสิ่ง)หมดความชอบธรรม ซึ่งคือทำให้ใครบางคนหรือบางสิ่งหมดความชอบธรรมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทำให้ความถูกต้องชอบธรรมของคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งนั้นหมดไป ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) delegitimized หมายความว่า  (ถูกทำให้)หมดความชอบธรรม   The American leader openly seeking to delegitimize the vote was still a shock for many.   The ..

Read more

due process   คำนาม คำทางกฎหมาย คำใช้ในสหรัฐอเมริกา หรือ due process of law   1  due process หมายความว่า กระบวนการที่ชอบธรรม(ของกฎหมาย)  ซึ่งคือกระบวนการหรือการปฏิบัติทางกฎหมายที่ถูกต้องชอบธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายที่บัญญัติไว้โดยปกป้องสิทธิตามกฎหมายของบุคคลคนหนึ่งโดยไม่ลำเอียง ดังนั้นอาจเรียกว่า procedural due process หมายความว่า กระบวนการที่ชอบธรรมตามขั้นตอน due process เป็นคำทางกฎหมายที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาพูดง่าย ๆ ก็คือกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรมต่อบุคคลคนหนึ่งโดยเฉพาะการคำนึงถึงสิทธิของบุคคลนั้น และอาจเรียกว่า due process of law ที่หมายความว่า กระบวนที่ชอบธรรมของกฎหมาย   2 due process ยังอาจหมายถึง substantive due process  ซึ่งคือกระบวนทางกฎหมายที่ไม่เพียงแต่ปกป้องและคำนึงถึงกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังปกป้องและคำนึงถึงสิทธิ์บางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางกฎหมายนั้นด้วย เช่น สิทธิในการทำงานทั่วไป สิทธิในการแต่งงาน เป็นต้น ดู due   Even though ..

Read more

defame   คำกริยา คำทางกฎหมาย defames; defamed; defamed; defaming (ดิ-เฟม-ม)   defame (someone/something) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคนหรือบางสิ่ง)เสียชื่อเสียง หรือ ทำลายชื่อเสียง(ใครบางคนหรือบางสิ่ง) ในรูป passive (be) defamed หมายความว่า ถูกทำให้เสียชื่อเสียง หรือ ถูกทำลายชื่อเสียง   The city claims the activists participated in the conspiracy, “defamed” the mayor and police, and contends that the city should be awarded damages.   Thai authorities this past week escalated ..

Read more

defamation   คำนาม คำทางกฎหมาย (เดฟ-ฟะ-′เม-ชั่น)   defamation หมายความว่า การทำลายชื่อเสียง หรือ การทำให้เสียชื่อเสียง ซึ่งคือการใส่ร้ายบุคคลคนหนึ่งด้วยข้อความที่เป็นเท็จเพื่อทำลายชื่อเสียงของบุคคลคนนั้น ซึ่งในทางกฎหมายคือส่วนหนึ่งของการหมิ่นประมาทที่เจาะจงทำให้เสียชื่อเสียง   A jury found the tweets did not reach the legal standard for defamation and Musk was not found liable for damages.    Mr. White’s statements constitute defamation for which he is liable under the law.    In her defamation suit, she’s ..

Read more

downtown   คำคุณศัพท์ คำใช้ในอเมริกา (ดาว-น-ทาว-น)   downtown หมายความว่า  ในตัวเมือง หรือ ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งคือในศูนย์กลางของเมืองที่เป็นที่ตั้งของธุรกิจต่าง ๆ คำว่า downtown เชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากนิวยอร์กซิตี้ (New York City) ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่ใจกลางเมืองที่เป็นที่ตั้งของธุรกิจต่าง ๆ จะอยู่ทางตอนใต้ของเกาะแมนฮัตตัน (Manhattan) ส่วน uptown หรือทางตอนเหนือของแมนฮัตตันจะเป็นที่ตั้งของเขตที่อยู่อาศัย หลังจากนั้นคำว่า downtown ได้ถูกนำไปใช้ทั่วสหรัฐฯ   Starting Friday, all parking garages in the downtown restricted zone will be sealed through the inauguration.   Before the riots, United Airlines moved ..

Read more

domicile   คำนาม คำเป็นทางการ พหูพจน์ domiciles (′ดอ-มะ-ซาย-ล)   domicile หมายความว่า 1 ภาษาทางกฎหมายทั้งอเมริกาและอังกฤษ domicile หมายความว่า ภูมิลำเนา หรือและบางครั้งจะหมายความถึง ประเทศภูมิลำเนา ซึ่งคือสถานที่อยู่อาศัยหลักหรือตามกฎหมาย หรือ ประเทศที่ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นทะเบียนอาศัยอยู่ตามกฎหมาย ตัวอย่าง Subsidized health care benefits are also tied to a citizen’s domicile — that is, their village — meaning many migrant workers couldn’t use them. อธิบายหรือแปลว่า ผลประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับเงินอุดหนุนจะยังเชื่อมโยงกับประเทศภูมิลำเนาของพลเมืองคนหนึ่ง นั่นคือหมู่บ้านของพวกเขา (ซึ่ง)หมายความว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนมากไม่สามารถใช้มัน(ผลประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ)ได้   According to the article, documents ..

Read more