Category : D

dissuasion   คำนาม (ดีส-′เว-ชั่น)   dissuasion หมายความว่า การกลี้ยกล่อม (ไม่ให้ใครบางคนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือการพยายามพูดชักจูงใครคนหนึ่งไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในภาษาพูดภาษาไทยจะพูดกันว่า การห้าม(ใครบางคนไม่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) แต่ในภาษาอังกฤษคำว่า ห้าม คือบังคับ ทุกคนมีสิทธิ์ในการทำสิ่งที่ตนต้องการ ในภาษาอังกฤษคำว่า ห้าม จะใช้เฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจห้ามผู้ไม่มีอำนาจ ตัวอย่าง His attempts at dissuasion were everywhere met with rebuff.   On the other hand he knew from experience that when the king had something in view and was opposed in the undertaking, no dissuasion was ..

Read more

distraught   คำคุณศัพท์ (ดิส-′ตรอต-ท)   distraught หมายความว่า กระวนกระวายใจ ซึ่งคือรู้สึกกังวลอย่างมากจนจิตใจไม่เป็นสงบ ตัวอย่าง Angela stood between her determined mother and her distraught partner, paralyzed by the burden of choice.   He had been upset and distraught on the day of his arrest, but he was so sure he’d be released soon.   I was so distraught that I ..

Read more

dysentery   คำนาม คำทางการแพทย์ (′ดีส-ซึน-แท-รี่) หรือประเทศอังกฤษ (′ดีส-ซึน-ทรี่)   dysentery หมายความว่า โรคบิด ซึ่งคือการอักเสบของลำไส้โดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ที่ก่อให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรงที่จะมีเลือดหรือมูกออกมากับอุจจาระ โดยเกิดขึ้นจากการติดเชื้อในลำไส้ dysentery ที่พบกันอยู่มีสองชนิด คือ bacillary dysentery หรือเรียกว่า shigellosis คือ โรคบิดบาซิลลารี ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย shigella (ชิ-′เกล-ละ) ในลำไส้ amoebic dysentery หรือเรียกว่า amoebiasis  คือ โรคบิดอะมีบา ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อปรสิตอะมีบา (amoeba) ที่เรียกว่า Entamoeba histolytica (เอน-ทะ-′มี-บะ ฮีส-′ทอ-ละ-ดิ-กะ)ในลำไส้ซึ่งชนิดนี้จะพบมากในประเทศเขตร้อน   ตัวอย่าง I’m pretty sure that the tap water was bad. Worse than bad. I think ..

Read more

make a difference   คำวลี หรือ make the difference   make a/the difference หมายความว่า ส่งผลกระทบที่สำคัญ โดยเฉพาะที่ดีขึ้นต่อสิ่งใดหรือคนใดคนหนึ่ง หรือ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และอาจใช้ในรูป make a/the difference to (something) หมายความว่า ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อ(บางสิ่งอย่างอย่าง) หรือ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือรูป negative make no difference  หมายความว่า ไม่ส่งผลกระทบที่สำคัญใด ๆ หรือ ไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ   ตัวอย่าง Exercise can make a big difference to your  health.   Your help made a ..

Read more

difference   คำนาม พหูพจน์ differences (ดิฟ-ฟะ-เร็น-ส)   difference หมาความว่า 1 difference หมาความว่า ความแตกต่าง ซึ่งคือความไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง She knows the difference between right and wrong.   The only difference between him and Fred was that his hair was long and wavy, while Fred had a buzz cut.   2 differences หมาความว่า ความขัดแย้งกัน หรือ ความไม่ลงรอยกัน ซึ่งคือความไม่เข้าใจกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันระหว่างใครบางคน ตัวอย่าง They ..

Read more

dismal   คำคุณศัพท์ (′ดิส-ซ-เมิล-ล)   dismal หมายความว่า หดหู่ หรือ สลด ซึ่งคือรู้สึกหรือดูไม่น่าสิ้นหวังไม่มีความสุข dismal เมื่อพูดถึงความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลวก็ให้ความหมายว่าพ่ายแพ้หรือล้มเหลวแบบแย่มากจนหดหู่หรือสลดใจ ตัวอย่าง That dismal face of hers turns cherry red, and spit starts flying outta her mouth as she screams.   His few hours’ sleep had not been nearly enough; he was tired and rather dismal.   He spent most of his time ..

Read more

dissuade   คำกริยา dissuades; dissuaded; dissuaded; dissuading (ดิส-ส-′เวด-ด)   dissuade (someone) หมายความว่า เกลี้ยกล่อมไม่ให้(ใครบางคนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือพยายามพูดชักจูงใครคนหนึ่งไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในภาษาพูดภาษาไทยจะพูดกันว่า ห้าม(ใครบางคนไม่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) แต่ในภาษาอังกฤษคำว่า ห้าม คือบังคับ ทุกคนมีสิทธิ์ในการทำสิ่งที่ตนต้องการ ในภาษาอังกฤษคำว่า ห้าม จะใช้เฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจห้ามผู้ไม่มีอำนาจ และอาจใช้ในรูป dissuade (someone) from (doing something) หมายความว่า เกลี้ยกล่อมไม่ให้(ใครบางคน)(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ dissuade (someone) from (something) หมายความว่า เกลี้ยกล่อม(ใครบางคน)จาก(การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) dissuaded หมายความว่า ถูกเกลี้ยกล่อม(ไม่ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ ถูกเกลี้ยกล่อม(จากทำอย่างใดอย่างหนึ่ง)   ตัวอย่าง I couldn’t dissuade him from going. ..

Read more

defiantly   คำวิเศษณ์ (ดี-′ฟาย-อัน-ท-ลี้)   defiantly หมายความว่า  อย่างขัดขืน หรือ อย่างต่อต้าน ซึ่งคือในลักษณะที่แสดงถึงการต่อต้านหรือขัดขืน ตัวอย่าง I glared defiantly at him.   They defiantly rejected any talk of a compromise.   The revolutionaries marched defiantly towards the heart of the city. &nb..

Read more

dike   คำนาม พหูพจน์ dikes ประเทศอังกฤษนิยมเขียน dyke; dykes (ได-ค)   dike หรือเขียน dyke หมายความว่า 1  dike หมายความว่า คันกั้นน้ำ หรือ กำแพงกันน้ำ ซึ่งคือคันที่สร้างขึ้นมาเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้ามาท้วม   ตัวอย่าง  Since about one-third of the country is below sea level, the Dutch soon began to construct dikes to protect crops from flooding.   2 คำทางธรณีวิทยา dike หมายความว่า หินแทรก ซึ่งคือหินที่ก่อตัวแทรกอยู่ตามช่องของหินชนิดอื่นที่มีอยู่ก่อน dikes อาจเป็นหินอัคนีจากลาวาที่ไหลแทรกตามช่องของหินชนิดอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้วเย็นลงภายหลัง หรืออาจเป็นตะกอนที่สะสมอยู่ในช่องของหินที่มีอยู่ก่อนและกลายเป็นหินเมื่อเวลาผ่านไป ..

Read more

the die is cast   คำสำนวน   the die is cast มีความหมายตามตัวอักษรว่า ลูกเต๋าถูกทอดไปแล้ว ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนบอกว่า การตัดสินใจหนึ่งได้ทำไปแล้วหรือเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วเหมือนลูกเต๋าที่ถูดทอดไปแล้วผลออกมาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น a die คือ ลุกเต๋าลูกหนึ่ง ส่วนใหญ่รู้จักกันในรูปคำพหูพจน์ dice ตัวอย่าง The die is cast now. There’s no going back.    The votes are counted, the die is cast and Scotland’s future is once again at the heart of our life as a nation ..

Read more