Category : D

downstream   คำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์   downstream หมายความว่า 1  ตามน้ำ(ตามกระแสน้ำ) หรืออาจหมายความวา ปลายน้ำ ตัวอย่าง The boat had drifted at least three miles downstream. อธิบายหรือแปลว่า เรือล่องรอยตามน้ำไปอย่างน้อยสามไมล์   People living downstream received phone calls from the city. อธิบายหรือแปลว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ปลายน้ำได้รับโทรศัพท์จาก(เจ้าหน้าของ)เมือง   2 (คำทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม) (ธุรกิจหรือกระบวนการผลิต)ปลายน้ำ หรือ ปลายสาย ซึ่งคือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกระบวนการผลิตที่นำวัตถุดิบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนมากพูดถึงอุตสาหกรรมน้ำนมันหรือแก๊ส downstream ก็หมายถึงเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกระบวนการนำน้ำมันดิบหรือแก๊สมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ธุรกิจ downstream ได้แก่ธุรกิจกลั่นน้ำมัน หรือ ธุรกิจทำผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆจากน้ำมันดิบ ตัวอย่าง About 45% of ..

Read more

days are numbered   คำสำนวน ส่วนมากใช้ในรูป (someone’s/something’s) days are numbered   (someone’s/something’s) days are numbered หมายความว่า วันเวลาของ(ใครคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง)เหลือน้อย ซึ่งคือคำที่ใช้พูดสื่อว่า ใครคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งนั้นใกล้ถึงจุดจบแล้ว ส่วนมากจุดจบในทางไม่ดี ตัวอย่าง The doctors have told me that his days are numbered. อธิบายหรือแปลว่า หมอบอกฉันว่าวันเวลาของเขาเหลือน้อยแล้ว -ซึ่งก็คือเขากำลังใกล้เสียชีวิตแล้ว   Jason’s days as a bachelor are numbered. อธิบายหรือแปลว่า วันเวลาของเจสันในฐานะชายโสดเหลือน้อยแล้ว -ซึ่งก็คือเขากำลังจะแต่งงานดังนั้นความสนุกสนานอย่างคนโสดใกล้จบลง   Some business owners feel their days are numbered because ..

Read more

disband   คำกริยา disbands; disbanded; disbanded; disbanding (ดิส-แบน-ด)   disband (something)​ หมายความว่า ยุบ(กลุ่มหนึ่ง หรื องค์กรหนึ่ง) หรือ สลาย(กลุ่มหนึ่ง หรื องค์กรหนึ่ง) หรือ ยกเลิก(กลุ่มหนึ่ง หรื องค์กรหนึ่ง) disband จะใช้พูดถึงการหยุบหรือสลายของกลุ่มหรือองค์กร และ disband ยังสามารถใช้เป็นคำกริยา intransitive verb ได้ด้วยที่ให้ความหมายว่า ยุบไป หรือ สลายไป ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) disbanded หมายความว่า ถูกยุบไป หรือ ถูกลายไป ตัวอย่าง Boris Yeltsin disbanded the Soviet Interior Ministry in 1990. อธิบายหรือแปลว่า บอริส ..

Read more

don

don   คำกริยา dons; donned; donned; donning (ดอน)   don (something) หมายความว่า สวม(บางสิ่งบางอย่าง เช่น เสื้อผ้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น ) หรือ ใส่(บางสิ่งบางอย่าง เช่น เสื้อผ้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น ) ตัวอย่าง She donned protective gear and entered his room. อธิบายหรือแปลว่า  เธอสวมอุปกรณ์ป้องกันและเข้าไปในห้องของเขา   At his ceremony, pallbearers donned protective face masks along with their police department dress blues. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

despot   คำนาม พหูพจน์ despots (′ดีส-เพิต-ท)   despot หมายความว่า เผด็จการ ซึ่งคือผู้ปกครองหรือผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดโดยทั่วไปแล้วจะปกครองด้วยความโหดร้ายหรือกดขี่ ตัวอย่าง He was a successful coach, but many people regarded him as a petty despot. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จ แต่หลายคนมองว่าเขาเป็นเผด็จการที่ใจร้าย   The freedom they both cherished so deeply and for which they sacrificed so greatly is under attack not from foreign despots, but from within. อธิบายหรือแปลว่า  ..

Read more

deciduous   คำคุณศัพท์ (ดิ-′สิ-จู-อัส-ส)   deciduous หมายความว่า 1  (คำทางพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับต้นไม้และพืช) deciduous หมายความว่า ผลัดใบ ซึ่งคือสลัดใบทิ้งเป็นประจำทุกปีเริ่มในช่วงฤดูใบไม้ร่วง คำตรงข้ามคือ evergreen เช่น deciduous forest แปลว่า ป่าผลัดใบ ซึ่งคือป่าที่มีต้นไม้ผลัดใบ a deciduous tree แปลว่า ต้นไม่ ผลัดใบ ซึ่งคือต้นไม้ที่สลัดใบทิ้งเมื่ออากาศเริ่มหนาว ตัวอย่าง The city looks quite different between November and April when deciduous trees and shrubs are leafless. อธิบายหรือแปลว่า เมือง(นี้)ดูค่อนข้างแตกต่างไปมากระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเมื่อต้นไม้และพุ่มไม้ผลัดใบไร้ใบ   2  (คำทางชีววิทยาและเมื่อพูดถึงฟัน) deciduous หมายความว่า น้ำนม ซึ่งคือฟันที่ถูกสลัดทิ้งตามธรรมชาติไปเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ..

Read more

de minimis   คำคุณศัพท์ ส่วนใหญ่ทางกฎหมาย (ดี-มิน-นะ-มัส-ส)   de minimis หมายความว่า 1  เล็กน้อย หรือ ไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งคือเล็กน้อยมากหรือไม่มีนัยสำคัญเพียงพอ ดังนั้นไม่ต้องคำนึงถึงหรือพิจราณามัน de minimis เป็นคำที่มาภาษาละติน de minimis non curat lex แปลตามตัวอังษรได้ว่า กฎหมาย(นี้)จะไม่พิจารณาเรื่องเล็กน้อย ตัวอย่าง Stock dividends were decidedly de minimis. อธิบายหรือแปลว่า เงินปันผลของหุ่นเล็กน้อยมากอย่างไม่ต้องสงสัย   Judges don’t want to see these de minimis marijuana cases. อธิบายหรือแปลว่า ผู้พิพากษาไม่ต้องการเห็นคดีเกี่ยวกับกัญชาที่ไม่มีนัยสำคัญเหล่านี้   2  ในทางกฎหมายการค้า de minimis ส่วนมากจะใช้พูดถึง มูลค่าของสินที่มีมูลค่าน้อยกว่าอัตราขั้นต่ำสุดของการประเมินภาษีศุลกากร ..

Read more

demure   คำคุณศัพท์ (ดิ-มิว-ร)   demure หมายความว่า 1 demure หมายความว่า เขินอาย หรือ เอียงอาย  ส่วนมากพูดถึงผู้หญิง ตัวอย่าง  She’s got a quietly graceful look, slightly demure. อธิบายหรือแปลว่า เธอมีลักษณ์ที่งดงามอย่างเงียบ ๆ (และ) เขินอายเล็กน้อย   She is demure and focused and doesn’t smile much. อธิบายหรือแปลว่า เธอเขินอายและตั้งใจและไม่ค่อยยิ้ม   She gave me a demure smile. อธิบายหรือแปลว่า เธอให้รอยยิ่มที่เอียงอายกับฉัน -ภาษาไทยส่วนมากอาจพูดว่า เธอยิ่มมาที่ฉันอย่างเขินอาย   2  เมื่อพูดถึงเสื้อผ้าโดยเฉพาะของผู้หญิง demure ..

Read more

day in, day out   คำวลี คำวิเศษณ์ หรืออาจเขียน day in day out   day in, day out หมายความว่า ไม่เว้นแต่ละวัน หรือ อย่างไม่หยุดหย่อน  ซึ่งคือทุก ๆ วันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตัวอย่าง I do the same thing at work day in, day out. อธิบายหรือแปลว่า ฉันทำสิ่งที่เหมือนกันที่ทำงานไม่เว้นแต่ละวัน    In Russia corruption is the same issue day in day out.  อธิบายหรือแปลว่า ในรัสเซียการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่เหมือนกันไม่เว้นแต่ละวัน   I used ..

Read more

disease   คำนาม พหูพจน์ diseases (ดิ-′ซีส-ซ)   disease หมายความว่า 1  โรค ซึ่งคือความผิดปกติของการทำงานของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ความผิดปกติก่อให้เกิดอาการหนึ่งเฉพาะ หรือความผิดปกติก่อให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะหนึ่งของร่างกายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการได้รับบาดเจ็บทางกายภาพ ในความหมายนี้ disease เป็นได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ เมื่อใช้ในรูปคำนามนับไม่ได้อาจให้ความหมายว่า โรคภัยไขเจ็บ ดูความแตกต่าง syndrome ตัวอย่าง She suffers from a rare genetic disease. อธิบายหรือแปลว่า เธอทนทุกข์ทรมานจากโรคทางพรรธุกรรมหนึ่งที่ไม่พบกันบ่อย   Starvation and disease have killed thousands of refugees. อธิบายหรือแปลว่า ความอดอยากและโรคภัยไขเจ็บได้คร่าชีวิตผู้ลี้ภัยไปหลายพันคน   2  นอกจากนั้นเรายังใช้ disease กับความผิดปกติหรือปัญหาทางสังคมที่ร้ายแรง หรือความผิดปกติทางจิตใจ พฤติกรรม ของใครคนหนึ่งที่ร้ายแรง ในภาษาไทยอาจเรียกว่า ปัญหา ตัวอย่าง Loneliness is ..

Read more