Category : E

embolden   คำกริยา emboldens; emboldened; emboldened; emboldening (อิม-′โบล-เดิน)   embolden (someone) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)กล้าขึ้น หรือ ทำให้(ใครบางคน)มั่นใจขึ้น หรือในความหมายเชิงลบ ทำให้(ใครบางคน)เหิมใจขึ้น  ซึ่งคือทำให้ใครบางคนรู้สึกกล้าและมั่นใจที่จะทำอะไรมากขึ้น ในรูป passive (be) emboldened หมายความว่า กล้าขึ้น หรือ มั่นใจขึ้น หรือในความหมายเชิงลบ เหิมใจขึ้น หรือ ได้ใจขึ้น ตัวอย่าง Great leaders embolden the rest of us to rise to our highest potentialities. อธิบายหรือแปลว่า ผู้นำที่ดียอดเยี่ยมจะทำให้พวกเราที่เหลือมั่นใจขึ้นสูงขึ้นสู่ศักยภาพสูงสุดของเรา   Trump inspired many dictators, many leaders who are interested ..

Read more

in (one’s) element   คำวลี คำสำนวน (be) in my/your/his/her/their/our element   (be) in (one’s) element หมายความว่า  รู้สึกชื่นชอบสะบายใจ หรือ อยู่ในสถานที่ที่(ใครบางคน)ชื่นชอบสะบายใจ หรือ อยู่ในสถานการณ์ที่(ใครบางคน)ชื่นชอบสะบายใจ โดยเฉพาะพูดถึงสถานที่หรือสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้ใครคนหนึ่งมีความสุขดังนั้นจะทำกิจกรรมในสถานที่นั้นหรือสถานการณ์นั้นได้ดี ดู element ตัวอย่าง On the soccer field is where Tom really feels like he is in his element. อธิบายหรือแปลว่า ในสนามฟุตบอลเป็นสถานที่ที่ทอมรู้สึกเหมือนเขามีความสุขสะบายใจจริง ๆ -ซึ่งดังนั้นเขาจะเล่นฟุตบอลเก่ง   At school he is really in his element. อธิบายหรือแปลว่า ที่โรงเรียนเขามีความสุขสะบายใจจริง ..

Read more

element   คำนาม พหูพจน์ elements (′เอล-ละ-เมิน-ท)   element หมายความว่า 1  องค์ประกอบ หรือ ส่วนประกอบ ซึ่งคือส่วนสำคัญหรือลักษณะเฉพาะที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง The important elements are price, infrastructure and government support, all of which are just over the horizon. อธิบายหรือแปลว่า องค์ประกอบที่สำคัญคือ ราคา โครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้เพียงอยู่ไม่เกินเอื้อม   These tests are a key element in the testing strategies of other countries, such as India ..

Read more

epidemiologist   คำนาม พหูพจน์ epidemiologists (เอพ-พะ-ดี-มี-′ออ-ละ-จีส-ส-ท)   epidemiologist หมายความว่า นักวิทยาการระบาด หรือ นักระบาดวิทยา ซึ่งคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการระบาดของโรค (epidemiology) ตัวอย่าง  She said she wanted to be either an epidemiologist when she grew up. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอบอกว่าเธออยากเป็นนักวิทยาการระบาดเมื่อโตขึ้น   In the global south, the peak of each flu season occurs during winter, which allows epidemiologists to predict the disease’s severity during the northern ..

Read more

electron volt   คำนาม คำทางฟิสิกส์ พหูพจน์ electron volts หรืออาจเขียน electronvolt; electronvolts หรือ electron-volt; electron-volts มีสัญญาลักษณ์ว่า eV   electron volt หมายความว่า อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งคือหน่วยของปริมาณพลังงานจลน์ (kinetic energy) ที่ได้รับจากการเร่งอิเล็กตรอนตัวเดียวจากจุดหยุดนิ่งให้ผ่านความต่างศักย์ไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ไปได้ในสุญญากาศ 1 electron volt จะมีค่าเท่ากับ 1.602176634×10−19 joules   ตัวอย่าง  The Higgs, one of the heaviest elementary particles known, weighs about 125 billion electron volts. อธิบายหรือแปลว่า ฮิกส์ ซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานที่หนักที่สุดชนิดหนึ่งที่รู้จักกัน มีน้ำหนักประมาณ 125 พันล้านอิเล็กตรอนโวลต์   ..

Read more

to some extent   คำวลี คำวิเศษณ์   to some extent หมายความว่า ในระดับหนึ่ง หรือ ในบางส่วน ซึ่งคือเป็นจริงหรือถูกต้องเพียงแค่บางส่วนแต่ไม่ได้ถูกต้องหรือเป็นจริงทั้งหมด ตัวอย่าง His opinion is right to some extent. อธิบายหรือแปลว่า ความคิดเห็นของเขาถูกต้องในระดับหนึ่ง -ซึ่งคือไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด   I can understand this problem to some extent. อธิบายหรือแปลว่า ฉันสามารถเข้าใจปัญหานี้ในบางส่วน -ซึ่งคือไม่ได้เข้าใจทั้งหมด   The MCAT, like many standardized tests, is to some extent a measure of wealth rather than ..

Read more

narrow one’s eyes   คำวลี narrow your/his/her/my/their eyes   narrow (one’s) eyes มีความหมายตามตัวอักษรว่า หรี่ตา(ของใครบางคน) ซึ่งในภาษาไทยจะเรียกว่า ขมวดคิ้ว  เมื่อขมวดคิ้วตาของใครคนนั้นก็จะหลี่แคบลง และการมวดคิ้วเป็นการแสดงถึงความโกรธ หรือความไม่พอใจ หรือบางครั้งเพราะกำลังตั้งอกตั้งใจหรือกำลังมีสมาธิอยู่กับสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง She narrowed her eyes, and he hastily added, “I don’t mean that in an offensive way, of course!” อธิบายหรือแปลว่า เธอขมวดคิ้ว และเขา(เลย)พูดเสริมอย่างเร่งรีบไปว่า “ฉันไม่ได้หมายความในลักษณะที่ดูถูกแบบนั้น อย่างแน่นอน!”   She paused and narrowed her eyes in concentration. อธิบายหรือแปลว่า เขาหยุดพักหนึ่งและขมวดคิ้วในความตั้งอกตั้งใจ ..

Read more

escort   คำกริยา escorts; escorted; escorted; escorting (′เอส-คอร๋ต-ท) หรือ (อิส-′คอร๋ต-ท)   escort (someone/something) หมายความว่า พา(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง) หรือ นำ(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง)  หรือ นำพา(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง)  โดยเฉพาะด้วยเหตุผลเพื่อไปเป็นเพื่อน หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองหรือคุ้มกันผู้นั้นหรือสิ่งนั้นจากอันตราย ดังนั้นหากด้วยเหตุผลเพื่อเป็นการคุ้มครองหรือคุ้มกันผู้นั้นหรือสิ่งนั้น escort (someone/something) จะหมายความว่า คุ้มกัน(บางสิ่งบางอย่าง ไปที่ใดที่หนึ่ง แต่ไม่ได้คุ้มกันอยู่กับที่เป็นนำพาไปโดยมีการคุ้นกันระหว่างการเดินทาง)   1 พา(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง) หรือ นำ(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง)  หรือ นำพา(ใครบางคนหรือบางสิ่ง ไปที่ใดที่หนึ่ง) ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) escorted หมายความว่า  ถูกพาไป(ที่ใดที่หนึ่ง) หรือ ถูกนำไป(ที่ใดที่หนึ่ง) หรือ ถูกนำพาไป(ที่ใดที่หนึ่ง)  ด้วยเหตุผลเพื่อการคุ้มครองหรือคุ้มกันผู้นั้นหรือสิ่งนั้น หรือเพื่อไปเป็นเพื่อน ตัวอย่าง  ..

Read more

emancipate   คำกริยา emancipates; emancipated; emancipated; emancipating (อิ-′แมน-สะ-เพต-ท)   emancipate หมายความว่า 1  (คำทางกฎหมาย) emancipate (someone) หมายความว่า ให้ความเป็นอิสระจากการปกครองดูแลกับ(ใครคนหนึ่ง)​ หรือ ปลดปล่อย(ใครบางคน)จากการปกครองดูแล ซึ่งคือให้ให้ความเป็นอิสระจากการปกครองดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับใครคนหนึ่งและดังนั้นจะมีสิทธิต่าง ๆ เหมือนคนที่บรรลุนิติภาวะคนหนึ่ง ส่วนมากใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) emancipated หมายความว่า ได้รับให้ความเป็นอิสระจากการปกครองดูแล ตัวอย่าง  He felt the only way to emancipate himself from his parents was to move away. อธิบายหรือแปลว่า เขารู้สึกว่าหนทางเดียวที่จะให้ความเป็นอิสระจากการปกครองดูแลกับตัวเองออกจากพ่อแม่คือย้ายออกไป   She wanted to be emancipated at 16 ..

Read more

emancipation   คำนาม (อิ-แมน-สะ-′เพ-ชั่น)   emancipation หมายความว่า 1 (คำทางกฎหมาย) ความเป็นอิสระจากการปกครองดูแล(จากการดูแลและจากความรับผิดชอบของผู้ปกครอง) ซึ่งคือสิทธิในการดูแลตัวเอง และมีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ทั้งปวงโดยสมบูรณ์เหมือนคนบรรลุนิติภาวะคนหนึ่ง โดยปกติในหลายประเทศกฎหมายกำหนดไว้เมื่อบุคคลมีอายุ 18 ปีก็จะได้รับ emancipation แต่สามารถยืนขอต่อศาลก่อนอายุ 18 หากมีเหตุผลเพียงพอ ตัวอย่าง He was granted emancipation at the age of 16. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้รับความเป็นอิสระจากการปกครองดูแลเมื่ออายุ 16 ปี -ซึ่งคือเขามีสิทธิในการดูแลตัวเอง   Emancipation requires proof that your father is an unfit parent. อธิบายหรือแปลว่า ความเป็นอิสระจากการปกครองดูแลต้องการหลักฐานว่าพ่อของคุณเป็นผู้ปกครองที่ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม   Your emancipation from your parents comes when ..

Read more