Category : E

eye-popping   คำคุณศัพท์ (′อาย-พ็อป-พิ่ง)   eye-popping หมายความว่า (ขนาดหรือทำให้)ตาลุกตาพอง เพราะมีความน่าสนใจหรือน่าทึ่งมาก ๆ หรือตะลึ่งขนาดที่ตาลุกตาพองออกมาตามตัวอักษร หรือขนาดที่เรียกว่าว่าว แต่ในภาษาไทยอาจเรียกว่า (อย่างหรือแบบ)สะดุดตา   เช่น eye-popping color แปลว่า สีที่สะดุดตา  ตัวอย่าง The most eye-popping piece of information in this article is that he’s at Stanford.    Despite their eye-popping similarities, Trump and Ocasio-Cortez are more than just two sides of the same coin.    The grocery ..

Read more

effectively   คำวิเศษณ์ (อี-′เฟ็ก-ทีฟ-v-ลี่)   effectively หมายความว่า 1  อย่างมีประสิทธิผล หรือ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคือโดยให้ผลสำเร็จตามที่คาดหวังหรือตั้งไว้ The tablets work more effectively if you take a hot drink after them. อธิบาย:ยาเม็ด(เหล่านี้)จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิผลหากคุณดื่มเครื่องดื่มร้อนตาม   Students have to learn to communicate effectively. อธิบาย:นักเรียนต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล   2 ในความเป็นจริง(จากที่เห็นจริง ๆ จากสถานการณ์หนึ่ง) หรือ ตามที่เห็นกัน หรืออาจหมายความว่า แทบที่จะ หรือ เกือบที่จะ His wife left him when the children were small, ..

Read more

eviction   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ evictions   eviction หมายความว่า  การขับไล่ใครบางคนออกจากสถานที่หนึ่งโดยที่การขับไล่นี้มีกฎหมายรับรองเช่นการขับไล่ออกจากบ้านเช่าเพราะไม่ได้จ่ายค่าเช่าหรือทำผิดสัญญาอื่น ๆ ดังนั้นอาจหมายความว่า การขับไล่ออกจากบ้านเช้า ตัวอย่าง After falling behind with his mortgage payments he now faces eviction from his home.   The Legislature passed an eviction moratorium last year, and it bars landlords from evicting people who suffered economic loss due to the pandemic.   She hasn’t ..

Read more

exit poll   คำนาม พหูพจน์ exit polls (เอ็ก-ส-ซิต-ท-โพล-ล)   exit poll หมายความว่า เอ็กซิตโพล หรือ การสำรวจการเลือกตั้งจากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งคือโพลหรือการสำรวจการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่จัดทำขึ้นในช่วงของการเลือกตั้ง โดยที่การสำรวจจะเจาะจงสำรวจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ออก (exit) มาจากคูหาเลือกตั้งหลังจากได้เลือกตั้งไปแล้ว ดังนั้นเชื่อว่า exit poll จะให้ผลสำรวจใกล้เคียงกับผลของการเลือกตั้งจริง ตัวอย่าง In 2004, about 77 percent of the electorate was White; in 2020, by exit poll estimates, 67 percent of the electorate was White. อธิบายหรือแปลว่า ในปี 2004 ประมาณ 77 เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคนผิวขาว ในปี 2020 ..

Read more

efficacious   คำคุณศัพท์ (เอฟ-ฟิ-′เค-ชัส-ส)   efficacious หมายความว่า มีประสิทธิภาพ ซึ่งคือมีความสามารถในทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือที่ตั้งใจ efficacy จะเป็นคำที่เป็นทางการมากกว่าของคำว่า effective ตัวอย่าง My personal opinion based on my experience and the biology of this virus, I think this vaccine is going to be highly efficacious. อธิบายหรือแปลว่า ความคิดเห็นส่วนตัวของฉันจากประสบการณ์ของฉันและชีววิทยาของไวรัสชนิดนี้ ฉันคิดว่าวัคซีนนี้จะมีประสิทธิภาพสูง   The advent of highly efficacious therapies against cystic fibrosis is a stunning achievement. อธิบายหรือแปลว่า การกำเนิดของวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงต่อโรคซิสติกไฟโบรซิสเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่ง ..

Read more

efficacy   คำนาม คำเป็นทางการ (′เอฟ-ฟิ-คะ-ซี่)   efficacy หมายความว่า ประสิทธิภาพ ซึ่งคือความสามารถในทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือที่ตั้งใจ efficacy จะเป็นคำที่เป็นทางการมากกว่าของคำว่า effectiveness ตัวอย่าง I’m really curious about his efficacy as a hospital security guard. อธิบายหรือแปลว่า ฉันอยากรู้จริง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเขาในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล   I am a worker, and a believer in the efficacy of work. อธิบายหรือแปลว่า ฉันเป็นคนทำงาน และ(เป็น)ผู้เชื่อในประสิทธิภาพของงาน   The U.S. pharma giant and its German biotech partner ..

Read more

embolden   คำกริยา emboldens; emboldened; emboldened; emboldening (อิม-′โบล-เดิน)   embolden (someone) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)กล้าขึ้น หรือ ทำให้(ใครบางคน)มั่นใจขึ้น หรือในความหมายเชิงลบ ทำให้(ใครบางคน)เหิมใจขึ้น  ซึ่งคือทำให้ใครบางคนรู้สึกกล้าและมั่นใจที่จะทำอะไรมากขึ้น ในรูป passive (be) emboldened หมายความว่า กล้าขึ้น หรือ มั่นใจขึ้น หรือในความหมายเชิงลบ เหิมใจขึ้น หรือ ได้ใจขึ้น ตัวอย่าง Great leaders embolden the rest of us to rise to our highest potentialities. อธิบายหรือแปลว่า ผู้นำที่ดียอดเยี่ยมจะทำให้พวกเราที่เหลือมั่นใจขึ้นสูงขึ้นสู่ศักยภาพสูงสุดของเรา   Trump inspired many dictators, many leaders who are interested ..

Read more

in (one’s) element   คำวลี คำสำนวน (be) in my/your/his/her/their/our element   (be) in (one’s) element หมายความว่า  รู้สึกชื่นชอบสะบายใจ หรือ อยู่ในสถานที่ที่(ใครบางคน)ชื่นชอบสะบายใจ หรือ อยู่ในสถานการณ์ที่(ใครบางคน)ชื่นชอบสะบายใจ โดยเฉพาะพูดถึงสถานที่หรือสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้ใครคนหนึ่งมีความสุขดังนั้นจะทำกิจกรรมในสถานที่นั้นหรือสถานการณ์นั้นได้ดี ดู element ตัวอย่าง On the soccer field is where Tom really feels like he is in his element. อธิบายหรือแปลว่า ในสนามฟุตบอลเป็นสถานที่ที่ทอมรู้สึกเหมือนเขามีความสุขสะบายใจจริง ๆ -ซึ่งดังนั้นเขาจะเล่นฟุตบอลเก่ง   At school he is really in his element. อธิบายหรือแปลว่า ที่โรงเรียนเขามีความสุขสะบายใจจริง ..

Read more

element   คำนาม พหูพจน์ elements (′เอล-ละ-เมิน-ท)   element หมายความว่า 1  องค์ประกอบ หรือ ส่วนประกอบ ซึ่งคือส่วนสำคัญหรือลักษณะเฉพาะที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง The important elements are price, infrastructure and government support, all of which are just over the horizon. อธิบายหรือแปลว่า องค์ประกอบที่สำคัญคือ ราคา โครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้เพียงอยู่ไม่เกินเอื้อม   These tests are a key element in the testing strategies of other countries, such as India ..

Read more

epidemiologist   คำนาม พหูพจน์ epidemiologists (เอพ-พะ-ดี-มี-′ออ-ละ-จีส-ส-ท)   epidemiologist หมายความว่า นักวิทยาการระบาด หรือ นักระบาดวิทยา ซึ่งคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการระบาดของโรค (epidemiology) ตัวอย่าง  She said she wanted to be either an epidemiologist when she grew up. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอบอกว่าเธออยากเป็นนักวิทยาการระบาดเมื่อโตขึ้น   In the global south, the peak of each flu season occurs during winter, which allows epidemiologists to predict the disease’s severity during the northern ..

Read more