Category : F

foul-up   คำนาม พหูพจน์ foul-ups หรืออาจเขียน foulup; foulups (′ฟาว-ล-อัป-พ)   foul-up หมายความว่า ความผิดพลาดวุ่นวาย หรือ ปัญหาวุ่นวาย ซึ่งคือความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดจากการทำผิดพลาดในสิ่งที่ไม่น่าทำและมักทำให้เกิดความวุ่นวาย ตัวอย่าง Bad weather and airline foul-ups seemed to be conspiring to ruin my vacation.   Prisoner advocates and healthcare experts said there was no defending the testing foul-up.   Cyprus recently lost the halloumi trademark in the U.K. due ..

Read more

off one’s feet   คำวลี off my/your/her/his/their/our feet   off (one’s) feet หมายความว่า 1 off (one’s) feet หมายความว่า ไม่ได้อยู่บนขา(ของใครคนหนึ่ง) ดังนั้นก็คือ นั่ง(พัก) หรือ นอน(พัก) ตัวอย่าง The doctor told her to stay off her feet for a few days.   The waves carried him off his feet.   We ain’t even had a rest since we started, ..

Read more

frangipani   คำนาม หรือ plumeria พหูพจน์ frangipani หรือ frangipanis (แฟรน-จะ-′แพ-นี่)   frangipani  หมายความว่า ต้นลิลาวดี หรือ ดอกต้นลิลาวดี ซึ่งคือต้นไม้จัดอยู่ในสกุล Plumeria (พลุ-′เมีย-เรีย) ของวงค์ Apocynaceae (อะ-เพอะ-สะ-′นี-ซี่) มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา frangipani ครั้งหนึ่งเคยเรียกว่า ลั่นทม ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น ลิลาวดี   ตัวอย่าง The air was soft, the moon full, the frangipani in bloom. &nb..

Read more

frolic   คำกริยา ส่วนมากใช้ในภาษาเขียน frolics; frolicked; frolicked; frolicking (′ฟรอ-ลิก-ค)   frolic หมายความว่า  เล่นกันสนุกสนาน ซึ่งคือวิ่งเล่นกันไปมาอย่างสนุกสนาน ตัวอย่าง The children frolicked in the park.   The two cubs were frolicking in the corner of the cave.   My first vacation with Dad’s family since my parents split when I was eleven and it’s like I’m a visitor among ..

Read more

pheromone   คำนาม คำทางสัตววิทยา พหูพจน์ pheromones (′เฟอ-ระ-โมน)   pheromone และส่วนมากใช้ในรูปพหูพจน์ pheromones หมายความว่า เฟอโรโมน หรือ ฟีโรโมน ซึ่งคือสารเคมีที่ร่างกายของสัตว์ผลิตขึ้นมาเพื่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่น pheromones จะคล้ายกับฮอร์โมน (hormone) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ร่างกายของสัตว์ผลิตขึ้นมาภายในร่างกายดังนั้นเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของสัตว์ตัวนั้นเอง ในขณะที่ pheromones ผลิตขึ้นมาภายนอกเพื่อใช้สื่อสารปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่น เช่น กระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศ เตือนภัยอันตราย บอกอาณาเขตของตน เป็นต้น ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเชื่อกันว่า อวัยวะในจมูกที่เรียกว่า vomeronasal (VNO) หรือ Jacobson’s organ ซึ่งเชื่อมต่อกับไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ในสมองนั้นเป็นอวัยวะรับสาร pheromones ส่วนในมนุษย์นั้นอวัยวะนี้จะหายไปหลังคลอดออกมาดังนั้นจะเหลือเพียงโพลงเท่านั้น และทำให้เชื่อกันว่ามนุษย์เราสูญเสียการสื่อสารด้วย pheromone มานานแล้ว แต่เรายังใช้คำนี้กับมนุษย์อุปมาอุปไมยเหมือน pheromones ในสัตว์ ตัวอย่าง When a male moth gets a whiff of a female ..

Read more

femcel   คำสแลง คำนาม พหูพจน์ femcels (′เฟม-เซิล-ล)   femcel หมายความว่า เฟมเซล หรือ ผู้หญิงที่ไม่มีใครเอา ซึ่งคือคำแสลงบัญญัติโดยกลุ่มชาว incels ในอินเทอร์เน็ตจากคำว่า female incel  เพราะเชื่อว่าผู้หญิงก็สามารถเป็น incel หรือทางการ involuntarily celibate ด้วย ดู incel ดู celibate ตัวอย่าง Those femcels needed help to start dating.   In one sense, femcels are similar to male incels in that they claim to have trouble finding someone ..

Read more

fill someone’s shoes   คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ fills/filled/filled/filling you/her/my/their shoes   fill (someone’s) shoes คือคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า ทำหน้าที่แทน(ใครคนหนึ่ง) หรือ แทนที่(ใครคนหนึ่ง) ซึ่งคือทำงานแทนหรือต่อช่วงใครบางคน ส่วนมากแต่ไม่เสมอไปใช้พูดเมื่อคนที่ทำหน้าที่มาก่อนนั้นทำได้ดีมากและได้วางมาตราฐานไว้สูง ตัวอย่าง Our gym teacher was irreplaceable, but I have found someone I know who can fill her shoes.   No one will be able to fill his shoes after he retires.   Jack has given you ..

Read more

fifth wheel   คำนาม คำสำนวน   fifth wheel มีความหมายตามตัวอักษรว่า ล้อที่ห้า ซึ่งมาจาก fifth wheel on the wagon ที่มีความหมายว่า ล้อที่ห้าของเกวียน เกวียนจะมีสี่ล้อดังนั้นล้อที่ห้าก็เป็นล้อสำรองไม่มีความสำคัญเหมือนล้อทั้งสี่ ดังนั้นในภาษาอังกฤษนำ fifth wheel มาใช้เป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า คนส่วนเกินหรือสิ่งส่วนเกินที่ไม่มีความจำเป็นในกลุ่มของคนหรือสิ่งของหนึ่ง ตัวอย่าง I feel more and more like a fifth wheel in the family.   He is not a fifth wheel to the coach by any means: he is the fourth and ..

Read more

frostbitten   คำคุณศัพท์ (′ฟรอส-ส-บิต-ท-อึน)   frostbitten หมายความว่า เป็นภาวะความเย็นกัด หรือ เป็นเนื้อตายเหตุเย็นจัด ดู frostbite ตัวอย่าง During the winter of 1942, both of his feet were frostbitten.   He sat in the back and rubbed his hands together, trying not to worry about frostbitten toes.   His face was badly frostbitten this morning, nose, ears, chin all dead ..

Read more

frenzy   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ พหูพจน์ frenzies (′เฟรน-ซี่)   frenzy หมายความว่า อาการบ้าคลั่ง หรือ ความบ้าคลั่ง ซึ่งคือภาวะหรืออาการที่ใครคนหนึ่งควบคุมสติไม่ได้เนื่องจากความกังวลความกลัวหรือความตื่นเต้นจนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ อาจใช้ในรูป อุปมาอุปไหมที่ให้ความหมายว่า ความปั่นป่วน ตัวอย่าง The kids were screaming and in a frenzy to get home.   Rumors of their divorce stirred up a frenzy of media attention.   When a home pregnancy test (positive) is found in the recycling, a frenzy ..

Read more