Category : F

forgivable   คำคุณศัพท์ (ฟอ-ร-′กีฟ-วะ-เบิล-ล)   forgivable หมายความว่า 1  ให้อภัยได้ หรือ ยกโทษให้ได้ ตัวอย่าง What he did was a forgivable mistake. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งที่เขาได้ทำไปคือความผิดพลาดที่ให้อภัยได้   Any crime committed in the name of Love is forgivable. อธิบายหรือแปลว่า อาชญากรรมใด ๆ ที่กระทำในนามของความรักนั้นจะให้อภัยได้   2 (คำทางการเงิน) ปลดหนี้ให้ได้ หรือ ยกหนี้ให้ได้ ซึ่งคือ สามารถปลดหนี้ได้ หรือ สามารถยกเลิกหนี้ได้ ตัวอย่าง  This program provides forgivable loans to any business ..

Read more

forgive   คำกริยา forgives; forgave; forgiven; forgiving (′ฟอ-ร-กีฟ-v)   forgive หมายความว่า 1  forgive(someone) หมายความว่า ยกโทษให้(ใครบางคน) หรือ ให้อภัย(ใครบางคน) หรือในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) forgiven หมายความว่า ได้รับการยกโทษให้ หรือ ได้รับการอภัย หรือ ได้รับการอภัยโทษ ตัวอย่าง  She cannot forgive him for cheating. อธิบายหรือแปลว่า เธอไม่สามารถให้อภัยเขาได้สำหรับการนอกใจ   I’ve tried to forgive him for what he did. อธิบายหรือแปลว่า ฉันพยายามที่จะให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาได้ทำไป   He forgave Luna before he ..

Read more

fearless   คำคุณศัพท์ (′เฟีย-ร-เลส-ส)   fearless หมายความว่า ไม่กลัวอะไรเลย หรือ ปราศจากความกลัว   ตัวอย่าง  He’s fearless in the face of danger. อธิบายหรือแปลว่า  เขาไม่กลัวอะไรเลยในขณะเผชิญหน้ากับอันตราย   He was always a fearless seaman, and I am a very cautious one. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นพลเรือที่ปราศจากความกลัวเสมอ และฉันเป็นคนที่ระมัดระวังมาก &nb..

Read more

frown   คำกริยา frowns; frowned; frowned;: frowning (ฟราว-น)   frown หมายความว่า 1  ขมวดคิ้ว ซึ่งเป็นการแสดงออกทางสีหน้าที่โกรธหรือไม่พอใจหรือไม่สบายใจ  และอาจใช้ในรูป frown at (someone) หมายความว่า ขมวดคิ้วใส่(ใครบางคน) ตัวอย่าง He frowned in anger. แปลว่า เขาขมวดคิ้วด้วยความโกรธ   She frowned at me. แปลว่า เธอขมวดคิ้วใส่ฉัน   She frowned as she listened to the doctor on the phone. อธิบายหรือแปลว่า เธอขมวดคิ้วขณะฟังหมอทางโทรศัพท   2   frown on/upon (something/someone) หมายความว่า ..

Read more

keep (one’s) fingers crossed   คำวลี keep my/your/her/his/our fingers crossed   keep (one’s) fingers crossed คือคำพูดที่มีความหมายตามตัวอักษรว่า ไขว้นิ้วมือ(ของใครบางคน)ไว้  ซึ่งให้ความหมายทำนองว่า บนบานให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตามความหวังหรือไม่ให้สิ่งที่ร้ายแรงเกิดขึ้น  การกระทำการไขว้นิ้วมือมาจากศาสนาคริสต์เพื่อทำเครื่องหมายไม้กางเขน ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของพระเยซู บางครั้งใครบางคนพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นความจริงออกไปด้วยเหตุผลหนึ่งก็จะไขว้นิ้วมือไว้ข้างหลังขณะที่พูดเพื่อบนบานขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่กำลังพูดออกไป และอาจใช้ในรูป let’s cross fingers แปลว่า มาไขว้นิ้วมือกัน -ซึ่งหมายความว่า เราบนบานกัน (เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)   ตัวอย่าง Let’s keep our fingers crossed that she’ll get well soon. อธิบายหรือแปลว่า มาไขว้นิ้วมือของพวกเราไว้กันว่าเธอจะดีขึ้นในไม่ช้า – ซึ่งให้ความหมายว่า เรามาบนบานให้เธอหายดีในไม่ช้า    I’m keeping my fingers crossed for ..

Read more

fatality   คำนาม พหูพจน์ fatalities (เฟ-′แทล-ละ-ที)   fatality หมายความว่า 1  การเสียชีวิต โดยเฉพาะจากอุบัติเหตุหรือจากสงครามหรือจากโรค ตัวอย่าง Madrid’s fatalities are high because much of the contagion there is taking place in nursing homes. อธิบายหรือแปลว่า การเสียชีวิตในมาดริดสูงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคที่นั่นเกิดขึ้นในสถานพยาบาล   Her death would mark the state’s third coronavirus fatality once national numbers are updated. อธิบายหรือแปลว่า การเสียชีวิตของเธอจะนับเป็นการเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนารายที่สามของรัฐเมื่อตัวเลขของประเทศได้รับการอัพเดท   2  ส่วนใหญ่ในรูปคำนามขยายคำนาม fatality หมายความว่า การทำให้เสียชีวิต ตัวอย่าง ..

Read more

fabrication   คำนาม พหูพจน์ fabrications (แฟบ–บริ–′เค–ชั่น)   fabrication หมายความว่า 1 การปลอมแปลง ซึ่งคือการทำการปลอมแปลง เช่น หลักฐาน ความจริง ข้ออ้าง เป็นต้น ตัวอย่าง The evidence he gave in court was a complete fabrication. อธิบายหรือแปลว่า หลักฐานที่เขาให้ไว้ในศาลเป็นการปลอมแปลงทั้งหมด   2 การสร้าง หรือ การประดิษฐ์ หรือ การประกอบ เช่น  The fabrication of electronic products. แปลว่า การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ &nb..

Read more

feral   คำคุณศัพท์ (′เฟ-ร-เริล)   feral หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงสัตว์ feral จะคำที่อธิบายสัตว์ที่อาจเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มาก่อนแต่หนีไปหรือโดนทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ไม่ใช้สัตว์ป่าที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุมหรือดูแลของมนุษย์ดังนั้นจะไม่เชื่องและอาจดุเพื่อป้องกันตัวเองและพื้นที่ของมัน ในภาษาไทยใกล้เคียงคือ จรจัด เช่น feral dogs แปลว่า หมาจรจัด ซึ่งคือหมาที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรืออยู่ในกลุ่มตามลำพังไม่มีม่มีการควบคุมหรือดูแลของมนุษย์ feral cats แปลว่า แมวจรจัด feral swine แปลว่า สุกรจรจัด ซึ่งคือสุกรสายพันธุ์เลี้ยงแต่หลบหนีไปอยู่ในป่า ตัวอย่าง Interbreeding with feral cats is probably the biggest threat to the wildcat. อธิบายหรือแปลว่า การผสมกับแมวจรจัดอาจเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อแมวป่า   2 นอกจากนั้นเรายังใช้ feral กับเด็กหรือวัยรุ่นที่ชอบประพฤติตัวในแบบที่ไม่มีวินัยและต่อต้านสังคมเพราะไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลและสั่งสอน ในภาษาไทยใกล้เคียงคือคือ เกะกะระราน เช่น feral kids ..

Read more

false negative   คำนาม false negatives   false negative หมายถึง ผลตรวจเป็นลบแต่ผิดพลาด หรือ ผลทดสอบเป็นลบแต่ผิดพลาด ซึ่งคือผลทดสอบหรือผลตรวจสอบที่ออกมาว่าเป็นลบแต่นั้นเป็นผลที่ไม่ถูกต้องเพราะมีความผิดพลาด เช่น เมื่อเราตรวจสอบการตั้งครรค์ซึ่งให้ผลออกมาว่าเป็นลบ(นั้นก็คือเราไม่ได้ตั้งครรภ์ท้อง) แต่จริง ๆ แล้วเราได้ตั้งครรภ์ผลดังกล่าวเราเรียกว่า false negative   ตัวอย่าง It’s possible to have a false negative—the test says you aren’t pregnant when you are. อธิบายหรือแปลว่า มันเป็นไปได้ที่จะมีผลตรวจเป็นแต่ผิดพลาด นั้นก็คือผลทดสอบบอกว่าคุณไม่ได้ตั้งครรภ์แต่จริง ๆ แล้วคุณตั้งครรภ์     ดู false positive &nb..

Read more

fallout   คำนาม หรืออาจเขียน fall-out   fallout หมายความว่า 1 การรั่วไหล ของสารกัมมันตภาพรังสีหลังจากการระเบิดของนิวเคลียร์และค่อยๆตกลงสู่พื้นดิน ตัวอย่าง Belarus was one of the territories affected by the radioactive fallout from the Chernobyl nuclear reactor disaster in 1986. อธิบายหรือแปลว่า เบลารุสเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากภัยพิบัติของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในเชอร์โนบิลเมื่อปี 1986   2  ผลกระทบที่ตามมา โดยเฉพาะผลกระทบที่ไม่พึ่งประสงค์จากเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งต้นคำมาจากการเปรียบเปลยกับการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นผลกระทบที่ร้ายแรงไม่พึ่งประสงค์ ตัวอย่าง He blamed the political fallout from the scandal on the Republicans. อธิบายหรือแปลว่า เขาตำหนิผลกระทบที่ตามมาทางการเมืองจากเรื่องอื้อฉาวในพรรครีพับลิกัน     ..

Read more