Category : H

helminth   คำนาม พหูพจน์ helminths หรือ parasitic worm; parasitic worms (′เฮล-มิน-th)   helminth หมายความว่า พยาธิ หรือ หนอนพยาธิ ซึ่งคือหนอนที่เป็นปรสิตโดยเฉพาะพูดถึงในลำไส้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตัวอย่าง Many people globally live with helminths in their intestines.   The researchers now plan a study in humans to look at how pig helminth eggs might help alleviate the symptoms of colitis. &nb..

Read more

homeostasis   คำนาม คำทางชีววิทยา (โฮ-มี-โอ-′ส-เต-ซัส-ส)   homeostasis หมายความว่า ภาวะสมดุล(ภายในสิ่งมีชีวิต) หรือ ภาวะธำรงดุล ซึ่งคือภาวะโดยเฉพาะภาวะของระบบทางชีววิทยาที่จะดำรงรักษาความสมดุลทางกายภาพและทางเคมีไว้ให้คงที่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอยู่รอด เช่น blood glucose homeostasis หมายความว่า ภาวะสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งคือภาวะที่ร่างกายดำรงรักษาเสถียรภาพของระดับน้ำตาลในเลือด   ตัวอย่าง Immune cells control skin lymphatic electrolyte homeostasis and blood pressure.   When a sleep deficit occurs, the body’s ability to maintain homeostasis is interrupted.   Neurons are forced to preserve homeostasis with ageing through ..

Read more

home in on   คำวลี คำกริยา homes/homed/homed/homing in on (something)   home in on (something) หมายความว่า ตั้งเป้าไปที่(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เล็งเป้าไปที่(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ มุ่งหา(บางสิ่งบางอย่าง) ส่วนมากใช้ในรูปอุปมาอุปไมย ตัวอย่าง The missile was homing in on the enemy’s ship.   Doctors say they are homing in on the cause of blood clots that may be linked with certain coronavirus vaccines.   If ..

Read more

home   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ homes (โฮม-ม)   home หมายความว่า 1 home หมายความว่า บ้าน ซึ่งคือสถานที่ที่ใครคนหนึ่งอาศัยอยู่อาจจะเป็นบ้านเดียวหรืออพาร์ทเมนท์ หรือแม้แต่สถานบันดูแลที่ใครคนหนึ่งอาศัยอยู่ ในความหมายนี้ home เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ และหากพูดถึงสิ่งก่อสร้างทางกายภาพ home ก็จะมีความหมายเดียวกับคำว่า house ตัวอย่าง He has a beautiful home in Boston.   He stopped by the home of a man that Monday and made sure he was well taken care of and comfortable.   He ..

Read more

hegemonic   คำคุณศัพท์ (เฮจ-จะ-′มา-นิก-ค)   hegemonic หมายความว่า เป็นเจ้ามหาอำนาจ หรือ ของความเป็นเจ้า(มหาอำนาจต่อประเทศหรือรัฐหรือสังคมอื่นโดยทั่วไปมีผลทั่วโลก เช่น hegemonic war หมายความว่า สงครามความของความเป็นเจ้ามหาอำนาจ ซึ่งคือสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำมหาอำนาจที่ส่งอิทธิผลของโลก hegemonic power หมายความว่า อำนาจของความเป็นเจ้า ซึ่งคืออำนาจที่ประเทศหนึ่งมีและใช้เป็นอิทธิผลครอบครองหรือครอบงำประเทศหรือรัฐอื่น ๆ ทั่วโลก ดู hegemony   ตัวอย่าง The United States is viewed as having a global hegemonic role in the world.   Some saw the Euro as a means to challenge the Dollar as the ..

Read more

hegemony   คำนาม คำเป็นทางการ (ฮิจ-′เจ-มะ-นี่)   hegemony หมายความว่า  ความเป็นเจ้ามหาอำนาจ หรือ ความเป็นเจ้า(มหาอำนาจปกครองประเทศหรือรัฐอื่น ๆ)  ซึ่งคือประเทศหรือรัฐมีอำนาจอิทธิพลมาก ๆ ต่อประเทศอื่นหรือรัฐหรือสังคมอื่น  หรืออาจหมายถึงประเทศหรือรัฐอำนาจที่ปกครองหรือครอบครองอีกประเทศหนึ่งหรือรัฐหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง hegemony มีรากคำมาจากภาษากรีก hēgemōn ที่แปลว่า ผู้นำ ตัวอย่าง In 1867 Bismarck created the North German Confederation, a union of the northern German states under the hegemony of Prussia.   Chinese President Xi Jinping said his country will not pursue hegemony regardless ..

Read more

heed   คำกริยา heeds; heeded; heeded; heeding (ฮีด-ด)   heed (something) หมายความว่า รับฟัง(บางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะ คำแนะนำ หรือ คำเตือน) หรืออาจหมายความว่า ให้ความสนใจกับ(บางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะ คำแนะนำ หรือ คำเตือน) ตัวอย่าง I will heed my grandchild’s advice.   Perhaps you should heed your lawyer’s advice, take some additional time to consider your response.   It was all to no avail as Hitler ..

Read more

hideously   คำวิเศษณ์ (′ฮิ-เดียส-ส-ลี่)   hideously หมายความว่า อย่างน่าเกลียด หรือ อย่างน่าเกลียดน่ากลัว หรือ อย่างน่าสยอง ตัวอย่าง His eye is hideously swollen.   I was hideously frightened of the empty yard.   Henry Spencer is a hapless factory worker on his vacation when he finds out he’s the father of a hideously deformed baby.   &nb..

Read more

hold the floor   คำสำนวน holds/held/held/holding the floor   hold the floor หมายความว่า เป็นผู้พูด(ในสภาหรือในที่ประชุมหรือบนเวทีหรือต่อหน้าผู้คน) หรือ เป็นผู้ปราศรัย(ในสภาหรือในที่ประชุมหรือบนเวทีหรือต่อหน้าผู้คน)  หรือ เป็นผู้อภิปราย(ในสภาหรือในที่ประชุมหรือบนเวทีหรือต่อหน้าผู้คน) ซึ่ง the floor ในที่นี้คือสภาหรือเวทีหรือที่ประชุมหนึ่งแล้วแต่สถานการณ์ที่ใช้) He said his party, which held the floor from Wednesday evening to early Thursday morning, was willing to make concessions but negotiations failed to move the bill forward.   Back in the day, ..

Read more

hotheaded   คำคุณศัพท์ (′ฮอต-เฮด-เดด-ด)   hotheaded หมายความว่า ใจร้อน หรือ หุนหันพลันแล่น ซึ่งคือโมโหง่ายดังนั้นจะโกรธง่ายและอาจใช้ความรุนแรง ในภาษาอังกฤษตามตัวอักษรจะเรียกว่า ใจร้อน ส่วนในภาษาไทยจะเรียกว่า ใจร้อน คน hotheaded จะเรียกว่า a hothead เช่น a hotheaded decision แปลว่า การตัดสินใจที่ใจร้อน   ตัวอย่าง Among his children, he was known for being hotheaded and unpredictable.   Samuel Adams, the hotheaded patriot, called on me in the meeting hall.   FBI agents ..

Read more