Category : H

in/into high gear   คำวลี คำสำนวน   in/into high gear มีความหมายตามตัวอักษรว่า ในเกียร์สูง หรือ ภาษาไทยอาจเรียกว่า เข้าเกียร์สูง ในการขับรถเมื่อเข้าเกียร์สูงก็เพื่อทำให้รถวิ่งเร็วเต็มกำลัง แต่ในภาษาอังกฤษแล้วยังใช้เป็นคำสำนวนเชิงอุปมาอุปไมยที่ให้ความหมายประมาณว่า ทำงานอย่างหนัก หรือ ดำเนินไปอย่างเข้มข้น และอาจใช้ในรูป shift/kick into high gear หมายความว่าตามตัวอักษรว่า เปลี่ยนเข้าสู่เกียร์สูง หรือความหมายเชิงคำสำนวนว่า เริ่มทำงานอย่างหนัก หรือ เริ่มดำเนินไปอย่างเข้มข้น ตัวอย่าง I was working like a robot in high gear.   With more calculating added to existing workload, the computers remained in high gear. ..

Read more

heavy heart   คำนาม   heavy heart หมายความว่า  หัวใจที่รันทด หรือ ความรันทดใจ ซึ่งคือความโศกเศร้ามาก ส่วนมากใช้ในรูป with a heavy heart  หมายความว่า ด้วยหัวใจที่รันทด หรือ ด้วยความรันทดใจ it is/was with a heavy heart that + (clause) หมายความว่า  (มันเป็น)ด้วยหัวใจที่รันทดที่ + (ประโยค) หรือ (มันเป็น)ด้วยความรันทดใจที่ + (ประโยค)   ตัวอย่าง It is with a heavy heart that John and I are announcing our separation.    ..

Read more

bury (one’s) head in the sand   คำสำนวน buries/buried/burying (your/my) head in the sand bury/buries/buried/burying (their/our) heads in the sand หรืออาจใช้ในรูปเพียนไปจากต้นกำเนิด stick/hide/put/keep/has (one’s) head in the sand   bury (one’s) head in the sand มีความหมายตามตัวอักษรว่า ฝังหัว(ของใครคนหนึ่ง)ไว้ในทราย ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า ละเลยไม่สนใจกับปัญหาหรือความเป็นจริงที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นโดยหวังว่าปัญหาหรือสิ่งไม่พึงประสงค์นั้นจะหายไปเอง เปรียบเสมือนหลบปัญหาหรือสิ่งไม่พึ่งประสงค์โดยเอาหัวฝังลงไปในทรายก็จะปิดหูปิดตาไม่เห็นและได้ยินปัญหาหรือสิ่งไม่พึ่งประสงค์เหล่านั้น ตัวอย่าง You’ll never solve your problems if you just bury your head in the sand.   ..

Read more

hernia   คำนาม คำทางการแพทย์ เป็นได้ทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์เขียน hernias หรือ herniae (′เฮอ-ร-เนีย)   hernia หมายความว่า ไส้เลื่อน หรือจะเรียกตาม อวัยวะที่เลือน หรือบริเวณที่อวัยวะเลือน เช่น รังไข่เลื่อน (ovarian hernia) ซึ่งคือภาวะที่เนื้อเยื่อที่หุ้มห่ออวัยวะหนึ่งของร่างกายไว้ฉีกขาดจนเป็นผลทำให้อวัยวะนั้นเลือนออกมาจากตำแหน่งปกติของมันตามรอยฉีกขาดนั้น ซึ่งจะทำให้เจ็บปวดและอาจเป็นอันตรายหากไม่ได้รับการรักษา ในภาษาอังกฤษเหมือนโรคหรือภาวะทางการแพทย์อื่นเราจะพูดว่า have/has/had hernia ที่หมายความว่า มี(ภาวะ)ไส้เลื่อน แต่ภาษาไทยส่วนมากเรียกว่า เป็นไส้เลื่อน hernia ที่พบกันบ่อยที่สุดคือ inguinal hernia (ไส้เลื่อนขาหนีบ) ซึ่งเป็น hernia เกิดขึ้นในบริเวณขาหนีบเนื่องจากบริเวณขาหนีบโครงสร้างมีความอ่อนแอตามธรรมชาติ นอกจากนั้นแล้ว hernia ที่พบบ่อย ๆ อื่น ๆ ได้แก่ femoral hernia (ไส้เลื่อนต้นขา) umbilical hernia (ไส้เลื่อนสะดือ) incisional hernia (ไส้เลื่อนจากการผ่าตัด) epigastric ..

Read more

in common   คำวลี   in common หมายความว่า 1  have/got/share in common หมายความว่า มีอะไรเหมือน ๆ กัน หรือ มีอะไรคล้าย ๆ กัน ซึ่งคือมีความชอบหรือมีลักษณะต่าง ๆ เหมือน ๆ หรือคล้าย ๆ กัน หรืออาจใช้ในรูป have/got/share something in common หมายความว่า มีอะไรบางอย่างเหมือน ๆ กัน หรือ มีอะไรบางอย่างคล้าย ๆ กัน ตัวอย่าง My wife and I have a lot more in common than I thought.   ..

Read more

helminth   คำนาม พหูพจน์ helminths หรือ parasitic worm; parasitic worms (′เฮล-มิน-th)   helminth หมายความว่า พยาธิ หรือ หนอนพยาธิ ซึ่งคือหนอนที่เป็นปรสิตโดยเฉพาะพูดถึงในลำไส้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตัวอย่าง Many people globally live with helminths in their intestines.   The researchers now plan a study in humans to look at how pig helminth eggs might help alleviate the symptoms of colitis. &nb..

Read more

homeostasis   คำนาม คำทางชีววิทยา (โฮ-มี-โอ-′ส-เต-ซัส-ส)   homeostasis หมายความว่า ภาวะสมดุล(ภายในสิ่งมีชีวิต) หรือ ภาวะธำรงดุล ซึ่งคือภาวะโดยเฉพาะภาวะของระบบทางชีววิทยาที่จะดำรงรักษาความสมดุลทางกายภาพและทางเคมีไว้ให้คงที่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอยู่รอด เช่น blood glucose homeostasis หมายความว่า ภาวะสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งคือภาวะที่ร่างกายดำรงรักษาเสถียรภาพของระดับน้ำตาลในเลือด   ตัวอย่าง Immune cells control skin lymphatic electrolyte homeostasis and blood pressure.   When a sleep deficit occurs, the body’s ability to maintain homeostasis is interrupted.   Neurons are forced to preserve homeostasis with ageing through ..

Read more

home in on   คำวลี คำกริยา homes/homed/homed/homing in on (something)   home in on (something) หมายความว่า ตั้งเป้าไปที่(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เล็งเป้าไปที่(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ มุ่งหา(บางสิ่งบางอย่าง) ส่วนมากใช้ในรูปอุปมาอุปไมย ตัวอย่าง The missile was homing in on the enemy’s ship.   Doctors say they are homing in on the cause of blood clots that may be linked with certain coronavirus vaccines.   If ..

Read more

home   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ homes (โฮม-ม)   home หมายความว่า 1 home หมายความว่า บ้าน ซึ่งคือสถานที่ที่ใครคนหนึ่งอาศัยอยู่อาจจะเป็นบ้านเดียวหรืออพาร์ทเมนท์ หรือแม้แต่สถานบันดูแลที่ใครคนหนึ่งอาศัยอยู่ ในความหมายนี้ home เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ และหากพูดถึงสิ่งก่อสร้างทางกายภาพ home ก็จะมีความหมายเดียวกับคำว่า house ตัวอย่าง He has a beautiful home in Boston.   He stopped by the home of a man that Monday and made sure he was well taken care of and comfortable.   He ..

Read more

hegemonic   คำคุณศัพท์ (เฮจ-จะ-′มา-นิก-ค)   hegemonic หมายความว่า เป็นเจ้ามหาอำนาจ หรือ ของความเป็นเจ้า(มหาอำนาจต่อประเทศหรือรัฐหรือสังคมอื่นโดยทั่วไปมีผลทั่วโลก เช่น hegemonic war หมายความว่า สงครามความของความเป็นเจ้ามหาอำนาจ ซึ่งคือสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำมหาอำนาจที่ส่งอิทธิผลของโลก hegemonic power หมายความว่า อำนาจของความเป็นเจ้า ซึ่งคืออำนาจที่ประเทศหนึ่งมีและใช้เป็นอิทธิผลครอบครองหรือครอบงำประเทศหรือรัฐอื่น ๆ ทั่วโลก ดู hegemony   ตัวอย่าง The United States is viewed as having a global hegemonic role in the world.   Some saw the Euro as a means to challenge the Dollar as the ..

Read more