Category : I

infundibulum   คำนาม คำทางกายวิภาคศาสตร์ พหูพจน์ infundibula (อิน-ฟัน-′ดิ้บ-บิว-ลัม)   infundibulum หมายความว่า รูเปิดรูปกรวย หรือ อินฟันดิบุลัม ซึ่งคือส่วนของอวัยวะที่เป็นช่องเปิดเข้าสู่โพลงหรือเข้าสู่ท่อที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับกรวย เช่นพบ ในปลายของท่อนำไข่ (fallopian tube) หรือ ปลายของหลอดเลือดแดงสู่ปอด (pulmonary artery) ในห้องล่างของหัวใจด้านขวา (the right ventricle)   ตัวอย่าง  His investigation showed that the infundibulum extends from the frontal sinus directly into the maxillary sinus. &nb..

Read more

impressionable   คำคุณศัพท์ (อิม-′เพรช-ชะ-นะ-เบิล-ล)   impressionable หมายความว่า โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย หรือสั้น ๆว่า ใจง่าย  ซึ่งคือเชื่อคนง่ายหรือย่อมคนง่าย ตัวอย่าง He’s at an impressionable age.   Children are highly impressionable and eager to learn.   Madeline was in her seventeenth year at the time, romantic, inexperienced and impressionable.  &nb..

Read more

inertial   คำคุณศัพท์ ส่วนมากเป็นคำทางฟิสิกส์ (อิ-′เนอ-ร-เชิล-ล)   inertial หมายความว่า (ของหรือเกี่ยวกับ)ความเฉื่อย ซึ่งคือของหรือเกี่ยวข้องกับ inertia นั้นคือคุณสมบัติของวัตถุไม่เคลื่อนก็จะยังคงอยู่ในสถานะอย่างนั้นต่อไปหรือวัตถุที่เคลื่อนอยู่ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในแนวเส้นตรงนั้น เว้นแต่จะถูกแรงภายนอกมากระทำกับวัตถุนั้น เช่น a inertial sensor หมายความว่า เซ็นเซอร์วัดความเฉื่อย ซึ่งคือเซ็นเซอร์ทวัดความเร่งและความเร็วเชิงมุมของวัตถุหนึ่งตามแกนตั้งฉากกันสามแกน an inertial frame of reference  หมายความว่า กรอบอ้างอิงความเฉื่อย ซึ่งคือกรอบอ้างอิงของตำแหน่งหรือการเคลื่อนไหวของวัดถุในขณะที่วัตถุนั้นไม่มีความแร่ง inertial mass หมายความว่า มวลของความเฉื่อย หรือ มวลเฉื่อย ซึ่งคือแรงต้านของวัตถุต่อการเร่งของแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุนั้น   ตัวอย่าง Today’s fitness bands use multiaxis inertial sensors called accelerometers to detect when the device is moving.   The air ..

Read more

inertia   คำนาม (อิน-′เนอ-ร-ชะ) หรือ (อิน-′เนอ-ร-เชีย)   inertia หมายความว่า 1  inertia หมายความว่า ความเฉื่อยชา หรือ ความเฉื่อย   ซึ่งคือแนวโน้มที่จะไม่ทำอะไรหรือแนวโน้มที่ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ ตัวอย่าง Once I was off my feet, inertia took hold.   He walked out into the smoky brightness of River Street which was beginning to shake off the inertia of the dawn.   The proposal was met with bureaucratic ..

Read more

intoxicate   คำกริยา intoxicates; intoxicated; intoxicated; intoxicating (อิน-′ท็อก-สะ-เคต-ท)   intoxicate หมายความว่า 1 (คำเป็นทางการ) intoxicate (someone) หมายความว่า ทำให้(ใครคนหนึ่ง)มึนเมา หรือ ทำให้(ใครคนหนึ่ง)เมา ซึ่งคือทำให้ใครคนหนึ่งควบคุมพฤติกรรมตัวเองหรือสติไม่ค่อยได้หรือไม่ได้เลยจากการดื่มเหล้าหรือเสพยาเสพติด แต่ส่วนมากจะใช้ในรูป passive หรือ คำคุณศัพท์ (be) intoxicated หมายความว่า มึนเมา หรือ เมา ตัวอย่าง The driver was released from the hospital, and police are investigating whether he was driving while intoxicated.   You were very intoxicated and it ..

Read more

inundation   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ inundations (อิ-นัน-′เด-ชั่น)   inundation หมายความว่า 1 inundation หมายความว่า น้ำเอ่อท่วม หรือทั่วไปคือ น้ำท้วม ซึ่งคือภาวะที่น้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งขึ้นมาท้วมพื้นดิน ตัวอย่าง Above all, the river’s reliable yearly inundations had long made the kingdom the breadbasket of the Mediterranean.   With the construction of the Aswan Dam, starting in 1960, the temple was threatened with inundation.   2  inundation หมายความว่า ..

Read more

ill at ease   คำวลี คำคุณศัพท์   ill at ease หมายความว่า ไม่สะบาย ซึ่งในที่นี้คือไม่ได้ป่วยเป็นโรคแต่ ไม่สะบายใจ เพราะกังวลหรือกลัวหรืออับอาย หรือ ไม่สะบายตัว เพราะไม่สะดวกสะบายหรืออึดอัด ตัวอย่าง He always looks ill at ease in a suit.   He seemed ill at ease when I spoke with him.   Even if he’d been hungry he couldn’t have eaten a bite—he felt very ill at ..

Read more

impetus   คำนาม (อิม-พะ-ตัส-ส)   impetus หมายความว่า 1  impetus หมายความว่า แรงผลักดัน ซึ่งคือพลังหรือแรงกระตุ้นที่ทำให้กระบวนการหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นได้ ในความหมายนี้ impetus ใช้เป็นคำนามนับไม่ได้ อย่างไรก็ตามสามารถใช้ในรูปคำนามเอกพจน์ด้วย a impetus และในรูป impetus หรือ a impetus for (something) หมายความว่า แรงผลักดันสำหรับ(บางสิ่งบางอย่าง) impetus หรือ a impetus to (something) หมายความว่า แรงผลักดันต่อ(บางสิ่งบางอย่าง)   ตัวอย่าง Much of the impetus for these changes came from places and people whose voices had not yet been ..

Read more

incline   คำกริยา inclines; inclined; inclined; inclining (อิน-′คลาย-น)   incline หมายความว่า 1 (คำเป็นทางการ)  incline (someone) (to do something) หมายความว่า   ทำให้(ใครบางคน)มีแนวโน้ม(ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ ทำให้(ใครบางคน)อยาก(ที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง) ส่วนมากใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) inclined (to do something) หมายความว่า อยาก(ที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ ชอบ(ที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ มีแนวโน้ม(ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ตัวอย่าง I think he was well inclined toward stubbornness.   He is not particularly inclined to return to his ..

Read more

induced coma   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือ medically induced coma, หรือ barbiturate-induced coma, หรือ drug-induced coma   induced coma หรือ medically induced coma หมายความว่า อาการโคม่าด้วยการวางยา ซึ่งคือการแทรกแซงทางการแพทย์วางยาสลบผู้ป่วยให้เข้าสู่อาการโคม่า ส่วนมากด้วยยา barbiturate (บา-ร-บิต-ชู-เรต-ท) และเป็นการกระทำเพื่อปกป้องสมองของผู้ป่วยในช่วงการผ่าตัดประสาทใหญ่ หรือรักษาสมองจากภาวะความดันโลหิตสูงในกะโหลกศีรษะหรือภาวะความกดดันในสมองหลังจากได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง ตัวอย่าง The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.   We have him in an ..

Read more