Category : I

interplay   คำนาม (อิน-เทอ-ร-เพลย์)   interplay หมายความว่า ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งคือผลของการกระทำหรือผลกระทบของสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่าที่มีให้ซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง  Tobacco addiction in humans involves the interplay of pharmacological, genetic, social and environmental factors. อธิบายหรือแปลว่า การติดยาสูบในมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยทางเภสัชวิทยา ทางพันธุกรรม ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม   As a doctoral candidate at Columbia University, she studied decision-making, and specifically the interplay of skill and luck in making important life choices under pressure. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

iliac   คำคุณศัพท์ (อิล-′ลี-แอ็ก-ค)   iliac หมายความว่า (ของหรือเกี่ยวข้องกับ)อิเลียม หรือ (ของหรือเกี่ยวข้องกับ)กระดูกปีกเชิงกราน ซึ่งคือเกี่ยวข้องกับอิเลียม (ilium) เช่น iliac crest คือ สันของอิเลียม หรือ สันของกระดูกปีกเชิงกราน      ตัวอย่าง The giving process involves taking bone marrow from the iliac crest of the hipbone while the donor is under anesthesia. อธิบายหรือแปลว่า ขั้นตอนการให้นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเอาไขกระดูกออกจากสันของอิเลียมในขณะที่ผู้บริจาคอยู่ภายใต้ภาวะสลบ &nb..

Read more

ilium   คำนาม พหูพจน์ ilia (′อิล-เลีย) (′อิล-เลียม)   ilium หมายความว่า อิเลียม หรือ กระดูกปีกเชิงกราน ซึ่งคือกระดูกแผ่กว้างขนาดใหญ่ซึ่งประกอบเป็นส่วนบนของกระดูกเชิงกราน (pelvis) แต่ละข้าง   ตัวอย่าง The gangrenous spot over the left ilium is separating from the surrounding tissues. อธิบายหรือแแปลว่า จุดเนื้อตายเน่าที่อยู่เหนืออิเลียมด้านซ้ายกำลังแยกออกจากเนื้อเยื่อที่อยู่รอบ ๆ &nb..

Read more

infant   คำนาม พหูพจน์ infants (′อิน-ฟั่น-ท)   infant หมายความว่า ทารก หรือ เด็กทารก หรือ เด็กแบเบาะ ซึ่งคือเด็กที่ยังแบเบาะและที่ยังช่วยตัวเองอะไรไม่ได้ ข้อสังเกต infant ส่วนใหญ่จะใช้พูดถึงทารกของมนุษย์ แต่ก็สามารถหมายถึงทารกของสัตว์ได้     ตัวอย่าง  Most of the children are African and between 12 and 15 years old, and some are infants. อธิบายหรือแปลว่า เด็กส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกาและมีอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี และบางคนเป็นทารก   The 3-month-old infant died after being taken to ..

Read more

give an inch   คำสำนวน gives/gave/giving/given an inch หรือ budge/budges/budged/budged/budging an inch   give an inch หรือ budge an inch มีความหมายความตัวอักษรว่า ให้หนึ่งนิ่ว หรือ ขยับให้หนึ่งนิ้ว ซึ่งเป็นคำสำนวนที่ตรงกับสำนวนไทยว่า ยอมอ่อนข้อให้  แต่ในภาษาอังกฤษส่วนมากใช้ในรูป negative ดังเช่น not give an inch หรือ not budge an inch ที่หมายความว่า ไม่ยอมอ่อนข้อให้   ตัวอย่าง I’m willing to give an inch, if he is willing to do the ..

Read more

inconsolably   คำวิเศษณ์ (อิน-คอน-′โซ-ละ-เบิล-ล)   inconsolably หมายความว่า อย่างที่ไม่อาจปลอบใจได้ เพราะเศร้าโศกเสียใจมาก ๆ ส่วนมากพูดถึงการร้องไห้ดังนั้นจะให้ความหมายว่า อย่างไม่หยุดหย่อน เพราะไม่สามารถที่จะปลอบให้หยุด(ร้อง)ได้ ตัวอย่าง She wept inconsolably. อธิบายหรือแปลว่า เธอร้องไห้อย่างไม่หยุดหย่อน   The child “cried inconsolably” throughout the examination and ended up needing surgery to realign her elbow. อธิบายหรือแปลว่า เด็ก(คนนั้น) “ร้องไห้อย่างไม่หยุดหย่อน” ตลอดการตรวจและจบลงที่ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อปรับศอกของเธอ   As the family gathered for her first birthday party, Haylee started screaming inconsolably. อธิบายหรือแปลว่า ขณะที่ครอบครัวรวมตัวกันสำหรับงานวันเกิดปีแรกของเธอเฮย์ลีได้เริ่มกรีดร้องอย่างไม่หยุดหย่อน ..

Read more

inconsolable   คำคุณศัพท์ (อิน-คอน-′โซ-ละ-เบิล-ล)   inconsolable หมายความว่า ไม่อาจปลอบใจได้ เพราะเศร้าโศกเสียใจมาก ๆ หรือ เศร้าโศกจนไม่อาจปลอบใจได้ เช่น inconsolable grief แปลว่า ความเศร้าโศกที่ไม่อาจปลอบใจได้ ซึ่งคือเศร้าโศกมาก ๆ ขนาดที่ไม่อาจปลอบใจได้  a inconsolable boy แปลว่า เด็กชายที่เศร้าโศกจนไม่อาจปลอบใจได้ และอาจใช้ในรูป (be) inconsolable หมายความว่า เศร้าโศกจนไม่อาจปลอบใจได้   ตัวอย่าง After the death of her son, she was inconsolable. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากการตายของลูกชายของเธอ เธอเศร้าโศกจนไม่อาจปลอบใจได้   The poor child was heartbroken and inconsolable; but her grief took ..

Read more

tonic immobility   คำนาม ส่วนมากคำทางสัตววิทยา (′ทอ-นิก-ค-อิม-โม-′บิล-ละ-ดี่)   tonic immobility หมายความว่า ภาวะเป็นอัมพาตชั่วคราว ซึ่งคือภาวะของสัตว์ตามธรรมชาติที่เป็นอัมพาตชั่วคราว หากเป็นการกระทำของมนุษย์ต่อสัตว์อาจเรียกว่า การสะกดจิตสัตว์ การที่สัตว์เข้าสู่ภาวะเป็นอัมพาตชั่วคราวนั้นอาจไม่เป็นที่รู้กันแน่ชัด tonic immobility อาจเป็นกลไกของสัตว์ที่เป็นการแกล้งตาย (thanatosis) เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากสัตว์ตัวอื่น และในสัตว์บางชนิดเช่น ฉลาม บางชนิดเมื่อทำให้มันหงายหลังในน้ำมันก็จะเข้าสู่ภาวะเป็นอัมพาตชั่วคราวร่างกายจะอยู่นิ่ง ตัวอย่าง When in tonic immobility, the shark’s muscles relax and its breathing becomes deep and rhythmic. อธิบายหรือแปลว่า เมื่ออยู่ในภาวะเป็นอัมพาตชั่วคราว กล้ามเนื้อของฉลามจะคลายตัวและการหายใจของมันจะลึกและเป็นจังหวะ   &nb..

Read more

Ichthyology   คำนาม (อิก-ธี-′ออ-ละ-จี่)   Ichthyology หมายความว่า มีนวิทยา ซึ่งคือสาขาย่อยของภาควิชาสัตวศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปลาโดยเฉพาะ   ตัวอย่าง In 1955, he received a doctorate in ichthyology from the University of Hawaii and held positions at the University of Miami and the University of Puerto Rico before returning to Hawaii in 1965. อธิบายหรือแปลว่า ในปี 1955 เขาได้รับปริญญาเอกด้านมีนวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย และได้ดำรงตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยไมอามีและมหาวิทยาลัยเปอร์โตริโกก่อนจะกลับไปที่ฮาวายในปี 1965 &nb..

Read more

with a bit of luck   คำพูด หรือ with luck หรือ with any luck   with a bit of luck (ตามตัวอักษรคือ ด้วยโชคเล็กน้อย) หรือ with luck (ตามตัวอักษรคือ ด้วยโชค) หรือ with any luck (ตามตัวอักษรคือ ด้วยโชคใด ๆ) มีความหมายใกล้เคียงภาษาไทยว่า ด้วยโชคช่วย  ซึ่งคือคำพูดที่พูดเพื่อแสดงถึงความหวังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้น ตัวอย่าง With a bit of luck, we might get a flight tomorrow. อธิบายหรือแปลว่า ด้วยโชคช่วย เราอาจได้เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้   With luck ..

Read more