Category : I

igneous   คำคุณศัพท์ (อิก-เนียส-ส)   igneous หมายความว่า 1  อัคนี ซึ่งคือก่อแข็งตัวจากลาวาหรือหินหนืด เช่น igneous rocks แปลว่า หินอัคนี ซึ่งคือหินที่ก่อตัวจากการแข็งตัวของลาวาหรือหินหนืด ตัวอย่าง This land is made of igneous rock fissured with gold. อธิบายหรือแปลว่า ดินแดนนี้ทำจากหินอัคนีที่มีทองคำแซกอยู่ในรอยแยก   2  ลุกเป็นไฟ &nb..

Read more

intent   คำนาม  (อิน-′เทน-ท)   intent หมายความว่า 1  เจตนา หรือ  ความตั้งใจ ซึ่งคือความมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง intent จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า intention ต่างกันตรงที่ว่า intent เป็นคำที่ใช้ทางการมากกว่าและจะใช้เป็นคำทางกฎหมาย ส่วน intention ใช้โดยทั่วไปทั้งทางการและไม่ทางการ  และอาจใช้ในรูป with good intent แปลว่า ด้วยเจตนาที่ดี หรือ โดยมีเจตนาที่ดี with bad intent แปลว่า ด้วยเจตนาที่ไม่ดี หรือ โดยมีเจตนาที่ไม่ดี with intent (to do something) แปลว่า ด้วยเจตนาที่จะ(ทำบางสิ่งบางอย่าง) หรือ โดยมีเจตนาที่จะ(ทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดกฎหมาย)   ตัวอย่าง  After discovering the document, she realized his intent. ..

Read more

intention   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ พหูพจน์ intentions (อิน-′เทน-ชั่น)   intention หมายความว่า ความตั้งใจ หรือ เจตนา ซึ่งคือความมุ่งหมายหรือการมีเป้าหมายที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง intention จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า intent ต่างกันตรงที่ว่า intent เป็นคำที่ใช้ทางการมากกว่าและจะใช้เป็นคำทางกฎหมาย ส่วน intention ใช้โดยทั่วไปทั้งทางการและไม่ทางการ  และอาจใช้ในรูป have no intention of (doing something) หมายความว่า ไม่มีความตั้งใจที่จะ(ทำสิ่งใดสิ่งหนี่ง) หรือ ไม่มีเจตนาที่จะ(ทำสิ่งใดสิ่งหนี่ง) ข้อสังเกตใช้ of และห้ามใช้ to have every intention of (doing something) หมายความว่า มีความตั้งใจที่จะ(ทำสิ่งใดสิ่งหนี่ง) หรือ มีความต้องการที่จะ(ทำสิ่งใดสิ่งหนี่ง) intention to (do something) หมายความว่า ความตั้งใจที่จะ(ทำสิ่งใดสิ่งหนี่ง) หรือ  ..

Read more

incubator   คำนาม พหูพจน์ incubators (อิน-คิว-′เบ-เดอ-ร)   incubator หมายความว่า 1  ตู้อบเด็กทารก หรือ ตู้อบเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด ซึ่งคือตู้สำหรับทารกที่ใช้สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดหรือเด็กที่เล็กกว่าปกติหรือป่วย โดยภายในตู้มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมพิเศษ ตัวอย่าง In one of the hospital’s incubators, an infant was recovering from severe hypothermia. อธิบายหรือแปลว่า หนึ่งในตู้อบเด็กทารกของโรงพยาบาล เด็กทารกกำลังฟื้นตัวจากภาวะอุณหภูมิต่ำเกินรุนแรง   2  ตู้ฟักไข่ หรือ ตู้อบฟักไข่ ซึ่งคือตู้สำหรับฟักไขโดยภายในตู้จะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับการพัฒนาตัวอ่อนในไข่   3  ตู้อบเพาะเลี้ยง ซึ่งคือตู้สำหรับอบเพาะเชื้อจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะควบคุม ตัวอย่าง All cultures were grown at 34°C in humidified incubators containing 5% CO ..

Read more

incubate   คำกริยา incubates; incubated; incubated; incubating (′อิน-คิว-เบต-ท)    Incubate หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงสัตว์เช่น ไก่ หรือ นก Incubate หมายความว่า กกไข่ หรือ ฟักไข่  ซึ่งคืออาการที่ไก่หรือนกนั่งบนไข่เพื่อให้ความร้อนแก่ไข่จนกระทั่งฟักออกเป็นตัว และและอาจใช้ในรูป intransitive verb Incubate (something) หมายความว่า กกไข่ หรือ ฟักไข่ ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) incubated หมายความว่า  ได้รับการกก หรือ ได้รับการฟัก หรือ ถูกกก หรือ ถูกฟัก   ตัวอย่าง The state’s bald eagles typically lay eggs and incubate ..

Read more

incubation   คำนาม  (อิน-คิว-′เบ-ชั่น)     incubation หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงสัตว์เช่น ไก่ หรือ นก incubation หมายความว่า การกกไข่ หรือ การฟักไข่ ซึ่งคือการที่ไก่หรือนกนั่งบนไข่เพื่อให้ความร้อนแก่ไข่จนกระทั่งฟักออกเป็นตัว ตัวอย่าง Embryos in the eggs do not begin to develop until their mother warms them through incubation. อธิบายหรือแปลว่า ตัวอ่อนในไข่จะไม่เริ่มพัฒนาจนกว่าแม่ของพวกมันจะให้ความอบอุ่นพวกมัน(ไข่)ผ่านการกกไข่   2 ส่วนมากคำทางการแพทย์ incubation หมายความว่า การฟักตัว(ของเชื้อโรค) หรือ  การบ่มเชื้อโรค ซึ่งคือการพัฒนาตัวของเชื้อโรคเชื้อไวรัสในร่างกายของบุคคลหนึ่งก่อนที่จะแสดงอาการของโรคให้เห็น ตัวอย่าง The incubation period for the coronavirus is ..

Read more

idiopathic   คำนาม คำทางการแพทย์ (อี-ดี-อ-′แพธ-ธิก-ค)   idiopathic หมายความว่า ไม่ทราบสาเหตุ หรือ ไม่รู้สาเหตุ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงโรคอาการหรือภาวะที่ไม่รู้สาเหตุที่มา เช่น idiopathic epilepsy  แปลว่า โรคลมชักไม่ทราบสาเหตุ idiopathic disorders แปลว่า ความผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ   ตัวอย่าง As our understanding of the body’s varying pain mechanisms evolves, innovative solutions for the various idiopathic pain conditions providing effective long-term relief are within reach. อธิบายหรือแปลว่า ขณะที่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกลไกของอาการปวดที่แปรปรวนของร่างกายกำลังวิวัฒนาการ วิธีแก้ปัญหาที่มีนวัตกรรมสำหรับภาวะอาการปวดที่ไม่ทราบสาเหตุหลายชนิดที่จะให้การบรรเทาระยะยาวที่มีประสิทธิภาพนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม &nb..

Read more

interloper   คำนาม พหูพจน์ interlopers (อิน-เทอ-ร-′โลป-เพอ-ร)   interloper หมายความว่า ผู้บุกรุก หรือ ผู้ล่วงล้ำ ซึ่งคือผู้ที่เข้าไปในสถานที่ที่ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่าง He swept the weapon back and forth as he walked, looking for any interlopers. อธิบายหรือแปลว่า เขากราดอาวุธไปมาในขณะที่เขาเดินมองหาผู้บุกรุก    I think they are very kind to me in not looking upon me as an interloper. อธิบายหรือแปลว่า ฉันคิดว่าพวกเขาใจดีกับฉันมากที่ไม่ได้มองฉันเป็นผู้ล่วงล้ำ &nb..

Read more

ingeniously   คำวิเศษณ์  (อิน-′จี-เนียส-ส-ลี่)   ingeniously หมายความว่า อย่างฉลาดแยบยล ตัวอย่าง The umbrella was ingeniously devised to fold up into your pocket. อธิบายหรือแปลว่า ร่มได้ถูกคิดค้นมาอย่างฉลาดแยบยลที่พับเก็บไว้ในกระเป๋าของคุณ   The researchers also used an ingeniously designed experimental setup. อธิบายหรือแปลว่า นักวิจัยยังใช้รูปแบบของการจัดตั้งการทดลองที่ออกแบบมาอย่างฉลาดแยบยล &nb..

Read more

inventive   คำคุณศัพท์ (อิน-′เวน-ทีฟ-v)   inventive หมายความว่า สร้างสรรค์ ซึ่งคือมีความสามารถในการสร้างหรือออกหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครขึ้นมา ตัวอย่าง  Edison was an inventive genius of the United States. อธิบายหรือแปลว่า เอดิสันเป็นอัจฉริยะที่สร้างสรรค์ของสหรัฐอเมริกา   He spent four of the most productive years of his career at Aston Villa, earning a reputation as an inventive and intelligent forward. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้ใช้เวลาสี่ปีที่ให้ผลดีมากที่สุดในอาชีพที่ทีมแอสตันวิลลา ซึ่งได้รับชื่อเสียงในการเป็นกองหน้า(ฟุตบอล)ที่สร้างสรรค์และชาญฉลาด &nb..

Read more