Category : M

malfunction   คำนาม พหูพจน์ malfunctions (แมล-′ฟัง-ชั่น)   malfunction หมายความว่า การทำงานผิดปกติ หรือ ความบกพร่อง ซึ่งคือการที่บางสิ่งไม่ทำงานตามหน้าที่ปกติหรือไม่ทำงานอย่างถูกต้องครบถ้วน หรือพูดง่ายว่า การเสียของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะพูดถึงสิ่งที่เป็นกลไกหรือมีการทำงานเป็นระบบ เช่น a computer malfunction  หมายความว่า การทำงานผิดปกติของคอมพิวเตอร์ หรือ การเสียของคอมพิวเตอร์ a malfunction of the immune system หมายความว่า  การทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน หรือ ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน หรือ   ตัวอย่าง Officials don’t yet know the exact cause of the explosion, but believe a malfunction in the cooling system ..

Read more

melioidosis   คำนาม คำทางการแพทย์ (เมล-ลี-ออย-′โดส-เซิส-ส)   melioidosis หมายความว่า  โรคเมลิออยด์ หรือ โรคเมลิออยโดซิส ซึ่งคือโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Burkholderia pseudomallei (อ่านว่า เบอร๋ค-โฮล-แด-เรีย ซู-โด-แม-ลี-อาย ) หรือ B. pseudomallei ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบในน้ำและในดินชื้นสามารถเข้าติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงมนุษย์ด้วย โดยการสัมผัส กลืนกิน และสูดหายใจเข้าไป เมื่อสัมผัสก็อาจทำให้ติดเชื้อที่ผิวหนังหรือหากสูดดมก็อาจทำให้ปอดติดเชื้อเฉียบพลัน หรือในกรณีรุนแรงก่อให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ (septicemia) ขั้นอันตรายถึงชีวิต   ตัวอย่าง Earlier this week, the Centers for Disease Control and Prevention released a statement confirming a new fatal case of a rare and serious disease ..

Read more

mess   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ พหูพจน์ messes (เมส-ส)   mess หมายความว่า 1 mess หมายความว่า ความสกปรกรกรุงรัง หรือ ความสกปรกเลอะเทอะ  mess ในหมายความนี้ใช้ในรูปคำนามพหูพจน์ a mess หรือ คำนามนับไม่ได้ ตัวอย่าง The next day when I got home from work, our apartment was still a mess.   There’s a mess at our feet from all the work we did.    But when I ..

Read more

mess up   คำวลี คำไม่เป็นทางการ คำกริยา messes up; messed up; messed up; messing up   mess up หมายความว่า 1  mess (something) up หรือ mess  up (something) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)ยุ่งเหยิง หรือ หรือ ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)ป่นปี้ หรือ ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)ยับเยิน ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) messed up หมายความว่า ยุ่งเหยิง หรือ (เสียหาย)ป่นปี้ หรือ (เสียหาย)ยับเยิน ตัวอย่าง He messed up her hair again and walked away ..

Read more

mess with (someone/something)   คำวลี   mess with (someone/something) หมายความว่า 1  mess with (someone) หมายความว่า (มาหรือไป)ยุ่งกับ(ใครบางคน) ซึ่งคือไปเกี่ยวข้องก่อให้เกิดปัญหาให้กับใครคนหนึ่งหรือทำให้คนนั้นมีอันตราย ตัวอย่าง She also liked to mess with me.   I’m stronger than half of the boys in my class, so don’t mess with me.   Everybody knows you don’t mess with my dad and you definitely don’t mess ..

Read more

moonlight   คำนาม (′มูน-ไล-ท)   moonlight หมายความว่า แสงจันทร์ และอาจใช้ในรูป in moonlight หมายความว่า ในแสงจันทร์ หรือ ท่ามกลางแสงจันทร์ ตัวอย่าง I walked home in moonlight, feeling absolutely incredible.   We all look down the road, shining a little in the moonlight.       moonlight   คำกริยา คำไม่เป็นทางการ moonlights; moonlighted; moonlighted; moonlighting   moonlight หมายความว่า ทำงานเสริม โดยเฉพาะทำงานเสริมจากงานประจำหลักในเวลากลางคืน ดังนั้นอาจหมายความว่า ทำงานเสริมกลางคืน ..

Read more

the more the merrier   คำสำนวน คำพูด   the more the merrier หมายความว่า ยิ่งคนเยอะยิ่งสนุก หรือ ยิ่งคนเยอะยิ่งดี ซึ่งคือคำพูดเชิงสำนวนที่ใครคนหนึ่งพูดเพื่อบอกว่าหากคนเยอะขึ้นเท่าใดก็จะทำให้สถานการณ์หนึ่งยิ่งรื่นเริงสนุกสนานมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่าง The more the merrier for this party!     I wasn’t expecting so many survivors, but the more the merrier.     คนแรกพูด: Do you mind if I bring some friends to the party? คนที่สองตอบ: Of course not. ..

Read more

mistrial   คำนาม คำทางกฎหมาย พหูพจน์ mistrials (′มิส-ทราย-ล)   mistrial หมายความว่า การพิจารณาคดีเป็นโมฆะ ซึ่งคือการพิจารณาคดีหนึ่งที่ถือเป็นโมฆะไม่สามารถตัดสินข้อกล่าวหาที่มีต่อจำเลยเนื่องจากข้อผิดพลาดของการดำเนินคดีอย่างร้ายแรงดังนั้นจะไม่ถือว่าเป็นธรรมหากตัดสิน mistrial ดังนั้นถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายจากความเป็นโมฆะนั้น นอกจากนั้นแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา mistrial ยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคณะลูกขุนไม่สามารถบรรลุคำตัดสินที่เป็นเอกฉันท์ได้หลังจากการพิจารณาเป็นเวลานานหรือไม่สามารถบรรลุคำตัดสินเสียงข้างมากอย่างชัดเจนได้ ดังนั้นถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายจากความเป็นโมฆะนั้น ตัวอย่าง The prosecutor sought the death penalty, but a mistrial was ruled by the judge because a law enforcement officer told a jailer before the trial not to say nice things about him in court.   The ..

Read more

myocardial   คำคุณศัพท์ คำทางกายวิภาคศาสตร์ (มาย-ยะ-′คา-ร-เดียล-ล)   myocardial หมายความว่า (ของหรือจากหรือเกี่ยวกับ)กล้ามเนื้อหัวใจ ส่วนมาก myocardial infarct หมายความว่า กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด ซึ่งคือเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อหัวใจได้ตายลงเนื่องจากขาดเลือดที่นำออกซิเจนไปเลี้ยง myocardial ischemia หมายความว่า ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายขาดเลือด ซึ่งคือภาวะการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ ดู myocardium ตัวอย่าง Our heart may not pump properly due to myocardial ischemia—the medical term for when the heart’s oxygen demand exceeds oxygen delivery. &nb..

Read more

myocardium   คำนาม คำทางกายวิภาคศาสตร์ (มาย-ยะ-′คา-ร-เดียม)   myocardium หมายความว่า กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งคือชั้นของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออยู่ตรงกลางของผนังหัวใจ   ตัวอย่าง In a second study involving autopsies from 39 COVID-19 cases, researchers found a presence of viral infection within the myocardium or the middle, muscular layer of the heart, in 24 patients.   ภาพโดย the creative comm..

Read more