Category : M

mendaciously   คำวิเศษณ์ คำเป็นทางการ (เมน-′เด-ชัส-ลี่)   mendaciously หมายความว่า อย่างโป้ปด  หรือ อย่างเป็นเท็จ หรือ อย่างโกหก ซึ่งคือโดยไม่ได้บอกความจริง ตัวอย่าง He spoke mendaciously and yet to him it was not really a lie. อธิบายหรือแปลว่า เขาพูดอย่างโป้ปด แต่สำหรับแล้วเขามันไม่ใช่คำโกหกจริง ๆ   “You are doing very good editorial work,” she said mendaciously. อธิบายหรือแปลว่า “คุณทำงานด้านบรรณาธิการได้ดีมาก” เธอได้พูดอย่างโป้ปด   They are mendaciously accusing Jews of trying to rob ..

Read more

mendacious   คำคุณศัพท์ คำเป็นทางการ (เมน-′เด-ชัส-ส)   mendacious หมายความว่า โป้ปดมดเท็จ หรือ โป้ปด  หรือ พูดปด หรือสุภาพโดยกว่า โกหก ซึ่งคือไม่ได้บอกความจริงเพื่อหลอกลวง หรือหากพูดถึงสิ่งอาจให้ความหมายว่า ไม่เป็นจริง เช่น a mendacious child  แปลว่า เด็กที่โป้ปดมดเท็จ a mendacious statement  แปลว่า คำแถลงที่ไม่เป็นจริง หรือ คำแถลงที่โป้ปดมดเท็จ ตัวอย่าง Trump will then say that the lesson we should draw from these impeachment hearings is just how mendacious and radical the Democrats are. ..

Read more

magnetotactic   คำคุณศัพท์ (แม็ก-นี-โด-′แท็ก-ติก-ค)   magnetotactic หมายความว่า สนองต่อสนามแม่เหล็ก หรือ แมกนีโตแท็กติก โดยเฉพาะใช้พูดถึง magnetotactic bacteria หมายความว่า แบคทีเรียที่สนองต่อสนามแม่เหล็ก หรือ แบคทีเรียแมกนีโตแทกติก หรือสั้นเพียง แบคทีเรียแม่เหล็ก  ซึ่งคือแบคทีเรียที่เคลื่อนตัวเองตามแนวสนามแม่เหล็กโลก ตัวอย่าง Magnetotactic bacteria move according to the geomagnetic field lines of the Earth, such as the north and south poles. อธิบายหรือแปลว่า แบคทีเรียที่สนองต่อสนามแม่เหล็กจะคลื่อนที่ไปตามเส้นของสนามแม่เหล็กโลก เช่น ขั้วเหนือและขั้วใต้   &nb..

Read more

cry over spilled milk   คำสำนวน หรืออาจเขียน cry over spilt milk cry/cries/cried/cried/crying over spilled milk   cry over spilled milk มีความหมายตามตัวอักษรว่า ร้องไห้คร่ำครวญไปกับนมที่หกไปแล้ว ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า ร้องไห้เสียใจไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว  อุปมาอุปไมยเหมือนเรื่องนมหกซึ่งไร้ประโยชน์ที่จะมานั่งร้องไห้เสียใจกับนมที่หกไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว หรือในรูป don’t cry over spilled milk หรือ don’t cry over spilt milk  มีความหมายตามตัวอักษรว่า อย่าร้องไห้คร่ำครวญไปกับนมที่หกไปแล้ว ซึ่งหมายความว่า อย่าร้องไห้เสียใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว  ดังนั้นไร้ประโยชน์ที่จะมานั่งร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว ตัวอย่าง You made a mistake, but there’s no point crying over spilled milk. ..

Read more

mistaken identity   คำนาม (มิส-′เทก-เคิน-อาย-′เดน-ดะ-ดี่)   mistaken identity หมายความว่า การสำคัญผิดในตัวบุคคล ซึ่งคือการเข้าใจผิดว่าคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง  mistaken identity เป็นคำส่วนมากที่ใช้ทางกฎหมายในการกระทำผิดคดีอาญาที่อาจไปทำร้ายหรือแม้แต่ไปสังหารผิดตัว เพราะคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่ง และส่วนมากใช้ในรูป a case of mistaken identity หมายความว่า สถานกาณ์สำคัญผิดในตัวบุคคล ซึ่งคือสถานการณ์ที่ใครบางคนเข้าใจว่าบุคคลคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง ตัวอย่าง James Blake is a retired professional tennis player who was manhandled by police in a case of mistaken identity. อธิบายหรือแปลว่า James Blake เจมส์ เบลค เป็นนักเทนนิสอาชีพที่เลิกเล่นแล้วผู้ซึ่งได้ถูกกระทำรุนแรงโดยตำรวจในสถานกาณ์สำคัญผิดในตัวบุคคล  -ซึ่งคือตำรวจเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้ร้ายและได้กระทำรุนแรงกับเขา   Maria Kolesnikova was ..

Read more

modulator   คำนาม พหูพจน์ modulators (′มอด-จะ-เล-เดอ-ร)   modulator หมายความว่า โมดูเลเตอร์ หรือ อุปกรณ์ควบสัญญาณ หรือ ตัวควบสัญญาณ ซึ่งคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบสัญญาณข้อมูลเข้ากับสัญญาณพาหะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้สัญญาณที่เป็นข้อมูลสามารถแพร่กระจายไปในสื่อกลางได้ใกล้ ๆ ตามคุณสมบัติของสัญญาณพาหะที่ส่วนใหญ่จะมีความถี่สูงกว่าดังนั้นสามารถแพร่กระจายไปในสื่อกลางได้ดีกว่า   ตัวอย่าง A modulator is a device that performs modulation. อธิบายหรือแปลว่า โมดูเลเตอร์คืออุปกรณ์ที่ทำการควบสัญญาณ   ข้อสังเกตอย่าสับสนกับ moderator   &nb..

Read more

mistaken   คำคุณศัพท์ (มิส-′เทก-เคิน)   mistaken หมายความว่า  เข้าใจผิด หรือ ผิดพลาด หรือ ผิด ๆ หรือซึ่งคือไม่ถูกต้องเพราะคิดว่าเป็นอย่างอื่น ตัวอย่าง He refused to be part of the celebrity economy in which fame is often mistaken for talent. อธิบายหรือแปลว่า เขาปฏิเสธที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของความมีชื่อเสียง ซึ่งความชื่อเสียงมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นพรสวรรค์   He is in the meeting, if I’m not mistaken. อธิบายหรือแปลว่า เขาอยู่ในที่ประชุมหากฉันจำไม่เข้าใจผิด   We broke down Breonna Taylor’s door in ..

Read more

mistakenly   คำวิเศษณ์ (มิส-′เทก-เกิน-ลี่)   mistakenly หมายความว่า  อย่างเข้าใจผิด หรือ อย่างผิดพลาด หรือ อย่างผิด ๆ ซึ่งคืออย่างไม่ถูกต้องเพราะคิดว่าเป็นอย่างอื่น ตัวอย่าง The doctor mistakenly plunged a needle into Taylor’s lungs. อธิบายหรือแปลว่า หมอทิ่มเข็มเข้าไปในปอดของเทย์เลอร์อย่างเข้าใจผิด   He mistakenly opened the valve instead of closing it, however, and ten minutes later all my oxygen was gone. อธิบายหรือแปลว่า เขาเปิดวาล์วอย่างเข้าใจผิดแทนที่จะปิด(มัน) อย่างไรก็ตาม และสิบนาทีต่อมาออกซิเจนทั้งหมดของฉันก็หายไปหมด   Some jurors also mistakenly ..

Read more

moderator   คำนาม พหูพจน์ moderators (มอด-ดะ-′เร-เดอ-ร)   moderator หมายความว่า 1  ผู้ดำเนินรายการ(การอภิปรายหนึ่ง)  ซึ่งคือบุคคลที่ดำเนินการและควบคุมการอภิปรายโดยจะเป็นตั้งหัวข้อหรือผู้ตั้งคำถามและกำหนดเวลาให้กับผู้ร่วมอภิปรายในฟอรัมหนึ่งหรือในการอภิปรายหนึ่ง ตัวอย่าง Not one question about climate change was asked by the media moderators in the four general election debates in 2016. อธิบายหรือแปลว่า ไม่มีแม้แต่คำถามหนึ่งเกี่ยวกับการผันแปรภูมิอากาศจากผู้ดำเนินรายการที่เป็นสื่อในการอภิปรายการเลือกตั้งทั่วไปสี่ครั้งในปี 2016   Biden faced a half-dozen questions about the coronavirus and a potential vaccine in the town hall from moderator ..

Read more

martyr   คำนาม พหูพจน์ martyrs (′มา-ร-เดอ-ร) หรือประเทศอังกฤษ (′มา-ทะ)   martyr หมายความว่า 1  ผู้พลีชีพ(เพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน) ซึ่งมีรากคำมาจากคำทางศาสนา ตัวอย่าง A heroic death, like a martyr’s death, is not a defeat, but a triumph. อธิบายหรือแปลว่า การตายอย่างกล้าหาญ เช่นเดียวกับความตายของผู้พลีชีพ ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นชัยชนะ   Martin Luther King Jr. is often called a martyr in connection with the American civil rights movement. อธิบายหรือแปลว่า มาร์ติน ลูเธอร์ ..

Read more