Category : M

morbid obesity   คำนาม คำทางการแพทย์ (′มอ-บิด-ด-โอ-′บีส-สะ-ดี)   morbid obesity หมายความว่า โรคอ้วนรุนแรง ซึ่งคือภาวะที่ร่างกายมีน้ำหนักมากจนทำให้เป็นโรคต่าง ๆ โดยถูกนิยามไว้ว่ามีระดับของค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 40 ขึ้นไป  โดยปกติโรคอ้วน (obesity) ​จะมีระดับค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30   ตัวอย่าง According to the Centers for Disease Control and Prevention, a BMI of 40 or above is considered severe obesity, which some also call morbid obesity. อธิบายหรือแปลว่า ตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ค่าดัชนีมวลกาย 40 หรือสูงกว่าถือว่าเป็น โรคอ้วนรุนแรง ..

Read more

morbidly obese   คำคุณศัพท์ หรืออาจเรียกว่า clinically severe obesity (′มอ-บิด-ลี่-โอ-′บีส-ส)   morbidly obese หมายความว่า (เป็น)โรคอ้วนรุนแรง ซึ่งคือมีน้ำหนักมากจนทำให้เป็นโรคในระดับที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 40 ขึ้นไป  เช่น morbidly obese patients แปลว่า ผู้ป่วยโรคอ้วนรุนแรง   ตัวอย่าง General trends show people who are morbidly obese are more likely to develop pneumonia when they catch the flu. อธิบายหรือแปลว่า แนวโน้มทั่วไปแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่เป็นโรคอ้วนรุนแรงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคปอดบวมเมื่อพวกเขาติดเชื้อไข้หวัดใหญ่   He is reported to weigh about ..

Read more

menace   คำนาม พหูพจน์ menaces (′เม-เนิส-ส)   menace หมายความว่า 1  ภัยคุกคาม หรือ ภัยอันตราย ซึ่งคือคนหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในความหมายนี้ menace เป็นคำนามนับได้ ตัวอย่าง Many of the inmates are considered violent, dangerous, a menace to society. อธิบายหรือแปลว่า ผู้ต้องขังหลายคนถือว่า มีความรุนแรง (เป็น)อันตราย (เป็น)ภัยคุกคาม   Spencer was a menace, we all know it. อธิบายหรือแปลว่า สเปนเซอร์เป็นภัยคุกคาม เราทุกคนรู้   2  ภัยคุกคาม หรือ ภัยอันตราย จากกลักษณะพฤติกรรมหรือการกระทำหรือเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ในความหมายนี้ menace ..

Read more

menacingly   คำวิเศษณ์ (′เมน-นะ-ซิ่ง-ลี่)   menacingly หมายความว่า ในลักษณะที่ข่มขู่ หรือ อย่างน่ากลัว ตัวอย่าง He walked towards me menacingly. อธิบายหรือแปลว่า เขาเข้าเดินเข้าไปหาเธออย่างน่ากลัว   A giant spider covered in hair was advancing on Ron, clicking its pincers menacingly. อธิบายหรือแปลว่า แมงมุมยักษ์ ปกคลุมด้วยขน กำลังขยับเข้าหารอน (และ)กำลังหนีบก้ามของมันอย่างน่ากลั..

Read more

mucosa   คำนาม พหูพจน์ mucosas หรือเขียน mucosae หรือเรียกว่า mucous membrane; mucous membranes (มิว-′โค-สะ)   mucosa หมายความว่า เยื่อบุ ซึ่งคือเนื้อเยื่อที่หุ้มอยู่ในโพรงของร่างกายและหุ้มอวัยวะภายในของร่างกาย  mucosa ก่อตัวขึ้นจาก epithelial cells (เซลล์เนื้อเยื่อบุผิว) หนึ่งชั้นขึ้นไปทับชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์   ตัวอย่าง  The wall of the innermost layer of the intestine, known as the mucosa, comprises a tightly sealed layer of epithelial cells. อธิบายหรือแปลว่า ผนังของชั้นในสุดของลำไส้ ซึ่งรู้จักกันว่า เยื่อบุ ประกอบด้วยชั้นที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนาของเซลล์เนื้อเยื่อบุผิว   &nb..

Read more

metaplastic   คำคุณศัพท์ คำทางสรีรวิทยา คำทางการแพทย์ (เม-ดะ-′แพลส-ติก-ค)   metaplastic หมายความว่า ทางเมตาเพลเซีย หรือ แบบเมตาเพลเซีย ซึ่งคือแบบที่มีเซลล์ชนิดในเนื้อเยื่อหนึ่งเพราะเซลล์ได้เปลี่ยนชนิดไปเป็นอีกชนิดหนึ่งจากการกระตุ้น ดู metaplasia   ตัวอย่าง Intestinal metaplasia is by far the most frequent metaplastic change occurring in the gastric mucosa. อธิบายหรือแปลว่า เมตาเพลเซียในลำไส้คือการเปลี่ยนแปลงทางเมตาเพลเซียที่พบบ่อยที่สุดที่ห่างกันลิบเกิดขึ้นในเยื่อบุกระเพาะอาหาร &nb..

Read more

metaplasia   คำนาม คำทางสรีรวิทยา คำทางการแพทย์ (เม-ดะ-เพล-เชีย)   metaplasia หมายความว่า เมตาเพลเซีย ซึ่งคือการเปลี่ยนชนิดของเซลล์หนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งในเนื้อเยื่อหนึ่ง หรืออาจพูดได้ว่า metaplasia คือ การมีเซลล์ผิดชนิดในเนื้อเยื่อ การที่เซลล์หนึ่งเปลี่ยนชนิดของมันไปเป็นอีกชนิดหนึ่งอาจเป็นเกิดขึ้นตามและเป็นไปตามส่วนหนึ่งของกระบวนการเจริญเติบโตตามปกติ หรือเกิดจากการกระตุ้นที่ผิดปกติบางประเภท เช่น เซลล์ชนิดเดิมอาจไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นกระตุ้นให้เซลล์หนึ่งเปลี่ยนเป็นอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้มีความเหมาะสมกว่า เมื่อสิ่งกระตุ้นนั้นหยุดลงเซลล์เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนกลับไปอยู่ในชนิดปกติ อย่างไรก็ตาม Metaplasia ไม่ใช้ dysplasia เพราะไม่ได้เกิดขึ้นในส่วนที่มีการเจริญผิดปกติและไม่ถือว่าเป็นมะเร็ง   ตัวอย่าง Intestinal metaplasia is by far the most frequent metaplastic change occurring in the gastric mucosa. อธิบายหรือแปลว่า เมตาเพลเซียในลำไส้คือการเปลี่ยนแปลงแบบเมตาเพลเซียที่พบบ่อยที่สุดที่ห่างกันลิบเกิดขึ้นในเยื่อบุกระเพาะอาหาร &nb..

Read more

maturity   คำนาม (มะ-ชัว-ระ-ที่)   maturity หมายความว่า 1  ภาวะโตเต็มวัย หรือ ภาวะโตเต็มที่ ซึ่งคือภาวะที่สิ่งหนึ่งได้พัฒนามาถึงจุดสูงสุด ตัวอย่าง The elvers are eventually raised to maturity for use in Japanese cuisine, some of which is sold in the U.S. market. อธิบายหรือแปลว่า ลูกปลาไหลในที่สุดจะถูกเลี้ยงจนถึงภาวะโตเต็มวัยเพื่อใช้ในอาหารญี่ปุ่น ซึ่งบางส่วนจะ(ถูก)ขายในตลาดสหรัฐอเมริกา   When the gardens reach maturity, they are abandoned to allow the forest to regenerate. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อสวน(เหล่านี้)เข้าสู่ภาวะโตเต็มที่แล้ว พวกมัน(สวนเหล่านั้น)จะถูกปล่อยทิ้งไว้เพื่อทำให้ป่างอกใหม่ ..

Read more

maturely   คำวิเศษณ์ (มะ-′ชัว-ลี่)   maturely หมายความว่า 1  อย่างรอบคอบ ซึ่งคือโดยคิดอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว ตัวอย่าง They play great football but we played very maturely and very seriously. อธิบายหรือแปลว่า พวกเขาเล่นฟุตบอลยอดเยี่ยม แต่เราเล่นอย่างรอบคอบและจริงจังมาก   We expect government will behave maturely, and sometimes that means taking an approach that is difficult but wise. อธิบายหรือแปลว่า เราคาดหวังว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตนอย่างรอบคอบ และบางครั้งก็จะหมายถึงการใช้วิธีการที่ยากแต่ฉลาด   2  อย่างผู้ใหญ่ ตัวอย่าง If you want ..

Read more

mature   คำคุณศัพท์  (มะ-′ชัว-ร)   mature หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงบุคคล mature หมายความว่า โต หรือ เป็นผู้ใหญ่ หรือ มีวุฒิภาวะ ซึ่งคือร่างกายและจิตใจพัฒนามาถึงที่สุดแล้ว ตัวอย่าง  She is now a mature woman. อธิบายหรือแปลว่า เธอตอนนี้เป็นผู้หญิงที่โตแล้ว   Laura is very mature for her age.  อธิบายหรือแปลว่า ลอร่าเป็นผู้ใหญ่มากสำหรับอายุของเธอ -ซึ่งคือมีความคิดความอ่านมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน   He’s mature enough to decide to do something on his own. อธิบายหรือแปลว่า เขาโตพอที่จะตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเอง   2  โตเต็มวัย หรือ ..

Read more