Category : O

one-night stand   คำนาม พหูพจน์ one-night stands หรืออาจเขียน one night stand; one night stands (วัน-ไน-ท-ส-แตน-ด)   one-night stand หมายความว่า 1  ความสัมพันธ์ชั่วคืนเดียว ซึ่งคือความสัมพันธ์ทางเพศชั่วคืนเพียงหนึ่งคืน โดยที่บุคคลทั้งสองได้ตกลงกันและเห็นพ้องกันว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันในคืนที่พบกัน และหลังจากข้ามคืนผ่านไปความสัมพันธ์นั้นก็จบลง ตัวอย่าง  She fell pregnant after a one-night stand. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้เกิดท้องหลังจากความสัมพันธ์ชั่วคืนเดียวครั้งหนึ่ง   I had a one-night-stand in my single years. อธิบายหรือแปลว่า ฉันได้มีความสัมพันธ์ชั่วคืนเดียวหนึ่งครั้งในช่วงปีที่เป็นโสดของฉัน   2  คู่นอนชั่วคืนเดียว ซึ่งคือคนที่ใครคนหนึ่งมี one-night stand ด้วยหรือคนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศเพียงหนึ่งคืนด้วย ตัวอย่าง  Khloe made ..

Read more

call to order   คำสำนวน calls to order; called to order; calling to order   call to order หมายความว่า 1  call (something) to order หรือ call to order (something) หมายความว่า สั่งให้(บางสิ่งบางอย่าง)เริ่มต้นขึ้น หรือ ข้อให้(บางสิ่งบางอย่าง)เริ่มต้นขึ้น ในรูป passive (be) called to order หมายความว่า (ถูกสั่งให้หรือถูกข้อให้)เริ่มต้นขึ้น ตัวอย่าง He called the meeting to order at 9:00. อธิบายหรือแปลว่า เขาสั่งให้การประชุมเริ่มต้อนขึ้นในเวลา 9:00   I ..

Read more

ozone hole   คำนาม (โอ-โซน-โฮล-ล)   ozone hole หมายความว่า หลุมโอโซน ซึ่งคือบริเวณที่บรรยากาศของโลกบนละติจูดสูงในชั้น stratosphere มีปริมาณของโอโซน (ozone)​ เบาบางมาก ozone hole ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นใกล้ ๆ กับขั้วโลกใต้เหนือทวีป Antarctica และจะเกิดขึ้นเป็นฤดูการโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม สาร chlorofluorocarbons หรือ CFCs ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ozone hole  ozone มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในแง่ที่ว่ามันช่วยในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลต A และ B ซึ่งเป็นรังสีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้นหากเกิด ozone hole ก็จะส่งผลให้รังสีอัลตราไวโอเลต A และ B สามารถส่งผ่านมายังพื้นผิวของโลกได้มากขึ้น   ตัวอย่าง The ozone hole occurs during the Antarctic spring, from September ..

Read more

oophorectomy   คำนาม คำทางการแพทย์ (โอ-อะ-โฟ-′เร็ก-ทะ-มี่)   oophorectomy หมายความว่า การตัดรังไข่ ซึ่งคือการผ่าตัดเอารังไข่หนึ่งข้างหรือทั้งสองข้างออก  oophorectomy อาจเรียกวว่า ovariectomy ด้วยแต่ส่วนมาก ovariectomy จะใช้เมื่อพูดถึงสัตว์มากกว่า oophorectomy จะทำเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคบางอย่าง เช่น โรคมะเร็งรังไข่ หรือรักษาหรือป้องกันภาวะเยื้อมดลูกต่างที่ (endometriosis)   ตัวอย่าง  The scientists found that the rate of colorectal cancer was lower in younger women and highest in the first four years after oophorectomy. อธิบายหรือแปลว่า นักวิทยาศาสตร์พบว่าอัตราการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงในผู้หญิงอายุน้อยกว่าและสูงที่สุดในช่วงสี่ปีแรกหลังการตัดรังไข่ &nb..

Read more

oppress   คำกริยา oppresses; oppressed; oppressed; oppressing (อะ-′เพรส-ส)   oppress หมายความว่า 1  oppress (someone) หมายความว่า กดขี่(ใครบางคน) หรือ กดขี่ข่มเหง(ใครบางคน) ซึ่งคือใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมและอย่างโหดร้ายกับใครคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งจนทำให้ผู้นั้นทุกข์ใจและไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่างแท้จริงได้ ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) oppressed หมายความว่า ถูกกดขี่ หรือ ถูกข่มเหง ตัวอย่าง The government oppressed the people. อธิบายหรือแปลว่า รัฐบาลได้กดขี่ประชาชน   Today’s activists fully embrace the idea that women’s freedom means little if other groups are still oppressed. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

ommatidium   คำนาม ส่วนมากในรูปพหูพจน์ ommatidia (อา-มะ-′ทิ-เดียม) พหูพจน์อ่าน (อา-มะ-′ทิ-เดีย)   ommatidium และส่วนมากในรูปพหูพจน์ ommatidia หมายความว่า  จอตาประกอบ ซึ่งคืออวัยวะรับแสงขนาดเล็กที่เป็นอิสระจากกัน และประกอบด้วยกลุ่มของเซลล์รับแสงที่ล้อมรอบด้วยเซลล์สนับสนุนและเซลล์เม็ดสี ommatidium จะเป็นส่วนประกอบเป็นตาประกอบ (compound eye) ซึ่งจะพบในตาของแมลงและสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งเช่นสัตว์ในเผ่าพันธุ์กุ้งปู่ต่าง ๆ     ตัวอย่าง The size of the ommatidia varies according to species, but ranges from 5 to 50 micrometers. อธิบายหรือแปลว่า ขนาดของจอตาประกอบจะแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ แต่อยู่ในช่วงจาก 5 ถึง 50 โมโครมิเตอร์ &nb..

Read more

ostracism   คำนาม (′ออส-ตระ-ซิส-ซึม)   ostracism หมายความว่า 1  การถูกตัดออกจากการสมาคม ซึ่งคือการถูกตัดออกจากสังคมหรือกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่าง The few farmers who questioned the prevailing wisdom faced ostracism by their peers. อธิบายหรือแปลว่า เกษตรกรไม่กี่คนผู้ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่แพร่หลายต้องได้เผชิญกับการถูกตัดออกจากการสมาคมโดยเกษตรกรคนอื่น ๆ ของพวกเขา   For years he suffered ostracism from the scientific community. อธิบายหรือแปลว่า เป็นเวลาหลายปีที่เขาประสบกับการถูกตัดออกจากการสมาคมจากชุมชนนักวิทยาศาสตร์   2  (รากความหมาย และในกรีกโบราณ) ostracism หมายความว่า การเนรเทศ(ออกจากเมืองชั่วคราว) หรือ การขับไล่ออกจากเมือง ชั่วคราวเป็นเวลาห้าหรือสิปปีโดยการลงคะแนนเสียง ตัวอย่าง Ostracism of political opponents ..

Read more

ostracize   คำกริยา ostracizes; ostracized; ostracized; ostracizing; หรือประเทศอังกฤษนิยมเขียน ostracise; ostracises; ostracised; ostracised; ostracising (′ออส-ตระ-ซาย-ซ)   ostracize หมายความว่า 1  ostracize (someone) หมายความว่า  ไม่คบหาสมาคมกับ(ใครบางคน) ซึ่งคือ ตัดใครบางคนออกจากสังคมหรือจากกลุ่ม ส่วนใหญ่ใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) ostracized หมายความว่า ถูกตัดออก(จากสังคมหรือกลุ่ม หรือ ไม่ได้รับการคบหาสมาคม ตัวอย่าง The other students ostracized her because of the way she dressed. อธิบายหรือแปลว่า นักเรียนคนอื่น ๆ ไม่คบหาสมาคมกับเธอขุ่นเพราะลักษณะที่เธอแต่งตัว   She was ostracized from the ..

Read more

outlaw   คำนาม พหูพจน์ outlaws (′เอ้า-ท-ลอ)   outlaw หมายความว่า คนนอกกฎหมาย หรือ อาชญากร หรือ โจร ซึ่งคือบุคคลที่ทำผิดกฎหมายและโดบเฉพาะที่หลบหนีการจับกลุ่ม และอาศัยอยู่นอกสังคมทั่วไปที่อาจเข้ามาก่อกวนและก่ออาชญากรรมเป็นครั้ง ๆ  outlaw ในความหมายนี้อาจเป็นคำที่ใช้ในยุคสมัยก่อนที่บ้านเมืองและระบบกฎหมายยังเจริญเหมือนปัจจุบัน นอกจากนั้น outlaw อาจใช้เป็นคำนามขายคำนามที่ให้ความหมายว่า โจร หรือ อาชญากร ที่ใช้ชีวิตโดยการทำผิดกฎหมายและไม่ทำตามกฎหมาย เช่น outlaw gangs แปลว่า แก๊งโจร หรือ แก๊งอาชญากร   ตัวอย่าง Billy the Kid was one of the most famous outlaws of America’s early history. อธิบายหรือแปลว่า Billy the Kid บิลลี่เดอะคิดเป็นหนึ่งในโจรที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคแรก ๆ ..

Read more

oar

oar   คำนาม พหูพจน์ oars (ออ-ร)   oar หมายความว่า 1  พาย  หรือ ไม้พาย ซึ่งคือ อุปกรณ์ที่เป็นทอนไม้หรือทำจากวัสดุอื่นที่มีปลายแพนใช้ในการพุ้ยนํ้าให้เรือเคลื่อนไปหรือบังคับทิศทางของเรือง ตัวอย่าง In the middle of the creek, I brought the oars inside the boat and let the boat drift. อธิบายหรือแปลว่า กลางลำห้วย ฉันนำพายเข้ามาในเรือแล้วปล่อยให้เรือลอยไป   2  คำสำนวนส่วนมาในอังกฤษ put/stick/get (one’s) oar in หมายความว่า เข้ามาเสือก หรือ เข้าไปเสือก โดยเฉพาะเข้ามาพูดในการสนธนาในสถานการณ์ที่ผู้อื่นไม่ต้องการให้เข้ามายุ่ง ตัวอย่าง We were talking quite nicely ..

Read more