Category : P

psychopharmacological   คำคุณศัพท์ หรือ psychopharmacologic (ไซ-โค-ฟา-ร-มะ-คะ-′ลอ-จิ-เคิล-ล)   psychopharmacological หมายความว่า (เกี่ยวกับหรือทางหรือด้าน)จิตเภสัชวิทยา ซึ่งคือเกี่ยวกับหรือทางด้านจิตเภสัชวิทยา (psychopharmacology)   ตัวอย่าง The prevailing psychopharmacological treatment is based on the theory that depression is a neurotransmitter disorder. อธิบายหรือแปลว่า การบำบัดรักษาด้านจิตเภสัชวิทยาที่แพร่หลายอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีที่ว่าภาวะซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของสารสื่อประสาท &nb..

Read more

psychopharmacology   คำนาม (ไซ-โค-ฟา-ร-มะ-′คอ-ละ-จี่)   psychopharmacology หมายความว่า จิตเภสัชวิทยา ซึ่งคือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลของยาที่มีต่อจิตใจและพฤติกรรม   ตัวอย่าง He is considered one of the founders of psychopharmacology in Canada. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้รับการถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งในจิตเภสัชวิทยาในแคนาดา &nb..

Read more

pharmacological   คำคุณศัพท์ (ฟา-ร-มะ-คะ-′ลา-จิ-เคิล-ล)   pharmacological หมายความว่า (เกี่ยวกับหรือทางหรือด้าน)เภสัชวิทยา ซึ่งคือเกี่ยวข้องกับเภสัชวิทยา (pharmacology)   ตัวอย่าง  Tobacco addiction in humans involves the interplay of pharmacological, genetic, social and environmental factors. อธิบายหรือแปลว่า การติดยาสูบในมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยทางเภสัชวิทยา ทางพันธุกรรม ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม &nb..

Read more

pharmacologist   คำนาม พหูพจน์ pharmacologists (ฟา-ร-มะ-′คา-ละ-จีส-ส-ท)   pharmacologist หมายความว่า นักเภสัชวิทยา ซึ่งคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชวิทยา (pharmacology) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาหรือสารที่ใช้เป็นยาในระดับชีวเคมี  ดังนั้นจะรู้ว่าสารเหล่านั้นจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายและช่วยในการรักษาโรคได้อย่างไร pharmacologist จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับด็อกเตอร์หรือ Ph.D. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการคิดค้นและผลิตยาเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ pharmacologist จะต่างจากเภสัชกร ดูความแตกต่าง pharmacist   ตัวอย่าง I am a structural biologist and pharmacologist, and live on campus at Huazhong University of Science and Technology in Wuhan, China. อธิบายหรือแปลว่า ฉันเป็นนักชีววิทยาโครงสร้างและนักเภสัชวิทยา และอาศัยอยู่ในวิทยาเขตที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงในหวู่ฮั่น ประเทศจีน &nb..

Read more

two peas in a pod   คำสำนวน   two peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า ถั่วลันเตาสองเม็ดในฝักหนึ่ง ที่มีความหมายว่า คนสองคนหรือสิ่งสองสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน เสมือนถั่วลันเตาในฝักหากเรามองดูก็จะไม่เห็นความแตกต่าง และอาจจะให้ในรูป like two peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า  เหมือนถั่วลันเตาสองเม็ดในฝักหนึ่ง ซึ่งคือ มีลักษณะที่เหมือนกัน like peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า เหมือนถั่วลันเตาในฝักหนึ่ง ซึ่งคือ มีลักษณะที่เหมือนกัน   ตัวอย่าง My sister and I are two peas in a pod. We both like the same ..

Read more

procedural law   คำนาม คำทางกฎหมาย (พระ-′ซี-จะ-เริล-ลอ)   procedural law หมายความว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความ ซึ่งคือส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ใช้ส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนและองค์กร ดูคำตรงข้าม substantive law   ตัวอย่าง  The federal courts in diversity actions must apply state substantive law and federal procedural law. อธิบายหรือแปลว่า ศาลรัฐบาลกลางในการรับฟังคดีจากประชาชนที่หลากหลายจะต้องใช้กฎหมายสารบัญญัติของรัฐและกฎหมายวิธีพิจารณาความของรัฐบาลกลาง &nb..

Read more

patience   คำนาม (เพ-ชั่น-ส)   patience หมายความว่า 1  ความอดทน ซึ่งคือความสามารถในการยอมรับหรือทนได้กับปัญหาหรือความทุกข์หรือความยากลำบากต่าง ๆ ได้โดยไม่รู้สึกโกรธ รำคาญ หรือวิตกกังวล ส่วนมากใช้กับความอดทนที่สามารถรอคอยได้จากสิ่งที่ยากลำบากที่จะใช้เวลานาน ดู tolerance ตัวอย่าง This job requires perseverance and, above all, patience. อธิบายหรือแปลว่า งานนี้ต้องการอุตสาหะ (และ)เหนือสิ่งอื่นใด ความอดทน   Making a vaccine demands patience, attention to detail — and a tolerance for bitter failure. อธิบายหรือแปลว่า การผลิตวัคซีนต้องการความอดทน ความใส่ใจในรายละเอียด และการยอมรับได้ต่อความล้มเหลวอันขมขื่น   2  ประเทศอังกฤษยังใช้ patience หมายความว่า ..

Read more

persevere   คำกริยา perseveres; persevered; persevered; persevering (เพอะ-สะ-′เวีย)   persevere หมายความว่า ยืนหยัด โดยเฉพาะใช้ความพากเพียรหรืออุตสาหะที่มุ่งทำอะไรอย่างไม่ท้อถอย ตัวอย่าง I’ll be able to persevere to the end. อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะสามารถยืนหยัดจนถึงที่สุด   We will persevere, and we will, once again, become the greatest country in the world. อธิบายหรือแปลว่า เราจะยืนหยัด และเราจะอีกครั้งหนึ่งเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก   She wants to remind the public that addiction knows no boundaries ..

Read more

perseverance   คำนาม (เพอะ-สะ-′เวีย-รัน-ส)   perseverance หมายความว่า อุตสาหะ หรือ ความพากเพียร หรือ มานะ ซึ่งคือความพยายามที่มุ่งทำอะไรอย่างไม่ท้อถอย ตัวอย่าง This job requires perseverance and, above all, patience. อธิบายหรือแปลว่า งานนี้ต้องการอุตสาหะ (และ)เหนือสิ่งอื่นใด ความอดทน   He overcame these challenges through hard work, perseverance and strong relationships. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้พิชิตความท้าทายเหล่านี้โดยการทำงานอย่างหนัก ความพากเพียร และความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง &nb..

Read more

pergola   คำนาม พหูพจน์ pergolas (′เพอ-ร-กะ-ละ)   pergola หมายความว่า ซุ้มไม้เลื้อย หรือ ซุ้มเพอร์โกลา ซึ่งคือโครงสร้างเหมือนซุ้มหรือศาลาที่มีแต่โครงใช้ในสวนหรือสวนสาธารณะสำหรับไม้เลื้อยต่าง ๆ ปัจจุบันยังใช้เป็นโครงสร้างประดับไม่จำเป็นต้องปลูกไม้เลื้อยในส่วนหรือลานบ้าน   ตัวอย่าง The pergola is perfect for growing rambling roses. อธิบายหรือแปลว่า ซุ้มไม้เลื้อย(นี้)เหมาะสำหรับปลูกดอกกุหลาบที่เป็นไม้เลื้อย.     ภาพโดย Flickr &nb..

Read more