Category : P

pay for itself   คำสำนวน pays/paid/paid/paying for itself พหูพจน์ pay for themselves   pay for itself มีความหมายตามตัวอักษรว่า จ่ายเงินซื้อตัวมันเอง  เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เราซื้อมาว่า pay for itself แสดงว่าสิ่งนั้นจะ คุ้มทุนและประหยัด เงินหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง เสมือนว่าสิ่งนั้นจ่ายเงินซื้อตัวมันเองเราไม่ต้องจ่าย ตัวอย่าง  These solar panels pay for themselves within 5 years by saving on electricity costs. อธิบายหรือแปลว่า แผงโซลาร์เหล่านี้จะจ่ายเงินซื้อตัวมันเองภายใน 5 ปีโดยการประหยัดค่าไฟ – ซึ่งคือภายใน 5 ปีค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายทุกเดือนหากไม่มีแผงโซลาร์เมื่อรวมกันก็มีค่าเท่ากับแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง ดังนั้นเสมือนว่าจ่ายเงินซื้อตัวมันเองเราไม่ต้องซื้อหากคิดในช่วงห้าปีแผงโซลาร์   More efficient air conditioning ..

Read more

when pigs fly   คำสำนวน คำพูดส่วนมากในอเมริกา   when pigs fly มีความหมายตามตัวอักษรทำนองว่า เมื่อหมูบินได้ ซึ่งคือคำสำนวนที่ให้ความหมายว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ หรือสำนวนไทย ไม่มีวัน(เสียละ)  เหมือนกับว่าไม่มีวันที่หมูจะบินได้ ตัวอย่าง คนแรกถาม When will you help me with the cleaning? แปลว่า คุณจะช่วยฉันทำความสะอาดเมื่อไหร่ คนที่สองตอบ When pigs fly. แปลว่า เมื่อหมูบินได้  – ซึ่งคือ ไม่มีวัน ที่จะเกิดขึ้น   ตัวอย่าง The decades old gym in school will be renovated when pigs fly. อธิบายหรือแปลว่า โรงยิมอายุหลายทศวรรษในโรงเรียนจะได้รับการซ่อมแซมใหม่เมื่อหมูบิน ..

Read more

in hot pursuit   คำวลี คำสำนวน   in hot pursuit หมายความว่า 1  (be) in hot pursuit of (something/someone) หมายความว่า กำลังไล่ติดตาม(บางสิ่งบางอย่างหรือบางคน)อย่างดุเดือด หรือ กำลังไล่ติดตาม(บางสิ่งบางอย่างหรือบางคน)อย่างตั้งอกตั้งใจ และการไล่ติดตามอาจใช้ในลักษณะอุปมาอุปไมย ตัวอย่าง  At least ten police cars are in hot pursuit of a stolen red pick-up truck. อธิบายหรือแปลว่า รถตำรวจอย่างน้อยสิบคันกำลังไล่ติดตามรถปิคอัพแดงที่ถูกขโมยไปอย่างดุเดือด   This is great news for our city which is in hot pursuit of ..

Read more

partisan   คำคุณศัพท์ (′พา-ร-ดิ-เซิน)   partisan หมายความว่า เข้าข้างพรรค หรือ เข้าข้างพรรคพวก ซึ่งคือมีทัศนคติลำเอียงไปในกลุ่มหนึ่งหรือไปในพรรคการเมืองหนึ่ง ตัวอย่าง  House of Representatives placed partisan interests above the country. อธิบายหรือแปลว่า สภาผู้แทนราษฎรได้วางผลประโยชน์ที่เข้าข้างพรรคเหนือประเทศชาติ   The mainstream media is highly partisan. อธิบายหรือแปลว่า สื่อกระแสหลักเป็นสื่อที่เข้าข้างพรรค – ซึ่งคือลำเอียงไปทางพรรคการเมืองหนึ่ง     partisan   คำนาม พหูพจน์ partisans ที่นิยมน้อยกว่าอาจเขียน  partizan; partizans (พา-ร-ดิ-เซิน)   partisan หมายความว่า 1  สมัครพรรคพวก หรือ พรรคพวก ซึ่งคือบุคคลที่สนับสนุนพรรคของตนหรือพรรคพวกของตน ตัวอย่าง  Pro-independence ..

Read more

prowess   คำนาม  (′พราว-เอิส-ส)   prowess หมายความว่า 1  ความเชี่ยวชาญ หรือ ความช่ำชอง หรือ ทักษะ หรือ ความสามารถ ในด้านหนึ่งหรือสาขาหนึ่ง ตัวอย่าง He is known for his prowess on the soccer field. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นที่รู้จักสำหรับความเชี่ยวชาญของเขาในสนามฟุตบอล   I didn’t want to hurt you with my advanced physical prowess. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่ต้องการทำร้ายคุณด้วยความสามารถทางกายขั้นสูงของฉัน   Sanders showed his fundraising prowess in the early months of 2019 ..

Read more

parkland   คำนาม (′พาร๋ก-แลน-ด)   parkland หมายความว่า 1 (ส่วนมากในอเมริกา) พื้นที่สวน ซึ่งคือพื้นที่เปิดกว้างมีต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่มีการดูแลรักษา   ตัวอย่าง The theater is set among hundreds of acres of beautifully maintained parkland with lakes and ponds. อธิบายหรือแปลว่า โรงละคร(แห่งนี้)ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่สวนที่ได้รับการดูแลอย่างสวยงามหลายร้อยเอเคอร์ ที่ประกอบด้วยสระน้ำและหนองน้ำ   2 (ส่วนมากประเทศอังกฤษ) ทุ่ง หรือ ทุ่งหญ้า ซึ่งคือพื้นที่เปิดกว้างตามธรรมชาติที่มีหญ้าและพุ่มไม้หรือต้นไม้เป็นย่อม ๆ ในพื้นที่ชนบท   ตัวอย่าง He owns a nine bedroom house and 21 acres of parkland in ..

Read more

less than pleased   คำวลี   less than pleased หมายความว่า ไม่พอใจ หรือ ผิดหวัง และอาจใช้ในรูป less than pleased with (something) หมายความว่า ไม่พอใจกับ(สิ่งหนึ่ง) หรือ ผิดหวังกับ(สิ่งหนึ่ง)   ตัวอย่าง  The company were less than pleased with our sales figures. อธิบายหรือแปลว่า บริษัทผิดหวังกับยอดขายของเรา   Climate warriors are pleased with their achievements, although they are less than pleased that extreme weather has ..

Read more

peer-to-peer   คำคุณศัพท์ คำทางคอมพิวเตอร์ หรือย่อว่า P2P   peer-to-peer หมายความว่า 1  เพียร์ทูเพียร์ ซึ่งคือเกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารข้อมูลหรือการบริการที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีความสามารถในระดับเท่า ๆ กัน (peer) แบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ร่วมกันโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์กลาง เช่น peer-to-peer networks แปลว่า เครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งคือเครือข่ายการบริการทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กลาง   2  (คำทางธุรกิจหรือการเงิน) peer-to-peer หมายความว่า เพียร์ทูเพียร์ ซึ่งคือให้บริการระหว่างบุคคลหรือบริษัทโดยตรงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทำหน้าจับคู้ผู้ที่ต้องการให้บริการกับผู้ที่ต้องการรับบริการ ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการ peer-to-peer จึงทำหน้าที่เป็นนายหน้าโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจับคู่ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน  เช่น peer-to-peer lending หรือย่อว่า P2P lending คือ การกู้ยืมแบบเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งคือระบบการให้การบริการที่ช่วยจับคู่ระหว่าผู้ที่ต้องการกู้เงินกับผู้ที่ต้องการให้กู้เงินโดยตรงผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ a peer-to-peer lender คือ ผู้ให้กู้แบบเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งคือบุคคลหรือธุรกิจที่ใช้ peer-to-peer lending และต้องการให้กู้ยืมเงินของตน a peer-to-peer borrower คือ ผู้กู้แบบเพียร์ทูเพียร์ ..

Read more

peer   คำนาม พหูพจน์ peers (เพีย-ร)   peer หมายความว่า 1  peer เป็นคำที่ใช้พูดถึงบุคคลที่มีอายุเท่ากัน หรือสถานะเท่ากัน หรือความสามารถเดียวกันกับบุคคลที่เรากำลังพูดถึงหรือเปรียบเทียบด้วย ในภาษาไทยอาจไม่มีคำเฉพาะดังนั้นจะขึ้นอยู่กับบุคคลที่เรากำลังพูดถึงดังนั้นอาจหมายถึง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน  ส่วนใหญ่ใช้ในรูป (one’s) peer ดู counterpart ตัวอย่าง  Thai children did less well in math than their peers in China. อธิบายหรือแปลว่า เด็กไทยทำคณิตศาสตร์ได้ดีน้อยกว่าเด็กในประเทศจีน – ซึ่ง  their peers ในที่นี้คือ เด็ก(จีน)เมื่อเทียบกับเด็กไทย   Everyone wants to be successful in the eyes of their peers. ..

Read more

pitchfork   คำนาม พหูพจน์ pitchforks (′พิต-ช-ฟอร๋ก-ค)   pitchfork หมายความว่า ส้อมโกยฟาง  ซึ่งคือเครื่องมือที่ใช้โกยฟางให้สูงขึ้นเพื่อก่อเป็นกอง ในประเทศไทยอาจไม่ค่อยเห็นเครื่องมือชนิดนี้เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเก็บฟางไว้ในฤดูหนาว  ดูความแตกต่าง rake   ตัวอย่าง He stabbed the piles of hay with pitchforks. อธิบายหรือแปลว่า เขาทิ่มกองฟางด้วยส้อมโกยฟาง     pitchfork   คำกริยา ส่วนมากใช้ในประเทศอังกฤษ pitchforks; pitchforked; pitchforked; pitchforking     pitchfork (someone) หมายความว่า 1  ผลักดัน(ใครคนหนึ่งให้ไปอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างไม่คาดคิด) ส่วนมากใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) pitchforked หมายความว่า ถูกผลักดัน ตัวอย่าง She was pitchforked into ..

Read more