Category : P

plateau   คำนาม พหูจพน์เขียน plateaus หรือ plateaux (′แพลต-โท)   plateau หมายความว่า 1  ที่ราบสูง ซึ่งคือพื้นที่อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเลมากแต่พื้นผิวเป็นที่ราบกว้างใหญ่ ตัวอย่าง During this season, the volcanic plateau is carpeted with delicate wildflowers. อธิบายหรือแปลได้ว่า ในช่วงฤดูนี้ ที่ราบสูงของภูเขาไฟจะปกคลุมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ละเอียดอ่อน   2  ระดับสูงคงที่ หรือ ระดับที่ราบสูง ซึ่งคือระดับที่สูงแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงและค่อนข้างคงที่ราบต่อเนื่อง อุปมาอุปไมยเสมือน ที่ราบสูง ซึ่งต่างจาก จุดยอด (peak)​ ที่จะเป็นยอดแหลม   ตัวอย่าง Investors seem reassured by signs that deaths and infections may be nearing ..

Read more

personal protective equipment   คำนาม หรือเรียกว่า PPE   personal protective equipment หรือ PPE หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งคืออุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อลดอันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน อันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานอาจเป็นผลมาจากการสัมผัสกับสารเคมี รังสี กระแสไฟฟ้าเครื่องกลหรืออันตรายจากการทำงานอื่น ๆ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอาจรวมถึงรายการต่าง ๆ เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย รองเท้า ที่อุดหู หมวกกันของแข็ง เครื่องช่วยหายใจ หรือ ชุดคลุมบางส่วนหรือทั้งตัว เป็นต้น   ตัวอย่าง He was desperately searching for personal protective equipment for his fellow medical workers. อธิบายหรือแปลว่า เขากำลังค้นหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับพนังงานทางการแพทย์ผู้รวมงานของเขา &nb..

Read more

plain   คำคุณศัพท์ (เพลน)   plain หมายความว่า 1  ธรรมดาทั่วไป หรือ ธรรมดา ซึ่งคือไม่ยากและไม่ซับซ้อน เช่น in plain English แปลว่า ด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาทั่วไป ซึ่งคือไม่ใช้ภาษาทางการหรือภาษาเฉพาะ in plain language แปลว่า ด้วยภาษาธรรมดาทั่วไป ซึ่งคือไม่ใช้ภาษาทางการหรือภาษาเฉพาะ ตัวอย่าง  Hospital doctors are being told to write letters directly to patients, and in plain English, in a move the profession’s leaders hope will sweep away the use of baffling ..

Read more

plane   คำนาม พหูพจน์ planes (เพลน)   plane หมายความว่า 1  plane ซึ่งคือคำสั้นของคำว่า airplane ที่หมายความว่า เครื่องบิน   2 (คำทางเรขาคณิต) ระนาบ ซึ่งคือพื้นผิวที่แบนเรียบ   3  กบไสไม้   4 ระดับ เช่น intellectual plane แปลว่า ระดับทางปัญญา   5  plane หรือ plane tree หมายความว่า ต้นเพลน ซึ่งคือต้นไม้ใหญ่มีใบคล้ายกับต้นเมเปิล และมีเปลือกที่ลอกเป็นหย่อม ๆ     plane   คำกริยา planes; planed; planed; planing   plane (something) หมายความว่า ..

Read more

proactive   คำคุณศัพท์ (โพร-′แอ็ก-ทีฟ-v)   proactive หมายความว่า เชิงรุก หรือ พร้อมรับมือ ซึ่งคือทำให้อะไรก่อนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ แทนที่จะรอทำหรือตอบสนองตอนที่การณ์หรือสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ขึ้นเกิดเหตุแล้ว อาจใช้ในรูป (be) proactive หมายความว่า อยู่ในเชิงรุก หรือ พร้อมรับมือ ซึ่งคืออยู่ในสภาวะที่พร้อมรับมืออยู่แล้วหากเกิดเหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ และไม่รอรอทำหรือตอบสนองตอนที่การณ์หรือสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์ขึ้นเกิด   ตัวอย่าง Jacobs says now is the time for a proactive approach to dealing with domestic abuse in the UK. อธิบายหรือแปลว่า แจคอบส์กล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงรุกที่จะจัดการกับการทารุณกรรมภายในครอบครัวในสหราชอาณาจักร   We need to be proactive, not reactive. อธิบายหรือแปลว่า เราต้องพร้อมรับมือ ไม่ใช่เป็นเหยื่อ!   ..

Read more

take place   คำวลี คำกริยา takes place; took place; taken place; taking place   take place หมายความว่า เกิดขึ้น (ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือวันหนึ่งวันใด) ตัวอย่าง  The International Olympic Committee on Monday announced that the postponed Tokyo Games would take place in July and August of 2021. อธิบายหรือแปลว่า คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศในวันจันทร์ได้ประกาศว่า โตเกียวเกมส์(โอลิมปิกที่โตเกียว)​ที่ถูกเลื่อนออกไปจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี 2021   The meeting will take place remotely as ministers ..

Read more

pins and needles   คำนาม   pins and needles หมายความว่า 1  อาการเหน็บชา หรือ เหน็บชา ซึ่งคืออาการรู้สึกเสียวซ่าโดยเฉพาะที่มือเท้าเหมือนมีอะไรแหลมหรือเข็มมาจิ่มตามผิวหนัง ตัวอย่าง   He felt pins and needles all over his body. อธิบายหรือแปลว่า เขารู้สึกเหน็บชาไปทั่วร่างกายของเขา   The first signs of Vincent’s disease were pins and needles in his hands and feet. อธิบายหรือแปลว่า สัญญาณแรกของโรควินเซนต์คืออาการเหน็บชาที่มือและเท้าของเขา   2  (be) on pins and needles หมายความว่า (อยู่)ในความกระวนกระวายใจ หรือ ..

Read more

part ways   คำสำนวน ส่วนมากใช้ในอเมริกา คำกริยา parts ways; parted ways; parted ways; parting ways   part ways หมายความว่า 1  แยกทางกัน ซึ่งคือเลิกความสัมพันธ์กัน และส่วนมากในรูป part ways with (someone/something) หมายความว่า แยกทางกับ(ใครบางคน/บางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง  Peter and Madison part ways days after finale drama. อธิบายหรือแปลว่า ปีเตอร์และเมดิสันแยกทางกันหลังจากละครตอนจบ   She has parted ways with the FOX news. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้แยกทางกับสำนักข่าวฟ็อกซ์ -ซึ่งคือเธอไม่ทำงานร่วมกับสำนักข่าวฟ็อกซ์ต่อไป   I had ..

Read more

paleomagnetist   คำนาม พหูพจน์ paleomagnetists (เพล-ลี-โอ-′แมก-นะ-ทิส-ส-ท)   paleomagnetist หมายความว่า นักบรรพชีวินแม่เหล็กวิทยา ซึ่งคือผู้เชี่ยวชาญสาขาการศึกษาทางธรณีวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กบรรพกาล   ตัวอย่าง Paleomagnetists examine the magnetism of archaeological finds and ancient landscapes to work their age. อธิบายหรือแปลว่า นักบรรพชีวินแม่เหล็กวิทยาจะตรวจสอบแม่เหล็กของวัตถุที่ค้นพบทางโบราณคดีและภูมิภาพโบราณเพื่อที่จะหาอายุของพวกมัน(ของวัตถุและภูมิภาพโบราณ)     ดู paleomagnetism &nb..

Read more

paleomagnetic   คำคุณศัพท์ ประเทศอังกฤษนิยมเขียน palaeomagnetic (เพล-ลี-โอ-′แมก-นะ-ทิก-ค)   paleomagnetic หมายความว่า ทางบรรพชีวินแม่เหล็กวิทยา หรือ (ของหรือเกี่ยวกับ)ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล ซึ่งคือเกี่ยวกับการศึกษา paleomagnetism ซึ่งคือศึกษาภาวะที่หินมีล่องลอยของสนามแม่เหล็กในอดีตกาลที่แสดงถึงทิศทางขั้วแม่เหล็ก   ตัวอย่าง Claystone and siltstone layers were sampled for paleomagnetic analyses. อธิบายหรือแปลว่า ชั้นดินเหนียวและชั้นหินทรายถูกซุ่มตัวอย่างมาเพื่อการวิเคราะห์ทางบรรพชีวินแม่เหล็กวิทยา (หรือ การวิเคราะห์ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล)     ดู paleomagnetism &nb..

Read more