Category : Q

prematurely   คำวิเศษณ์ (พรี-มะ-ชัว-ร-ลี่)   prematurely หมายความว่า ก่อนกำหนด หรือ ก่อนเวลาอันสมควร หรือ เร็วเกินไป หรือ เร็วเกินควร ตัวอย่าง He died prematurely. อธิบายหรือแปลว่า เขาตายก่อนเวลาอันสมควร   The baby was born prematurely. อธิบายหรือแปลว่า ทารกเกิดก่อนกำหนด &nb..

Read more

quest   คำนาม พหูพจน์ quests ส่วนใหญ่ใช้ทางวรรณกรรม (เควส-ส-ท)   quest หมายความว่า 1 การแสวงหา(บางสิ่งบางอย่างที่ยากที่จะได้มา) หรือ การค้นหา(บางสิ่งบางอย่างที่ยากที่จะได้มา) ตัวอย่าง  Many went to the west on a quest for gold. อธิบายหรือแปลว่า หลายคน(เดินทาง)ไปทางตะวันตกเพื่อการค้นหาทองคำ   Corporations’ quest for profits is what is driving up drug prices and nothing more. อธิบายหรือแปลว่า การแสวงหาผลกำไรของบริษัทคือ สิ่งที่กำลังผลักดันราคายาและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น   2  in quest of (something) หมายความว่า ในการแสวงหา(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เพื่อแสวงหา(บางสิ่งบางอย่าง) ..

Read more

quartz   คำนาม (′ควอร๋ต-ท-ซ)   quartz หมายความว่า ควอตซ์ หรือ (แร่)เขี้ยวหนุมาน ซึ่งคือแร่แข็งที่มีซิลิคอนไดออกไซด์ ( SiO2) เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่ quartz พบมากในหินอัคนีและหินแปร และมักเกิดขึ้นเป็นแท่งปริซึมหกเหลี่ยมใส่หรือสีขาวจนได้ชื่อว่า แร่เขี้ยวหนุมาน quartz จะนำมาใช้ทำทำนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากเมื่อ quartz อยู่ในสนามไฟฟ้าจะทำให้ความถี่แกว่งคงที่ เช่น a quartz watch แปลว่า นาฬิกาควอตซ์ ซึ่งคือนาฬิกาที่ใช้ quartz ในการผลิตความถี่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้นาฬิกาแกว่งคงที่   ตัวอย่าง He placed a few stones on the wooden table in front of him: polished clear quartz and purple amethyst. อธิบายหรือแปลว่า เขาวางหินสองสามก้อนบนโต๊ะไม้ข้างหน้าเขา (ซึ่งเป็น)ควอตซ์ใสขัดและแอเมทิสต์สีม่วง ..

Read more

quid pro quo   คำนาม quid pro quos (ควิต-โพร-′โคว)   quid pro quo หมายความว่า สิ่งตอบแทน ที่ให้ใครบางคนกลับไปเพื่อแรกเปลี่ยนกับสิ่งเขาทำได้ให้หรือจะทำให้ โดยเฉพาะเป็นข้อตกลงกันแบบลับๆหรือไม่เป็นทางการในการทำสิ่งต่างๆให้กันเพื่อแรกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการ quid pro quo เป็นคำมาจากภาษาละตินที่แปลว่า บางสิ่งเพื่ออีกสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง There’s always a quid pro quo involved in politics, nobody does something for nothing. อธิบายหรือแปลว่า จะมีสิ่งตอบแทนเกี่ยวข้องเสมอในทางการเมือง ไม่มีใครทำอะไรโดยไม่ต้องการอะไรเลย   It was a quid pro quo, but not a corrupt one. อธิบายหรือแปลว่า มันเป็นสิ่งตอบแทน แต่ไม่ใช่สิ่งที่ทุจริต ..

Read more

qubit   คำนาม พหูพจน์ qubits หรือเรีกยว่า quantum bit; quantum bits (′คิว-บิต-ท)   qubit คือ คิวบิต หรืออาจเรียกว่า quantum bit คือ ควอนตัมบิต ซึ่งคือหน่วยของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โดยที่ถูกเก็บไว้ด้วยสถานะของอะตอมหรืออนุภาคหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถใช้เก็บข้อมูลหลายๆอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันตามกฎของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ข้อมูลเก็บด้วยสถานะของแรงดันไฟฟ้าที่เรียกว่า บิต (bit) โดยที่ bit จะเป็นได้ 0 หรือ 1 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่ qubit สามารถเป็นได้ 0 หรือ 1 หรือสถานะการทับซ้อนระหว่าง 0 และ 1 สถานะการทับซ้อนจะเท่ากับ ดังนั้น 1 qubit จะสามารถแสดงข้อมูลได้ถึง 4 สถานะนั้นก็คือ 0 หรือ 1 และสถานะการทับซ้อนอีก 2 สถานะ ..

Read more

out of the question   คำสำนวน ใช้ (be) out of the question    (be) out of the question หมายความว่า เป็นไปไม่ได้  หรือ ไม่มีทาง ซึ่งคือเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีทางที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่าง Erdogan said last week it was “out of the question” for Turkey to back away from its deal with Moscow. อธิบายหรือแปลว่า แอร์โดวอนกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า มัน “เป็นไปไม่ได้” สำหรับตุรกีที่จะถอยออกจากข้อตกลงกับมอสโก   Wearing the watch to work ..

Read more

quorum   คำนาม เป็นคำนามที่ใช้ในรูปเอกพจน์เท่านั้น (ควอ-รัม)   a quorum หมายความว่า องค์ประชุม ซึ่งคือจำนวนสมาชิกที่อย่างน้อยที่สุดที่ต้องเข้าประชุมที่จะถือว่าการประชุมสามารถดำเนินได้ตามข้อบังคับการประชุมที่กำหนดไว้ เช่น ถ้ากำหนดไว้ว่า a quorum เท่ากับ 20 คนผู้มาเข้าประชุมจะต้องมีอย่างน้อย 20 คนไม่เช่นนั้นการประชุมก็ไม่สามารถดำเนินได้ ตัวอย่าง We need 10 people to constitute a quorum. อธิบายหรือแปลว่า เราต้องการคน 10 คนที่จะตั้งเป็นองค์ประชุม   She won’t count as one of the 10 participants necessary for a quorum. อธิบายหรือแปลว่า เธอจะไม่นับว่าเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วม 10 คนที่จำเป็นสำหรับองค์ประชุม   A federal judge appointed ..

Read more

quotation   คำนาม quotations (ควอ-′เท-ชั่น) หรือ (โค-′เท-ชั่น)   quotation หมายความว่า 1  คำอ้างอิง หรือ ข้อความอ้างอิง ตัวอย่าง She began her speech with a quotation from Shakespeare. อธิบายหรือแปลว่า เธอเริ่มการพูดของเธอด้วยคำอ้างอิงจากเชกสเปียร์   2  ใบเสนอราคา ซึ่งคือราคาที่เสนอให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการสำหรับงานหนึ่งหรือสินค้าหนึ่งหรือการบริการหนึ่ง quotation มีความหมายเหมือนกับคำว่า quote ตัวอย่าง We’ve received a quotation for the total cost of the materials needed. อธิบายหรือแปลว่า เราได้รับใบเสนอราคาสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของวัสดุที่จำเป็น   3  (คำทางตลาดหลักทรัพย์) การซื้อขายหุ้น ของบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่าง In ..

Read more

quote   คำกริยา quotes; quoted; quoted; quoting (โควต-ท)   quote หมายความว่า 1  (transitive verb) อ้างอิงถึง(คำพูดหนึ่ง หรือ ข้อความหนึ่งจากที่ใดที่หนึ่งหรือจากคำพูดของใครคนหนึ่ง) ตัวอย่าง  The priest quoted a short passage from the Bible. อธิบายหรือแปลว่า บาทหลวงอ้างอิงถึงข้อความสั้น ๆ จากคัมภีร์ไบเบิล – ซึ่งคือพูดข้อความที่อ้างอิงมาจากคัมภีร์ไบเบิล   2 (intransitive verb) อ้างอิงคำพูด หรือ อ้างอิงข้อความ ตัวอย่าง She quoted from a newspaper article. อธิบายหรือแปลว่า เธออ้างอิงข้อความจากบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์   3  อ้างอิงถึง(บางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างในการสนับสนุน) หรือ ยกตัวอย่างถึง(บางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างในการสนับสนุน) ตัวอย่าง ..

Read more

quarantine   คำนาม (′ควอ-รัน-ทีน)   quarantine หมายความว่า การกักกัน หรือ การกักด่าน ซึ่งคือการกันไว้ในสถานทีที่แยกต่างหากเพื่อดูอาการจากโรคติดเชื้อ เนื่องจากคนนั้นหรือสัตว์ตัวนั้นได้มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไปอยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อจึงจำเป็นต้องกักไว้ดูอาการก่อน ส่วนมากใช้ในรูป in quarantine quarantine มีรากคำมาจากภาษาอิตาลี quarantina ที่แปลว่า 40 วัน ซึ่งเป็น 40 วันที่เรือต้องถูกกักกันไว้เพื่อดูอาการของโรคระบาดก่อนที่จะเทียบท่าขึ้นฝังได้ในกลางศตวรรษที่ 17 ตัวอย่าง After the customary period of quarantine, they were permitted to leave the island. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากระยะเวลาตามธรรมเนียมของการกักกันแล้วพวกเขาได้รับอนุญาตให้ออกจากเกาะได้   The monkeys can be kept in quarantine for up to three months. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more