Category : R

reactive   คำคุณศัพท์ (รี-′แอ็ก-ทีฟ-v)   reactive หมายความว่า 1  ก่อปฏิกิริยา หรือ มีปฏิกิริยา ซึ่งคือทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารอื่น ตัวอย่าง A reactive substance changes when it is mixed with another substance. อธิบายหรือแปลว่า สารก่อปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปเมื่อผสมกับสารอื่น   Nitrogen dioxide is a highly reactive gas. อธิบายหรือแปลว่า ไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นแก๊ซที่มีปฏิกิริยาสูง -ซึ่งคือเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย   2  เชิงรับ หรือ รอรับมือ ซึ่งคือรอให้เหตุการณ์หนึ่งหรือสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มทำอะไร คำตรงข้ามคือ proactive ตัวอย่าง  We have to be proactive, not reactive. อธิบายหรือแปลว่า เราต้องพร้อมรับมือ ..

Read more

referral   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ referrals (ริ-′เฟอ-เริล-ล)   referral หมายความว่า 1  (คำทางการแพทย์) ใบส่งตัว หรือ คำแนะนำส่งตัว(ใครบางคนไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือหมอเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตรวจสอบหรือช่วยเหลือต่อไป) ตัวอย่าง  The patient may require specialist gastroenterological referral. อธิบายหรือแปลว่า ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องมีใบส่งตัวให้ผู้เชี่ยวชาญทางเดินอาหาร   The insurance company says that you need a written referral from your physician before seeing a specialist. อธิบายหรือแปลว่า บริษัทประกันบอกว่าคุณต้องมีใบส่งตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ของคุณก่อนที่จะพบผู้เชี่ยวชาญ   On Tuesday, my doctor instructed me to get tested ..

Read more

reschedule   คำกริยา reschedules; rescheduled; rescheduled; rescheduling; หรือาจเขียน re-schedule; re-schedules; re-scheduled; re-scheduled; re-scheduling (รี-′ส-เกต-จูล-ล)   reschedule (something)​ หมายความว่า เลื่อนกำหนดการ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เลื่อนเวลา(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ  เปลี่ยนกำหนดการ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เปลี่ยนเวลา(นัดหมาย) และในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) rescheduled หมายความว่า ถูกเลื่อนกำหนดการ หรือ ถูกเปลี่ยนกำหนดการ หรือดังนั้นอาจให้ความหมายว่า เปลี่ยนกำหนดการใหม่ หรือ  มีกำหนดการใหม่   ตัวอย่าง  I called to reschedule my appointment. อธิบายหรือแปลว่า ฉันโทรไปเลื่อนเวลานัดของฉัน   The meeting was rescheduled for Friday. ..

Read more

exertional rhabdomyolysis   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือย่อว่า ER (อิก-′เซอ-ร-ชะ-เนิล-แรบ-โด-ไม-′อา-ละ-ซิส)   exertional rhabdomyolysis หมายถึง ภาวะกล้ามเนื้อลายสลายจากการออกแรงทางกายภาพ หรือ โรคกล้ามเนื้อลายสลายจากการออกแรงทางกายภาพ ซึ่งคือการสลายตัวของกล้ามเนื้อจากการกล้ามเนื้ออย่างหนักอย่างต่อเนื่อง exertional rhabdomyolysis มักจะพบเห็นในทหารเกณฑ์และนักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักและอย่างต่อเนื่องผ่านจุดที่กล้ามเนื้อเหนื่อยล้าไป   ตัวอย่าง Sickle cell trait raised the risk of exertional rhabdomyolysis by 54 percent. อธิบายหรือแปลได้ว่า  คุณลักษณะทางพันธุกรรมของเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปเคียวเพิ่มความเสี่ยงเป็นภาวะกล้ามเนื้อสลายประมาณ 54 เปอร์เซ็นต์     ดู rhabdomyolysis &nb..

Read more

repository   คำนาม พหูพจน์ repositories (ริ-′พอซ-ซะ-ทอ-รี่)   repository หมายความว่า 1  คลัง หรือ แหล่ง ซึ่งคือสถานที่เก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำนวนมาก ๆ  ส่วนใหญ่ใช้ในรูป repository of (something) หรือ repository for (something) หมายความว่า คลังเก็บ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ แหล่งเก็บ(บางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง The stockpile is a repository of drugs and supplies for deployment in major public health emergencies, such as an infectious disease outbreak. อธิบายหรือแปลว่า โกดัง(นี้)ป็นคลังเก็บยาและเวชภัณฑ์สำหรับการนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สำคัญ เช่นการระบาดของโรคติดเชื้อ   The ..

Read more

respiration   คำนาม (เรส-พะ-′เร-ชั่น)   respiration หมายความว่า การหายใจ ซึ่งคือการนำอากาศที่มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานของสิ่งมีชีวิต   ตัวอย่าง A few single-cell organisms lost the ability for aerobic respiration, but never in animals, the study said. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจำนวนไม่มากได้สูญเสียความสามารถในการหายใจที่ใช้ออกซิเจน แต่ไม่เคย(เกิดขึ้น)ในสัตว์ การศึกษาได้กล่าว   Once incorporated into the body, vitamin E serves as an antioxidant, protecting us from some of the harmful effects of our metabolism ..

Read more

respiratory   คำคุณศัพท์ (′เรส-พะ-ระ-ทอ-รี่) หรือ (′เรส-พะ-ทรี่)   respiratory หมายความว่า  (เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใน)ทางเดินหายใจ หรือ (เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใน)ระบบหายใจ ตัวอย่าง Airborne viruses enter the body via the respiratory tract, when you breath in. อธิบายหรือแปลว่า ไวรัสในอากาศเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินระบบหายใจ เมื่อคุณหายใจเข้า   The tournament was canceled once before, in 2003, when China was set to play host in the face of an outbreak of SARS, another respiratory ..

Read more

reliability   คำนาม (ริ-′ลาย-อะ-บิล-ละ-)   reliability หมายความว่า ความน่าไว้วางใจ หรือ ความน่าเชื่อถือ หรือ ความสามารถที่จะพึ่งพาได้ หรือ คุณภาพที่เชื่อถือได้ ซึ่งคือ ความสามารถที่จะไว้วางใจหรือเชื่อถือคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งได้เพราะคนนั้นหรือสิ่งนั้นได้ทำดีหรือทำสิ่งที่ทำได้ดีมาอย่างมั่นคงมาโดยอยู่ตลอด ตัวอย่าง The defense lawyers also raised questions about the reliability of Ms. Wulff’s memory. อธิบายหรือแปลว่า ทนายฝ่ายจำเลยยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของความจำของนางวอลฟ์อีกด้วย   In the latest National Rail Passenger Survey, only 52% felt the network offered value for money, while punctuality and reliability was rated ..

Read more

resuscitation   คำนาม (ริ-สัส-สะ-′เท-ชั่น)   resuscitation  หมายความว่า 1  (คำทางการแพทย์) การกู้ชีวิต หรือ การช่วยชีวิต หรือ  การฟื้นคืนชีพ ซึ่งคือขั้นตอนของความพยายามที่จะทำให้คนฟื้นชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหลังจากหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว เช่น mouth-to-mouth resuscitation แปลว่า การกู้ชีวิตด้วยการเป่าปาก หรือ การช่วยชีวิตด้วยการเป่าปาก ซึ่งคือการทำให้หัวใจเต้นด้วยการเป่าลมเข้าปากของผู้ป่วยรวมด้วยกับการปั๊มหัวใจ   cardiopulmonary resuscitation หรือย่อว่า CPR แปลว่า  การฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอด หรือ ซีพีอาร์ ซึ่งคือขั้นตอนการกู้ชีวิตฉุกเฉินให้กับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว โดยการช่วยปั๊มหัวใจและการเป่าลมเข้าปอดเพื่อรักษาการทำงานของสมองไว้จนกระทั่งหัวใจสามารถเต้นกลับคืนมาได้เองอีกครั้ง เมื่อสมองได้รับออกซิเจนการทำงานของสมองก็อาจยังคงอยู่และเริ่มต้นส่งสัญญาณให้กับหัวใจอีกครั้ง   ตัวอย่าง Agents performed cardiopulmonary resuscitation but one was pronounced dead at a hospital and another was in critical condition. ..

Read more

resuscitate   คำกริยา resuscitates; resuscitated; resuscitated; resuscitating (ริ-′สัส-สะ-เทต-ท)   resuscitate หมายความว่า 1 (คำทางการแพทย์)  resuscitate (someone) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)ฟื้นคืนสติ หลังจากที่หมดสติไป หรือแม้แต่หัวใจได้หยุดเต้นไปแล้วเราก็จะเรียกว่า กู้ชีวิต(ใครบางคนกลับคืนมา) หรือ ชุบชีวิต(ใครบางคนกลับคืนมา) ซึ่งคือการปั้มหัวใจและการช่วยอื่น ๆ ที่ทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง ในรูป passive (be) resuscitated หมายความว่า ได้รับการกู้ชีวิต หรือ ได้รับการชุบชีวิต หรือ (ถูกทำให้)ฟื้นคืนสติกลับมา ตัวอย่าง  She stopped breathing but doctors were able to resuscitate her. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้หยุดหายใจไปแล้ว แต่หมอสามารถที่จะกู้ชีวิตเธอได้   He had been resuscitated and ..

Read more