Category : R

retailer   คำนาม พหูพจน์ retailers (′รี-เทล-เลอ-ร)   retailer หมายความว่า ผู้ค้าปลีก หรือ บริษัทค้าปลีก หรือ ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งคือบุคคลหรือบริษัทที่ซื้อสินค้ามาจำนวนมาก ๆ แล้วแบ่งขายย่อยในจำนวนน้อยให้กับลูกค้า ตัวอย่าง The mall is one of the largest in the region with more than 250 retailers, most of which are closed by county rules. อธิบายหรือแปลว่า ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้โดยมีบริษัทค้าปลีกมากกว่า 250 ซึ่งส่วนใหญ่ปิดตามกฎของเคาน์ตี้   Industrial, financial and health care stocks accounted for most ..

Read more

retail   คำนาม   retail หมายความว่า การค้าปลีก หรือ การขายปลีก ซึ่งคือการซื้อของมาจำนวนมาก ๆ แล้วแบ่งขายให้ลูกค้าแต่ละคนในจำนวนไม่มาก ตัวอย่าง Mr Lillis urged the government and councils in England to “ensure that when they bring in new rules they consider the impact on retail and the staff”. อธิบายหรือแปลว่า นายลิลลิสเรียกร้องให้รัฐบาลและสภาในอังกฤษ “ให้มีความแน่ใจว่าเมื่อพวกเขานำกฎใหม่เข้ามาพวกเขาจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการค้าปลีกและพนักงาน”   We are repositioning our stores for what we think the future ..

Read more

repossession   คำนาม (รี-พะ-′เซช-ชั่น)   repossession หมายความว่า การยึด(สังหาริมทรัพย์) ซึ่งคือการเข้ายึดสังหาริมทรัพย์เนื่องจากผู้กู้หยุดและไม่สามารถชำระหนี้ให้กับผู้ให้กู้ได้ ในการกู้ซื้อสังหาริมทรัพย์เช่น รถยนต์ ผู้กู้เก็จะเอารถยนต์นั้นเป็นทรัพย์สินค้ำประกันโดยจำนองไว้กับผู้ให้กู้ หากผู้กู้ผิดสัญญาผู้ให้กู้ก็สามารถเข้ายึดรถยนต์นั้นได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายเหมือนกับ foreclosure ตัวอย่าง Vehicle repossessions and residential mortgage foreclosures should be added to the list. อธิบายหรือแปลว่า การยึดยานพาหนะและการยึดอสังหาริมทรัพย์จากสินเชื่อที่อยู่อาศัยควรจะถูกเพิ่มในรายการ(นี้)ด้วย   (คำนามขยายคำนาม) The bank was giving her nine more days to pay $3,200 for her car — the accumulation of missed payments, late penalties, interest and ..

Read more

resell   คำกริยา resells; resold; resold; reselling (รี-′เซล-ล)   resell (something) หมายความว่า ขายต่อ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ขาย(บางสิ่งบางอย่าง)ต่อ ซึ่งคือซื้อบางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็ขายต่อไป ในรูป passive (be) resold หมายความว่า ถูกขายต่อ ตัวอย่าง My plan is to buy this house and fix it up and resell it. อธิบายหรือแปลว่า แผนของฉันคือซื้อบ้านหลังนี้และซ่อมแซมมัน(บ้านหลังนี้)และขายมัน(บ้านหลังนี้)ต่อ   Those competitors were large companies that were scooping up houses with the goal not of ..

Read more

reseller   คำนาม พหูพจน์ resellers (รี-′เซล-เลอ-ร)   reseller หมายความว่า  ตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้ขายต่อ หรือ บริษัทขายต่อ ซึ่งคือคนหรือส่วนมากบริษัทที่ซื้อของมาแล้วขายต่อไป ตัวอย่าง These products are available for purchase through authorized resellers. อธิบายหรือแปลว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต   Our official resellers help to ensure that Proxmox products will implement well in your existing IT environment. อธิบายหรือแปลว่า ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการของเราจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของพร็อกซ์มอกซ์จะนำไปใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมไอทีที่มีอยู่ของคุณ &nb..

Read more

resale   คำนาม (รี-เซล-ล)   resale หมายความว่า การขายต่อ ซึ่งคือการซื้อของสิ่งหนึ่งมาแล้วขายต่อไป ตัวอย่าง In turn, buyers agree to restrictions on resale to ensure future affordability. อธิบายหรือแปลว่า ในทางกลับกัน ผู้ซื้อยอมรับข้อจำกัดในการขายต่อเพื่อที่จะแน่ใจถึงความสามารถในการจับจ่ายซื้อได้ในอนาคต   On May 23, a crew went to clean a foreclosed home in Las Cruces to prepare the house for resale, police said. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ทีมงานได้ไปทำความสะอาดบ้านที่ถูกยึดในลาสครูซีสเพื่อที่จะเตรียมบ้านสำหรับการขายต่อ ตำรวจกล่าว   ..

Read more

the road to hell is paved with good intentions   คำสุภาษิต   the road to hell is paved with good intentions มีความหมายตามตัวอักษรว่า ถนนมุ่งสู่นรกถูกปูด้วยเจตนาที่ดี  ซึ่งเป็นคำสุภาษิตที่ให้ความหมายว่า เจตนาที่ดีเพียงอย่างเดียวก็อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวหรือไร้ประโยชน์ได้หากไม่ลงมือกระทำอย่างมุ่งมั่นตามเจตนาที่ดีนั้น เสมือนว่า ถึงแม้เจตนาของเราจะดีก็จะนำเราไปสู่นรกได้หากเราไม่ลงมือกระทำความดีตามเจตนานั้น   ตัวอย่าง The bill was no doubt well-intentioned, but as my old high school teacher once told me, “The road to Hell is paved with good intention“. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

rowen   คำนาม (ราว-อัน)   rowen มีความหมายเหมือนกับคำที่นิยมมากกว่าคือ aftermath ซึ่งหมายถึง หญ้างอกใหม่หลักจากตัดในฤดูกาลเดียวกัน ดูคำอธิบายโดยรายละเอียดที่ aftermath   &nb..

Read more

rose-colored glasses   คำนาม คำสำนวน   rose-colored glasses มีความหมายตามตัวอักษรว่า แว่นตากันแดดสีกุหลาบ ซึ่งเป็นคำสำนวนที่ให้ความหมายว่า การมองโลกในแง่ดี หรือ การมีมุ่มมองในแง่ดี อุปมาอุปไมยเหมือนการมองผ่านแว่นตากันแดดสีกุหลาบที่ทำให้วิวที่มองมีสีสรรค์ที่สวยงาม   ตัวอย่าง I always try to find hope in every situation. Hope is not just kind of naivety and rose-colored glasses. I think hope is a strategy too. อธิบายหรือแปลว่า ฉันพยายามค้นหาความหวังในทุกสถานการณ์เสมอ ความหวังไม่ได้เป็นแค่เพียงความไร้เดียงสาและแว่นตาสีกุหลาบ(การมองโลกในแง่ดี) ฉันคิดว่าความหวังยังเป็นกลยุทธ์ด้วย &nb..

Read more

Radiocarbon dating   คำนาม ส่วนใหญ่คำทางธรณีวิทยา หรืออาจเรียกว่า carbon dating หรือ carbon-14 dating   radiocarbon dating หมายความว่า  การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี ซึ่งคือวิธีการที่ใช้ในการหาอายุโบราณวัตถุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (organic)​ โดยใช้คุณสมบัติของ carbon-14   radiocarbon dating ถูกพัฒนาขึ้นโดย Willard Libby จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชิคาโกในปลายทศวรรษ 1940 ด้วยหลักการที่ว่า radiocarbon หรือ carbon-14 จะเกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกเราตลอดเวลาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างรังสีคอสมิกที่เข้าสู่บรรยากาศของโลกกับไนโตรเจนในอากาศ   เมื่อ carbon-14 ถูกผลิตขึ้นมาก็จะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศและกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide หรือ CO2) ซึ่งพืชทุกชนิดใช้ในการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) เพื่อผลิตพลังงาน สัตว์ต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ก็จะกินพืชเหล่านี้เป็นอาหารดังนั้นได้รับทั้งคาร์บอนธรรมดา​ (carbon-12) และcarbon-14 เข้าสู่ร่างกาย   เมื่อสัตว์เหล่านั้นตายลงก็จะหยุดรับคาร์บอนทั้ง carbon-12 และ carbon-14 ..

Read more