Category : R

resuscitation   คำนาม (ริ-สัส-สะ-′เท-ชั่น)   resuscitation  หมายความว่า 1  (คำทางการแพทย์) การกู้ชีวิต หรือ การช่วยชีวิต หรือ  การฟื้นคืนชีพ ซึ่งคือขั้นตอนของความพยายามที่จะทำให้คนฟื้นชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหลังจากหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว เช่น mouth-to-mouth resuscitation แปลว่า การกู้ชีวิตด้วยการเป่าปาก หรือ การช่วยชีวิตด้วยการเป่าปาก ซึ่งคือการทำให้หัวใจเต้นด้วยการเป่าลมเข้าปากของผู้ป่วยรวมด้วยกับการปั๊มหัวใจ   cardiopulmonary resuscitation หรือย่อว่า CPR แปลว่า  การฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอด หรือ ซีพีอาร์ ซึ่งคือขั้นตอนการกู้ชีวิตฉุกเฉินให้กับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว โดยการช่วยปั๊มหัวใจและการเป่าลมเข้าปอดเพื่อรักษาการทำงานของสมองไว้จนกระทั่งหัวใจสามารถเต้นกลับคืนมาได้เองอีกครั้ง เมื่อสมองได้รับออกซิเจนการทำงานของสมองก็อาจยังคงอยู่และเริ่มต้นส่งสัญญาณให้กับหัวใจอีกครั้ง   ตัวอย่าง Agents performed cardiopulmonary resuscitation but one was pronounced dead at a hospital and another was in critical condition. ..

Read more

resuscitate   คำกริยา resuscitates; resuscitated; resuscitated; resuscitating (ริ-′สัส-สะ-เทต-ท)   resuscitate หมายความว่า 1 (คำทางการแพทย์)  resuscitate (someone) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)ฟื้นคืนสติ หลังจากที่หมดสติไป หรือแม้แต่หัวใจได้หยุดเต้นไปแล้วเราก็จะเรียกว่า กู้ชีวิต(ใครบางคนกลับคืนมา) หรือ ชุบชีวิต(ใครบางคนกลับคืนมา) ซึ่งคือการปั้มหัวใจและการช่วยอื่น ๆ ที่ทำให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง ในรูป passive (be) resuscitated หมายความว่า ได้รับการกู้ชีวิต หรือ ได้รับการชุบชีวิต หรือ (ถูกทำให้)ฟื้นคืนสติกลับมา ตัวอย่าง  She stopped breathing but doctors were able to resuscitate her. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้หยุดหายใจไปแล้ว แต่หมอสามารถที่จะกู้ชีวิตเธอได้   He had been resuscitated and ..

Read more

rarity   คำนาม พหูพจน์ rarities (′แร-ระ-ที่)   rarity หมายความว่า 1  สิ่งที่หายาก ซึ่งคือสิ่งที่ไม่พบบ่อยโดยเฉพาะพูดถึงสิ่งที่มีค่า ในความหมายนี้ rarity เป็นคำนามนับได้ ตัวอย่าง Some of these small animals are national rarities. อธิบายหรือแปลว่า สัตว์ขนาดเล็ก ๆ เหล่านี้บางชนิดเป็นสิ่งที่หายากของชาติ -ซึ่งในกรณีคือสัตว์ที่หายาก   Although once a rarity, the alto flute is now frequently found in modern orchestras. อธิบายหรือแปลว่า แม้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งที่หายากหนึ่ง ขลุ่ยอัลโตตอนนี้จะพบบ่อย ๆ ในวงออเคสตร้าสมัยใหม่   2  ความหายาก หรือ การไม่พบเห็นบ่อย ซึ่งคือสถานะที่ไม่พบเห็นกันบ่อย ..

Read more

roe

roe   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ (โร)   roe หมายความว่า  ไข่(ปลาหรือสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงอาหารและที่รวมอยู่กันเป็นก่อน เช่น salmon roe แปลว่า ไข่ปลาแซลมอน   ตัวอย่าง  Red caviar is prepared from salmon roe. อธิบายหรือแปลว่า คาเวียร์สีแดงถูกทำจากไข่ปลาแซลมอน     ROE   คำย่อ   1 (คำทางการเงิน) ROE ย่อมาจาก return on equity หมายความว่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   2 (คำทางทหาร) ROE ย่อมาจาก rules of engagement หมายความว่า กฎของการสู่รบ(ทางหทารไม่ว่าการโจมตีหรือการตั้งรับ) &nb..

Read more

recuperate   คำกริยา recuperates; recuperated; recuperated; recuperating (ริ-′คู-ปะ-เรต-ท)   recuperate หมายความว่า 1  พักฟื้น หรือ ฟื้นตัว จากอาการเจ็บป่วย ตัวอย่าง For the next month, as Mr. Gebrev recuperated in the hospital, the Bulgarian authorities made little progress on the case. อธิบายหรือแปลว่า ในเดือนต่อมา ขณะที่นายเกเบรฟพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ของบัลแกเรียไม่ได้มีความคืบหน้าไปไหนเลย   It’ll take him a few days to recuperate, and then when he does, ..

Read more

go to rack and ruin   คำสำนวน goes/went/gone/going rack and ruin หรือ go/went/gone/going wrack and ruin   go to rack and ruin หรือ go to wrack and ruin หมายความว่า  ค่อย ๆ ทรุดโทรมลง หรือ ค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง ตัวอย่าง They have let the house go to rack and ruin. อธิบายหรือแปลได้ว่า พวกเขาได้ปล่อยให้บ้านค่อย ๆ ทรุดโทรมลง   The government is ..

Read more

rack one’s brains   คำสำนวน rack my/your/his/her/their brains   rack (one’s) brains หมายความว่า พยายามใช้สมอง(ของใครคนหนึ่ง)คิดอย่างหนัก(เพื่อคิดหรือนึกบางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง I’ve been racking my brain trying to remember her name. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันพยายามใช้สมองของฉันคิดอย่างหนักเพื่อพยายามที่จะนึกชื่อของเธอให้ออก   She racked her brains, trying to remember what the boss had said. อธิบายหรือแปลว่า เธอพยายามใช้สมองของเธอคิดอย่างหนัก พยายามที่จะนึกให้ออกว่าหัวหน้าได้พูดอะไรไป     ดู rack &nb..

Read more

rake   คำนาม พหูพจน์ rakes (เรก-ค)   rake หมายความว่า 1  คราด ซึ่งคือเครื่องมือทำส่วนที่มีฟันโลหะเป็นแถวใช้ในการกวาดใบไม้หรือหญ้าเป็นต้น  ดูความแตกต่าง pitchfork   ตัวอย่าง Everywhere you step,there are shovels and rakes and hoes. ทุก ๆ ที่ที่คุณเหยียบย่างจะมีพลั่วและคราดและจอบ   2  การคราด หรือ การกวาด(ด้วยคราด) และอาจใช้ในรูป give/gives/given/giving (something) a rake มีความหมายตามตัวอักษรว่า ทำการคราด(สถานทีหนึ่ง) หรือ ทำการกวาด(สถานทีหนึ่งด้วยคราด) ในภาษาไทยไม่นิยมใช้รูปคำนามดังนั้นจะให้ความหมายด้วยคำกริยาว่า คราด(สถานทีหนึ่ง) หรือ กวาด(สถานทีหนึ่งด้วยคราด) ตัวอย่าง Can you give the lawn a rake? แปลว่า คุณคราดสนามหญ้าได้ไหม ..

Read more

repressed   คำคุณศัพท์ (ริ-′เพรส-ส-ท)   repressed หมายความว่า 1  ระงับ หรือ ยับยั้ง หรือ อั้น หรือ เก็บกด หรือ ควบคุม หรือ อดกลั้น หรือ เก็บฝั่ง เช่น repressed anger แปลว่า ความโกรธที่เก็บกด ซึ่งคือความโกรธที่เก็บไว้ในใจไม่แสดงออก a repressed middle-aged woman แปลว่า ผู้หญิงวัยกลางคนที่เก็บกด ซึ่งคือผู้หญิงวัยกลางคนที่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆเพราะเก็บไว้ในใจไม่แสดงออก   ตัวอย่าง The Victorian era is characterized by its strict conventions and repressed emotion. อธิบายหรือแปลว่า ยุควิกตอเรียมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยขนบธรรมเนียมที่เข้มงวดและความรู้สึกเก็บกด   I considered potential repressed emotions ..

Read more

repressive   คำคุณศัพท์ (ริ-′เพรส-ส-ซีฟ-v)   repressive หมายความว่า (ชอบ)กดขี่ โดยเฉพาะที่ชอบกดขี่ทางสังคมหรือทางการเมือง เช่น a repressive regime แปลว่า รัฐบาลเผด็จการที่กดขี่ ซึ่งคือชอบใช้กำลังในการกดขี่ประชาชน repressive measures แปลว่า มาตราการที่กดขี่ ซึ่งคือมาตราการที่ใช้กำลังบังคับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม   ตัวอย่าง The military regime was repressive and corrupt. อธิบายหรือแปลได้ว่า รัฐบาลเผด็จการทหารเป็นรัฐบาลที่ชอบกดขี่และทุจริต   The country has repressive laws and jails full of political prisoners. อธิบายหรือแปลว่า ประเทศมีกฎหมายที่กดขี่และคุมขังนักโทษทางการเมือ..

Read more