Category : S

Pap smear   คำนาม พหูพจน์ Pap smears คำทางการแพทย์ หรืออาจเรียกว่า Papanicolaou smear หรือ Papanicolaou test หรือ Pap test   Pap smear หรือ Pap test หมายความว่า การตรวจเนื้อเยื่อมดลูก หรือ การตรวจเซลล์มดลูก ซึ่งคือการตรวจตรวจหามะเร็งมดลูกและปากมดลูกจากเซลล์ของเนื้อเยื่อมดลูก คำว่า Pap ย่อของชื่อของนักกายวิภาคศาสตร์ George Nicholas Papanicolaou ผู้คิดค้นเทคนิคการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อตรวจมะเร็งมดลูกและปากมดลูก   ตัวอย่าง Mom has a Pap smear done every year. อธิบายหรือแปลว่าแม่ทำการตรวจเนื้อเยื่อมดลูกทุกปี     ดู smear test &nb..

Read more

smear   คำกริยา smears; smeared; smeared; smearing (ส-เมีย-ร)   smear หมายความว่า 1  smear (something) หมายความว่า ละเลง(ด้วยบางสิ่งที่เหนียว) หรือ ทา(ด้วยสิ่งที่เหนียว)  ซึ่งคือป้ายทาบางสิ่งที่เป็นของเหลวเหนียวบนพื้นผิวของบางสิ่ง อาจในรูป smear (something) on/over (something) หมายความว่า ละเลง(บางสิ่งที่เหนียว)บน(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ทา(บางสิ่งที่เหนียว)บน(บางสิ่งบางอย่าง) ในรูป passive (be) smeared หมายความว่า (ถูก)ละเลง หรือ (ถูก)ทา ตัวอย่าง She smeared lotion on her arms. อธิบายหรือแปลว่า เธอทาโลชั่นบนแขนของเธอ   2  smear (something) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่ง)เลอะเทอะ(ด้วยบางสิ่งที่เหนียว) หรือ ละเลง(บางสิ่งด้วยบางสิ่งที่เหนียว) หรือ ป้าย(บางสิ่งด้วยบางสิ่งที่เหนียว) ..

Read more

smear test   คำนาม ส่วนมากใช้ในอังกฤษ คำทางการแพทย์ พหูพจน์ smear tests   smear test หมายความว่า การตรวจเนื้อเยื่อมดลูก หรือ การตรวจเซลล์มดลูก ซึ่งคือการตรวจตรวจหามะเร็งมดลูกและปากมดลูกจากเซลล์ของเนื้อเยื่อมดลูก smear test อาจเขียนสั้นว่า smear ประเทศสหรัฐฯอาจเรียกว่า pap smear หรือ Pap test   ตัวอย่าง Many women who develop cervical cancer have never had a smear test. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงหลายคน ผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูก ไม่เคยมีการตรวจเนื้อเยื่อมดลูกมาก่อน &nb..

Read more

shrubbery   คำนาม พหูพจน์ shrubberies (′ชรับ-บะ-ลี่)   shrubbery หมายความว่า 1  พุ่มไม้ ซึ่งคือพื้นที่หรือบริเวณที่ที่มีไม้พุ่มปลูกติดกัน ตัวอย่าง The shrubberies here were glossy and thick, not at all like the shrubbery at Rouncivell Lodge. อธิบายหรือแปลว่า พุ่มไม้(หลายแห่ง)ที่นี่เป็นเงาและหนาไม่เหมือนพุ่มไม้ที่ ราวน์ซิเวลล์ลอดจ์   Edith ran to the shrubbery, and put her hand to her nose. อธิบายหรือแปลว่า อีดิธวิ่งไปที่พุ่มไม้และเอามือของเธอวางไว้ที่จมูกของเธอ   2  หย่อมไม้พุ่ม ซึ่งคือไม้พุ่ม (shrubs) ที่ปลูกติด ๆ กันเป็นกลุ่มเป็นหย่อม ..

Read more

sequence   คำนาม พหูพจน์ sequences (′ซี-เควน-ส)   sequence หมายความว่า 1  ลำดับ ซึ่งคืออันดับของการเกิดขึ้นหรือของเหตุการณ์หนึ่ง และอาจใช้ในรูป in a sequence หรือ in sequence หมายความว่า ตามลำดับ out of sequence หมายความว่า ไม่เป็นไปตามลำดับ ตัวอย่าง  The first report describes the sequence of events that led to his death. อธิบายหรือแปลว่า รายงานฉบับแรกอธิบายลำดับของเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความตายของเขา   He wrote the numbers in the correct sequence. อธิบายหรือแปลว่า เขาเขียนตัวเลขตามลำดับที่ถูกต้อง   She ..

Read more

smart-ass   คำพูด คำหยาบ ประเทศอังกฤษใช้ smart-arse หรืออาจเขียน smart ass หรือ smart arse หรือคำสุภาพกว่า smart-aleck หรือ smart-alec   smart-ass หมายความว่า คนเสือกรู้ ซึ่งคือคนที่ดูเหมือนจะรู้โน้นรู้นี้ไปหมดในลักษณะที่น่ารำคาญ smart-ass เป็นคำที่หยาบของคำที่สภาพกว่าคือ smart-aleck หรือ smart-alec   ตัวอย่าง  Some smart-ass in the audience kept shouting clever insults at the nervous speaker. อธิบายหรือแปลว่า คนเสือกรู้บางคนในกลุ่มผู้ชมตะโกนด่าอย่างแสนรู้ใส่ผู้พูดที่ตื่นเต้น &nb..

Read more

security detail   คำนาม หรือ Protective Services Detail, Personal Security Detachment หรือ Personal Security Detail ย่อว่า PSD  หรือ Personal Protection Detail ย่อว่า PPD   security detail หมายความว่า เจ้าหน้าที่อารักขา หรือ ทีมอารักขา ซึ่งคือเจ้าหน้าที่หรือทีมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง ตัวอย่าง The Secret Service assigned me to be your security detail.  อธิบายหรือแปลว่า หน่วยอารักขาแห่งชาติได้มอบหมายฉันให้เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาของคุณ   A Justice Department official signed paperwork Tuesday authorizing Department of ..

Read more

take (something) with a grain of salt   คำสำนวน take/takes/took/taken/taking (something) with a grain of salt หรือประเทศอังกฤษอาจนิยมในรูป take (something) with a pinch of salt   take (something) with a grain of salt หรือ  take (something) with a pinch of salt มีความหมายตามตัวอักษรว่า กิน(อะไรบางอย่าง)ด้วยเกลือหนึ่งเม็ดหรือเกลือหยิบมือ เป็นคำสำนวนที่หมายความว่า รับฟัง(ข้อความหรือคำพูดใครบางคน)แบบฟังหูไว้หู ซึ่งคือรับฟังแต่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ เพราะรู้ว่าอาจจะเป็นจริง คำพูดสำนวนมาจากความคิดที่ว่าอาหารจะกลืนกินอะไรง่ายเมื่อใส่เกลือเล็กน้อย (a pinch of salt)  รากคำมาจากปี 77 ก่อนสากลสมัยเมื่อนักปรัชญา ..

Read more

sensationalism   คำนาม (เซน-′เซ-ชั่น-นัล-ลิ-ซึม)   sensationalism หมายความว่า 1  (คำทางวารสารศาสตร์) sensationalism หมายความว่า การนำเสนอด้านเร้าใจเกิน ซึ่งคือการนำเสนอเรื่องราวหรือข่าวที่เน้นกระตุ้นในด้านที่ทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจหรือระทึกขวัญเกินไปที่ผิดไปจากความเป็นจริง ตัวอย่าง  The newspaper was accused of sensationalism in its reporting. อธิบายหรือแปลว่า หนังสือพิมพ์ถูกกล่าวหาในการนำเสนอด้านเร้าใจเกินในข่าวของตน   In the meantime, national media fueled the flames using the embers of sensationalism. อธิบายหรือแปลว่า ในขณะเดียวกัน สื่อระดับชาติได้จุดประกายเปลวไฟโดยการใช้เถ้าถ่านที่ยังคุอยู่จากการนำเสนอด้านเร้าใจเกิน   2  (คำทางปรัชญา)  sensationalism หมายถึง ผัสสาการนิยม ซึ่งหลักคำสอนหรือทฤษฎีทางปรัชญาที่เชื่อว่าความรู้และการรับรู้ของความรู้สึกของมนุษย์จำกัดอยู่หรือก่อตัวขึ้นบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่ประจักษ์เท่านั้น sensationalism เป็นอีกคำหนึ่งที่ให้ความหมายเหมือนกับคำว่า  phenomenalism &nb..

Read more

stairwell   คำนาม พหูพจน์ stairwells (′ส-แต-ร-เวล-ล)   stairwell หมายความว่า ช่องบันได ซึ่งคือช่องของอาคารหรือตึกหลังหนึ่งที่เป็นส่วนที่สร้างบันได   ตัวอย่าง He was calling about a loose handrail on a stairwell at Carroll Street station. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้โทรไปเกี่ยวกับราวจับที่หลวมอันหนึ่งบนช่องบันไดที่สถานีถนนแคร์รอลล์    After a few minutes, my tears spilled over, my cries echoing through the empty stairwell. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากไม่กี่นาที น้ำตาของฉันก็ไหลล้นไปทั่ว เสียงร้องของฉันสะท้อนผ่านช่องบันไดที่ว่างเปล่า &nb..

Read more