Category : S

shake a leg   คำสำนวน คำพูด   shake a leg มีความหมายตามตังอักษรว่า เขย่าขา ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ใช้พูดบอกให้ใครคนหนึ่ง รีบ ๆ หน่อย หรือ เร็ว ๆ หน่อย ตัวอย่าง Sarah, shake a leg. We gotta get going.   Emile! Shake a leg. Time for school.   If we don’t wanna miss the flight, we’d better shake a leg. &nb..

Read more

statesmanship   คำนาม (′ส-เตต-ส-เมิน-ชิป-พ)   statesmanship หมายความว่า ความเป็นรัฐบุรุษ ซึ่งคือการมีทักษะประสบการณ์และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงทางการเมืองและการบริหารประเทศหรือมีบทบาทสำคัญต่อประเทศ ดู statesman ตัวอย่าง Throughout his public life, he comported himself with dignity and statesmanship.    John was so impressed with his intelligence and statesmanship.   Our country needs a new republican party that adopts the mission and the determined statesmanship of the original Republican Party.   ..

Read more

statesman   คำนาม พหูพจน์ statesmen (′ส-เตต-ส-เมิน)   statesmen หมายความว่า รัฐบุรุษ ซึ่งคือบุคคลที่ที่มีทักษะประสบการณ์และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงทางการเมืองและการบริหารประเทศหรือมีบทบาทสำคัญต่อประเทศ ตัวอย่าง He was a soldier, a diplomat, a statesman.   We consider George Washington a statesman because he spent tax money on widely admired programs and did not enrich himself as president.   Alan Gilbert is stepping down, at 50, as music director of ..

Read more

savvy   คำคุณศัพท์ คำไม่เป็นทางการ savvier (กว่า); savviest (ที่สุด) (′แซ-วี่)   savvy หมายความว่า รอบรู้ หรือ เชี่ยวชาญ หรือ หรือ ชาญฉลาด ซึ่งคือรอบรู้ฉลาดและวิจารณญาณที่ดี เช่น a savvy businessman หมายความว่า นักธุรกิจที่รอบรู้ ซึ่งคือผู้ที่รู้เกี่ยวกับธุรกิจไปหมดดังนั้นจะมีวิจารณญาณในการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ดี ตัวอย่าง He’s a very savvy investor.   He is savvy about computers.   Germany would present herself to the world as an unusually clean, efficient, modern, technologically ..

Read more

sustenance   คำนาม (′ซัส-ส-ตะ-นัน-ส)   sustenance หมายความว่า 1 sustenance หมายความว่า  อาหารยังชีพ หรือ  ปัจจัยยังชีพ ซึ่งคืออาหารต่าง ๆ ที่ต้องหามาให้กับร่างกายเพื่อการดำรงชีวิตอยู่   เมื่อพูดถึง ปัจจัยยังชีพ จะพูดถึงปัจจัยจำเป็นสำหรับดำรงชีวิตที่ต้องหามาเท่านั้นซึ่งนั่นก็คืออาหารและน้ำ ไม่รวมอากาศที่ร่างกายต้องการเพราะมีให้อยู่แล้วไม่ต้องหา ตัวอย่าง Without sustenance, these animals will soon die.   Rather than being founded on agriculture, the ancient cities of coastal Peru drew their sustenance from the sea.   2 sustenance หมายความว่า การยังชีพ ซึ่งคือการหาอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ หรือหากพูดถึงสิ่ง sustenance ..

Read more

sanity   คำนาม (′แซน-นะ-ที่)   sanity หมายความว่า ภาวะจิตปกติ หรือ ความมีจิตปกติ ซึ่งคือภาวะที่ใครคนหนึ่งมีจิตและความนึกคิดที่เป็นปกติไม่มีความบกพร่อง ดังนั้นจะเป็นผู้ที่ทำสิ่งที่มีเหตุผลปกติ คำตรงข้าม insanity ตัวอย่าง Dorus and Anna are worried about his health, his sanity, and his future.   Louie was more concerned about sanity than he was about sustenance.   The State will submit witnesses and evidence to establish the legal sanity of the ..

Read more

sedentary   คำคุณศัพท์ (′เซด-ดึน-แท-รี่) sedentary หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงนิสัยของบุคคล sedentary หมายความว่า  ชอบอยู่เฉย ๆ หรือ ชอบนั่งอยู่เฉย ๆ ซึ่งคือใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเฉย ๆ ไม่ทำอะไร เช่น a sedentary lifestyle หมายความว่า การใช้ชีวิตประจำวันที่ชอบอยู่เฉย ๆ  ตัวอย่าง I’m sort of sedentary.   His health problems caused by his sedentary lifestyles.   Unlike Mamani, she was mostly sedentary and spent the bulk of her time on the ..

Read more

start in on   คำวลี ส่วนมากในอเมริกา คำกริยา starts/started/started/starting in on   start in on หมายความว่า 1 start in on (something) หมายความว่า เริ่ม(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่ง) ตัวอย่าง My sister started in on her burger.   He started in on another book.   2  start in on (someone) หมายความว่า เริ่มด่าว่า(ใครคนหนึ่ง) ตัวอย่าง My dad started in on me about skipping school. ..

Read more

stampede   คำนาม พหูพจน์ stampedes (ส-แตม-′พีด-ด)   stampede หมายความว่า 1  stampede หมายความว่า การวิ่งแตกตื่น ซึ่งคือเหตุการณ์ที่ผู้คนหรือฝูงสัตว์วิ่งหนีกันอลหม่านไปในทิศทางหนึ่งเนื่องจากความตกใจหรือรู้สึกถึงภัยอันตราย ในกรณีของผู้คนอาจถึงขนาดถึงวิ่งแตกตื่นเหยียบกันตาย ตัวอย่าง Then I heard and felt on the floor beneath me a stampede of feet—moving, running, scurrying to escape the building.   But in a split second Friday, the festive gathering in northern Israel turned into one of the country’s ..

Read more

look over one’s shoulder   คำสำนวน looks/looked/looking over my/your/his/her shoulder looks/looked/looking over their/our shoulders   look over (one’s) shoulder หมายความว่า  คอยระมัดระวัง(ใครคนหนึ่งหรือตัวเอง)(ด้วยความกังวล) หรือ เฝ้าระมัดระวังตัวเอง(ด้วยความกังวล) โดยเฉพาะกังวลว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้น ตัวอย่าง You have to be looking over your shoulder in this business.   I run a place where people don’t have to look over their shoulders, I mind my business, they ..

Read more