Category : S

in the saddle   คำวลี   in the saddle หมายความว่า 1 (คำสำนวน) (be/get) back in the saddle มีความหมายตามตัวอักษรว่า กลับมาบนอานม้า ซึ่งเป็นคำสำนวนเชิงอุปมาอุปไมยที่ให้ความหมายว่า กลับมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลังจากที่ได้หยุดทำสิ่งนั้นไปนาน ในบางครั้งจะใช้ให้ความหมายว่า กลับมาอยู่ในสถานะเดิมโดยเฉพาะในบางบวกหลังจากที่หายไปอยู่ในสถานะที่ไม่ดี I’m back in the saddle again.   She stopped singing for a while after her breakdown, but now she’s ready to get back in the saddle.   We are gonna get you ..

Read more

suggest   คำกริยา suggests; suggested; suggested; suggesting (ซัก-′เจส-ส-ท)   suggest หมายความว่า 1  suggest (something) หมายความว่า แนะนำ(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือบอกเกี่ยวกับความคิดหนึ่งให้กับใครบางคน และอาจใช้ในรูป suggest that + clause หมายความว่า แนะนำว่า + ประโยค  ข้อสังเกต that อาจละเลยได้ suggest to (someone) that + clause  หมายความว่า แนะนำต่อ(ใครบางคน)ว่า + ประโยค  หรือ แนะนำให้กับ(ใครบางคน)ว่า + ประโยค  หรือ ข้อสังเกต that อาจละเลยได้ ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) suggested หมายความว่า ได้รับการแนะนำ หรือ ..

Read more

show up   คำวลี คำกริยา shows up; showed up; shown up; showing up   show up หมายความว่า 1 (intransitive verb) show up หมายความว่า มา(ปรากฏให้เห็น) หรือ ปรากฏให้เห็น ซึ่งคือมาหรือออกมาให้เห็นตัว ณ สถานที่หนึ่ง My dad is going to be super pissed if I don’t show up for work tomorrow.   I’m almost hoping your dad doesn’t show up.   ..

Read more

sabotage   คำกริยา sabotages; sabotaged; sabotaged; sabotaging (′แซบ-บะ-ทาช-ช)   sabotage (something/someone) หมายความว่า ทำลาย(แผนการหนึ่งหรือแผนการของใครคนหนึ่ง) sabotage คือทำลายหรือขัดขวางแผนการหนึ่งไม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้ดำเนินการต่อไปได้ หรือทำลายหรือขัดขวางแผนการของใครคนหนึ่งหรือบางสิ่งไม่ให้ดำเนินต่อไปได้ หากทำลายแผนการหนึ่งหรือการดำเนินการหนึ่งโดยการทำลายล้างภาษาไทยจะเรียกว่า ก่อวินาศกรรมกับ(บางสิ่งบางอย่าง) ในรูป (be) sabotaged หมายความว่า ถูกทำลาย หรือ ถูกก่อวินาศกรรม   Her father sabotaged her acting ambitions by refusing to let her go to drama school.   But Senate Republicans continued to defend Trump even as he repeatedly sabotaged his ..

Read more

slanderous   คำคุณศัพท์ (′ส-แลน-ดะ-รัส-ส)   slanderous หมายความว่า  (เป็นการพูด)หมิ่นประมาท หรือ (เป็นการ)ใส่ร้าย ซึ่งคือเป็นการพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่ตั้งใจใส่ร้ายบุคคลนั้นให้เสื่อมเสีย หรือเพื่อทำลายชื่อเสียง ข้อสังเกต หากเป็นการหมิ่นประมาทโดยการเขียนหรือสื่อพิมพ์จะเรียกว่า libelous Deschamps’ lawyer at the time called the remarks “unacceptable, slanderous and defamatory”.   For example, in some states he is not liable for slanderous words spoken by her in his absence; in other states his liability continues.   Donelson visited ..

Read more

slander   คำนาม คำทางกฎหมาย เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ slanders (′ส-แลน-เดอ-ร)   slander หมายความว่า 1  การพูดหมิ่นประมาท หรือ การกล่าวหมิ่นประมาท ซึ่งคือการพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่ตั้งใจใส่ร้ายบุคคลนั้นให้เสื่อมเสีย หรือเพื่อทำลายชื่อเสียง slander คือการหมิ่นประมาทด้วยคำพูด ข้อสังเกต: หากเป็นการหมิ่นประมาทด้วยข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์จะเรียกว่า libel   It would be effectively impossible for the president to commit libel or slander.    In an email, he characterized the accusations as “slander and defamation.”   I told my boss I considered this ..

Read more

to be sure   คำวลี   to be sure หมายความว่า 1  (ความหมายตามตัวอักษร) (to) be sure เป็นคำเน้นที่ให้ความหมายตามตัวอักษรว่า แน่ใจ I had to be sure that you wouldn’t make a fool of our saving.    Now, I want to be sure anything I purchase is actually crafted or designed in that destination and that nobody was underpaid or ..

Read more

seditious   คำคุณศัพท์ (ซิ-′ดิ-ชัส-ส)   seditious หมายความว่า ปลุกระดม หรือ เป็นการปลุกระดม ซึ่งคือเร้าใจและยุยงให้ประชาชนลุกฮือขึ้นเพื่อต่อต้านรัฐหรือผู้มีอำนาจ The President’s dangerous and seditious acts necessitate his immediate removal from office.    Their violent and seditious actions at the Capitol today create further concern about their departure from the D.C. area.    This seditious priest was arrested; his detention set the pope in ..

Read more

sportsmanship   คำนาม (′สปอร๋ต-ส-เมิน-ชิป-พ)   sportsmanship หมายความว่า การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งคือการปฏิบัติตนหรือพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างยุติธรรมซื่อสัตย์และสุภาพในการแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันหนึ่ง ตัวอย่าง He knew it was the right thing to do, and his act of sportsmanship became national news.   Each NFL team nominated one player for the award, which recognizes players who exemplify outstanding sportsmanship on the field.    He describes his teammates as serious, professional ..

Read more

superscript   คำนาม พหูพจน์ superscripts (′ซูป-เปอ-ร-ส-คริป-ท)   superscript  หมายความว่า อักษรยกหรือ ตัวอักษรยก ซึ่งคือตัวอักษรที่เขียนหรือพิมพ์ระดับสูงกว่าตัวอักษรปกติ ดู subscript       superscript   คำคุณศัพท์   superscript  หมายความว่า (ของอักษร)ยก หรือ (ของอักษร)ตัวยก เช่น superscript text แปลว่า ข้อความตัวยก &nb..

Read more