Category : T

through thick and thin   คำสำนวน   through thick and thin มีความหมายตามตัวอักษรว่า ผ่านหนาและบาง ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่หมายความว่า แม้จะมีความทุกข์ยากและอุปสรรค หรือ ผ่านความทุกข์ยากและอุปสรรค ตัวอย่าง True friends should stick by your side through thick and thin.   We’ll go and move forward together through thick and thin .   He remained loyal to me through thick and thin. &nb..

Read more

touch base   คำสำนวน คำกริยา คำไม่เป็นทางการ ส่วนมากใช้ในทางธุรกิจ touches base; touched base (ทัช-ช-เบส-ส)   (to) touch base หมายความว่า ติดต่อพูดคุย โดยเฉพาะติดต่อพูดคุยกันสั้น ๆ หลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาสักพักเพื่อถามข่าวคราวหรือถามข้อมูล และอาจใช้ในรูป (to) touch base with (someone) หมายความว่า ติดต่อพูดคุยกับ(ใครคนหนึ่ง) ตัวอย่าง When her daughter was pursuing a master’s degree and living alone in the Middle East, they agreed to touch base at least every other day. ..

Read more

time immemorial   คำวลี คำนาม (′ทาม-ม-อิม-มะ-′มอ-เรียล-ล)   time immemorial หมายความว่า โบราณกาล  ซึ่งคือช่วงเวลาในอดีตกาลที่นานมากจนผู้คนทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้ถึงหรือจำไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนมากในรูป from time immemorial  หมายความว่า มาตั้งแต่โบราณกาล หรือ จากโบราณกาล ตัวอย่าง We’ve historically lived in this area from time immemorial.   True native plants were those present from time immemorial.   From time immemorial until within a very recent period jockeys rode in much the same ..

Read more

teratoma   คำนาม คำทางการแพทย์ พหูพจน์  teratomas หรือ teratomata (′แท-ระ-โท-มะ)   teratoma หมายความว่า เทอราโทมา หรือ เนื้องอกเทอราโทมา ซึ่งคือเนื้องอกที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อผสมกันหลายชนิดที่ปกติจะไม่พบเนื้อเยื่อเหล่านนั้นในบริเวณที่ของเนื้องอก  โดยปกติเนื้องอกจะก่อตัวขึ้นจากเนื้อเยื่อบริเวณที่มันเจริญเติบโตขึ้นมา teratoma ส่วนมากก่อตัวจาก germ cells ตัวอย่าง Researchers note that the occurrence is very similar to that of a teratoma, which is a type of embryonal tumor that typically forms from germ cells.   The research team found that adding ..

Read more

touchstone   คำนาม พหูพจน์ touchstones (′ทัช-ส-โตน)   touchstone หมายความว่า 1   เกณฑ์มาตรฐาน หรือ เกณฑ์กำหนด ซึ่งคือสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นตัวกำหนดหรือเปรียบเทียบค่าหรือคุณค่าของอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง I’m not a good touchstone to use for judging your sanity.   Motherhood is seen as a touchstone of female identity.   The album was a musical touchstone that rose to No. 1 around the globe, selling over 30 million ..

Read more

totally   คำวิเศษณ์ (′โท-เทิล-ลี่)   totally หมายความว่า 1  อย่างสิ้นเชิง หรือ โดยสิ้นเชิง หรือ อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่าง Mona Harris caught me totally off guard.   Mom was totally silent.   His face might be totally different, but the same soul was in there—the same intelligence and all the sadness.   2  คำพูด totally หมายความว่า จริง ๆ ซึ่งคือคำเน้นที่บอกว่าคำพูดจะเป็นอย่างนั้น ตัวอย่าง ..

Read more

total   คำคุณศัพท์ (′โท-เทิล-ล)   total หมายความว่า 1  total หมายความว่า รวมทั้งหมด หรือ รวม หรือ ทั้งหมด ตัวอย่าง The total cost was far higher than we had expected.   The total number of stars in the universe is greater than all the grains of sand on all the beaches of the planet Earth.   In addition, the ..

Read more

trophy wife   คำนามไม่เป็นทางการ คำสบประมาท พหูพจน์ trophy wives   trophy wife มีความหมายตามตัวอักษรว่า เมียถ้วยรางวัล ซึ่งคือคำเรียกผู้หญิงอายุน้อยกว่ามากที่เป็นเมียของคนรวยมีอายุมากกว่ามากเพื่อไว้ออกหน้าออกตา แต่อาจไม่ส่วนร่วมในการออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ ในชีวิตสมรสเหมือนกับตำแหน่งของภรรยาโดยทั่วไป อุปมาอุปไมยเหมือนถ้วยรางวัลที่มีไว้เพื่อโชว์เท่านั้น ตัวอย่าง Personally, I think he treats you like a trophy wife.   My parents are divorced. My mother lives in Florida. My father is on his third trophy wife.   At best, she was described as a ..

Read more

tasty   คำคุณศัพท์ tastier (กว่า); tastiest (ทีสุด) (′เทส-ตี่)   tasty หมายความว่า 1  tasty หมายความว่า มีรสดี หรือ อร่อย ตัวอย่าง Fast food was not only tasty but also affordable.   All the other vegetables were much tastier.   She is cooking something tasty for us.   2  (คำไม่เป็นทางการ) ยังหมายความว่า น่าสนใจ ส่วนใหญ่จะใช้อธิบายข่าวหรือข่าวลือและส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับเซ็กซ์เพื่อพฤติกรรมที่น่าอับอาย ตัวอย่าง He goes on television and ..

Read more

tall   คำคุณศัพท์ taller (กว่า); tallest (ที่สุด) (ทอล-ล)   tall หมายความว่า สูง โดยเฉพาะอธิบายสิ่งที่มีระยะจากพื้นถึงจุดยอดมาก และเราส่วนมากใช้ tall กับสิ่งที่ความสูงและความกว้างของสิ่งนั้นมีความแตกต่างกันมาก ๆ  เช่น เมื่อพูดถึง คน ต้นไม้ อาคาร หรือ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ แต่สำหรับภูเขาซึ่งจะส่วนมากแล้วมีฐาน(ความกว้าง)ที่มากกว่าหรือไม่แตกต่างมากเมื่อเทียบกับความสูงเราจะใช้คำว่า high ดูความแตกต่าง high     She is only five feet tall.    He’s taller than his older brother.   California’s coastal redwoods are the tallest trees on earth.   ..

Read more