Category : T

thereby   คำวิเศษณ์ คำเป็นทางการ (แธ-ร-บาย)   thereby หมายความว่า ดังนั้น หรือ ด้วยเหตุนั้น ตัวอย่าง We encourage bars and restaurants to follow the rules, operate responsibly, and thereby protect the welfare of Texans and Texas in spite of COVID-19. อธิบายหรือแปลว่า เราส่งเสริมให้บาร์และร้านอาหารปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริหารงานอย่างรับผิดชอบ และด้วยเหตุนั้นจะปกป้องสวัสดิภาพของชาวเท็กซัสและรัฐเท็กซัสแม่ว่าจะมีโควิด 19   He signed the contract, thereby forfeiting his right to the property. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้ลงนามสัญญา ..

Read more

thrive   คำกริยา thrives; thrived (หรือ throve); thrived (หรือ thriven); thriving (ธราย-v)   thrive หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงสิ่งมีชีวิต thrive หมายความว่า เจริญเติบโต และส่วนใหญ่หากเกี่ยวกับพืชจะหมายความว่า เจริญงอกงาม หรือเกี่ยวกับสัตว์จะหมายความว่า เจริญเพิ่มจำนวน ตัวอย่าง These plants thrive in tropical rain forests. อธิบายหรือแปลว่า พืชเหล่านี้เจริญงอกงามในป่าฝนเขตร้อน   The virus thrives in enclosed spaces.  อธิบายหรือแปลว่า ไวรัสจะเจริญเพิ่มจำนวนในพื้นที่ปิดล้อม   The aim is to kill every mouse on Gough Island to ..

Read more

thud   คำนาม พหูพจน์ thuds (ธัด-ด)   thud หมายความว่า เสียงดังตุบ หรือ เสียงตุบ ซึ่งคือเสียงของวัตถุที่หนัก ๆ ตกลงพื้นดังนั้นเสียงจะไม่เหลม ตัวอย่าง The book fell on the floor with a thud.  อธิบายหรือแปลว่า หนังสือตกลงพื้นด้วยเสียงดังตุบ   Everything around him was a mess of screams and the thuds of batons on bodies. อธิบายหรือแปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงดังตุบของกระบอง(ตีลง)บนร่างกาย       thud   คำกริยา thuds; thudded; thudded; thudding ..

Read more

zero tolerance   คำนาม   zero tolerance หมายความว่า นโยบายความอดทนเป็นศูนย์ หรือสั้นๆ ความอดทนเป็นศูนย์ ซึ่งคือนโยบายไม่ยอมอ่อนข้อต่อพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคม  ดังนั้นจะทำทุกวิธีทางเพื่อต่อต้านและต่อสู่กับฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้น zero tolerance และอาจใช้ในรูป zero tolerance for (something) หมายความว่า นโยบายความอดทนเป็นศูนย์สำหรับ(พฤติกรรมต่อต้านสังคมบางอย่าง) อาจใช้ในรูปคำนามขยายคำนาม เช่น zero tolerance policies แปลว่า นโยบายความอดทนเป็นศูนย์  หรือ นโยบายไม่ยอมอ่อนข้อต่อพฤติกรรมต่อต้านสังคม   ตัวอย่าง He promised “zero tolerance” for racism within the force going forward. อธิบายหรือแปลว่า เขาสัญญา “นโยบายความอดทนเป็นศูนย์” สำหรับการเหยียดสีผิวภายในกองทัพต่อไปข้างหน้า   Rosewood High has a zero tolerance ..

Read more

hither and thither   คำสำนวน ส่วนมากวรรณกรรมเก่า   hither and thither หมายความว่า ไปที่ที่นี่ที่นั่น หรือ ไปทุกทิศทุกทาง ตัวอย่าง People ran hither and thither, begging for mercy. อธิบายหรือแปลว่า ผู้คนวิ่งไปทุกทิศทุกทางเพื่อขอความเมตตา   The familiar country, evocative of a great part of my childhood, carried my thoughts hither and thither. อธิบายหรือแปลว่า ประเทศที่คุ้นเคย ซึ่งปลุกรำลึกความทรงจำของช่วงเวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กของฉัน นำพาความคิดของฉันไปที่นี่ที่นั่น &nb..

Read more

topiary   คำนาม พหูพจน์ topiaries (′โท-เปีย-รี่)   topiary หมายความว่า 1 ต้นไม้ดัดตัดแต่ง หรือ ต้นไม้ตัดแต่ง ซึ่งคือต้นไม้โดยเฉพาะไม่พุ่มที่ถูกดัดตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ในความหมายนี้ topiary เป็นได้ทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้   ตัวอย่าง  While the parks are closed, teams are still maintaining the topiaries, many of which are trimmed to look like various Disney characters. อธิบายหรือแปลว่า ในขณะที่สวนสาธารณะปิดอยู่ ทีมยังคงบำรุงรักษาต้นไม้ดัดตัดแต่ง ซึ่งหลายต้นถูกเล็มให้ดูเหมือนตัวละครดิสนีย์ที่หลากหลาย   2  topiary ยังหมายความว่า การดัดตัดแต่งต้นไม้ หรือ ศิลปการดัดตัดแต่งต้นไม้ ในความหมายนี้ topiary ..

Read more

throw up   คำวลี คำไม่เป็นทางการ คำกริยา throws up; threw up; thrown up; throwing up   throw up หมายความว่า อ้วก ซึ่งคือคำภาษาพูดของคำว่าอาเจียน (vomit) ตัวอย่าง I felt like throwing up. อธิบายหรือแปลว่า ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะอ้วก   George Floyd’s death at the hands of a police officer in her hometown made her want to throw up. อธิบายหรือแปลว่า การตายของจอร์จ ฟลอยด์ด้วยมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจในบ้านเกิดของเธอทำให้เธอต้องการที่จะอ้วก &nb..

Read more

tender loving care   คำวลี ส่วนมากภาษาพูด   tender loving care หมายความว่า การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือ การดูแลด้วยความรักความสนใจเป็นพิเศษ ตัวอย่าง All she needed was some tender loving care. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งที่เธอต้องการคือการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ   Mom gave us a lot of tender loving care. อธิบายหรือแปลว่า แม่ให้การดูแลเอาใจใส่พวกเราเป็นพิเศษอย่างมาก       ดู tender &nb..

Read more

tenderness   คำนาม (′เทน-เดอ-ร-นัส-ส)   tenderness หมายความว่า 1  เมื่อพูดถึงลักษณะของบุคคล tenderness หมายความว่า ความอ่อนโยน หรือ ความนุ่มนวล ซึ่งคือการแสดงความรักความห่วงใหญ่อย่างทะนุถนอมและระมัดระวัง ตัวอย่าง He smiled, watching her, and felt a great tenderness fill his heart. อธิบายหรือแปลว่า เขายิ้ม มองดูเธอ และรู้สึกถึงความอ่อนโยนอันยิ่งใหญ่เติมเต็มหัวใจของเขา   2  เมื่อพูดถึงส่วนของร่างกาย  tenderness หมายความว่า  อาการเจ็บเมื่อสัมผัส หรือ อาการเจ็บปวดเมื่อสัมพัส ซึ่งคือการมีอาการเจ็บหรือเจ็บปวดเมื่อจับต้องหรือไปโดนส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเนื่องจากส่วนนั้นได้รับบาดเจ็บและยังไม่หาย ตัวอย่าง They found a small increased risk of reactions such as redness, swelling, and/or tenderness at ..

Read more

tender   คำคุณศัพท์ tenderer (กว่า); tenderest (ที่สุด) (′เทน-เดอ-ร)   tender หมายความว่า 1  เมื่อพูดถึงลักษณะของบุคคล tender หมายความว่า อ่อนโยน หรือ นุ่มนวล ซึ่งคือแสดงด้านความรักความห่วงใหญ่อย่างทะนุถนอมและระมัดระวัง ตัวอย่าง My grandfather was so kind and tender. อธิบายหรือแปลว่า ปู่(หรือตา)ของฉันใจดีและอ่อนโยน   2  เมื่อพูดถึงอาหาร tender หมายความว่า นุ่ม ซึ่งคือไม่แข็งไม่เหนียวเคี้ยวง่าย ตัวอย่าง The meat is so tender and delicious. อธิบายหรือแปล เนื้อนุ่มและอร่อยมาก   3  เมื่อพูดถึงส่วนของร่างกาย  tender หมายความว่า จับแล้วเจ็บ หรือ จับแล้วเจ็บปวด หรือ ..

Read more