Category : T

trade-off   คำนาม พหูพจน์ trade-offs (เทรด-ด-ออฟ-ฟ)   trade-off หมายความว่า  การประณีประนอมแบบได้อย่างเสียอย่าง ซึ่งคือการประณีประนอมเพื่อการตัดสินใจที่ยอมรับได้ระหว่างการได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องการ แต่ต้องยอมเสียอีกสิ่งหนึ่งที่มีค่าและต้องการเช่นกันไปเป็นการแลกเปลี่ยน เพราะในโลกของความจริงบางที่ไม่สามารถได้มาสิ่งที่ต้องการทุก ๆ อย่าง แต่ต้องได้อย่างหนึ่งมาและเสียอีกสิ่งหนึ่งไป เช่น การทำงานใกล้บ้านเพื่อให้มีเวลากับลูกมากขึ้นแต่เงินเดือนน้อยกว่าทำงานในเมืองไกล ๆ  การยอมเสียเงินเดือนมากกว่าที่มีค่าเช่นกันแลกกับการมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นถือเป็น trade-off ที่คุ้มค่าสำหรับบางคน อาจใช้ในรูป a trade-off between (something and something) หมายความว่า การประณีประนอมแบบได้อย่างเสียอย่างระหว่าง(สิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง) ตัวอย่าง He has to make a trade-off between his job and his family. อธิบายหรือแปลว่า เขาต้องทำการประณีประนอมแบบได้อย่างเสียอย่างระหว่างงานของเขาและครอบครัวของเขา   Inflation is often a trade-off for healthy economic ..

Read more

take (something) into consideration   คำวลี คำสำนวน takes/took/taken/taking (something) into consideration   take (something) into consideration หมายความว่า นำ(บางสิ่งบางอย่าง)เข้ามาพิจารณาด้วย ซึ่งคือนำบางสิ่งบางอย่างเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยกับสิ่งอื่น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในรูป passive (be) taken into account หมายความว่า ถูกนำเข้ามาพิจารณาด้วย ตัวอย่าง You have to take the environmental impact into consideration. อธิบายหรือแปลว่า คุณต้องนำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณาด้วย   Results of the study should be taken into consideration before the medication is ..

Read more

take (something) into account   คำวลี คำสำนวน takes/took/taken/taking (something) into account หรือ take account of (something)   take (something) into account หรือ take into account (something) หมายความว่า นำ(บางสิ่งบางอย่าง)เข้ามาคำนึงด้วย ซึ่งคือนำบางสิ่งบางอย่างเข้ามาคิดคำนึงร่วมด้วยกับสิ่งอื่น ๆ ก่อนที่จะพิจารณาหรือตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในรูป passive (be) taken into account หมายความว่า ถูกนำเข้ามาคำนึงด้วย ตัวอย่าง Investors were also taking into account the latest economic figures. อธิบายหรือแปลว่า นักลงทุนยังนำตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดด้วยเข้ามาคำนึงด้วย   At this point, ..

Read more

tell of   คำกริยา คำเป็นทางการหรือคำทางวรรณกรรม tells of; told of; told of; telling of   tell of หมายความว่า บอกเกี่ยวกับ หรือ บอกเล่าเกี่ยวกับ หรือ บอกให้รู้ถึง หรือ เล่าถึง หรือ แจ้งเกี่ยวกับ อาจใช้ในรูป tell of (something) ​หมายความว่า บอกเกี่ยวกับ(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์หนึ่ง) ​ หรือ บอกเล่าเกี่ยวกับ(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์หนึ่ง) ​หรือ บอกให้รู้ถึง(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์หนึ่ง) ​ หรือ เล่าถึง(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์หนึ่ง) tell (someone) of (something) ​หมายความว่า บอก(ใครบางคน)เกี่ยวกับ(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์หนึ่ง) ​ หรือ บอก(ใครบางคน)ถึง(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์หนึ่ง) ​ ในรูป passive (be) told of ..

Read more

tesla   คำนาม คำทางฟิสิกส์ พหูพจน์ teslas; สัญญาลักษณ์ T (′เทส-ละ)   tesla หมายความว่า เทสลา ซึ่งคือหน่วย SI (the international system of units of measurement) ของความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก  โดยที่ ฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux) คือจำนวนเส้นของสนามแม่เหล็กที่ถูกปลดปล่อยผ่านออกมาจากพื้นผิวปิดที่กำหนดหนึ่ง ดังนั้นอาจพูดได้ว่า tesla คือหน่วยวัดความเข้มสนามแม่เหล็กหนึ่ง หน่วย tesla ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นเป็นเกียรติแก่ Nikola Tesla ผู้ซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าและนักประดิษฐ์ ชาวอเมริกาเกิดในโครเอเชีย   ตัวอย่าง  The team calculated the magnetic field of the pulsar to be as high as one ..

Read more

take the bit between one’s teeth   คำสำนวน takes/took/taken/taking the bit between my/your/his/her/their/our teeth ประเทศอังกฤษอาจนิยม gets/got/got(/gotten)/getting the bit between my/your/his/her/their/our teeth   take the bit between (one’s) teeth หรือ get the bit between (one’s) teeth หมายความว่า  เริ่มทำอย่างตั้งอกตั้งใจและจริงจัง โดยเฉพาะอย่างเป็นอิสระที่ไม่มีอะไรมาควบคุมหรือมาหยุดยั่งได้จนกว่าจะสำเร็จ คำนี้มาจากภาษาอังกฤษยุคกลางในการขี่ม้า a bit ในที่นี้คือเหล็กปากม้า ใช้ใส่ในปากม้าและต่อกับสายบังเหียนแต่ละข้างเพื่อควบคุมม้า เมื่อดึงสายบังเหียนด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไปกดเหล็กปากม้าในส่วนของปากม้าทำให้มันหันไปทางนั้น คำสำนวน get/take the bit between (one’s) teeth มาจากบทกวีกล่าวถึงม้าที่กัด a bit ดังนั้นไม่ฟังการควบคุมจากบังเหียนซึ่งวิ่งไปตามใจอย่างมุ่งมั่นไม่สนใจคนขี่ม้าควบคุม   ..

Read more

try out   คำวลี คำกริยา tries out; tried out; tried out; trying out (ทราย-เอ้า-ท)   try out (something) หรือ try (something) out  หมายความว่า ลอง(ใช้ ดู ชิม กิน ดึง ฯลฯ บางสิ่งบางอย่างว่าชอบ หรือ ว่าดีหรือไม่) หรือ ทดสอบ(ใช้ ดู ชิม กิน ดึง ฯลฯ บางสิ่งบางอย่างว่าชอบ หรือ ว่าดีหรือไม่) หรือ ทดลอง(ใช้ ดู ชิม กิน ดึง ฯลฯ บางสิ่งบางอย่างว่าชอบ หรือ ว่าดีหรือไม่) ในรูป passive หรืดคำคุณศัพท์ ..

Read more

try

try   คำกริยา tries; tried; tried; trying (ทราย)   try หมายความว่า 1  (intransitive) พยายาม ซึ่งคือทำอย่างมานะบากบั่นหรือทำอย่างไม่ย่อถ่อย ส่วนมากในรูป try to (do something) หมายความว่า พยายามที่จะ(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ พยายาม(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ตัวอย่าง You can do anything if you try. อธิบายหรือแปลว่า คุณสามารถทำอะไรก็ได้หากคุณพยายาม   It’s enough for today, we’ll try again tomorrow. อธิบายหรือแปลว่า (มัน)เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ เราจะพยายามอีกครั้งในวันพรุ่งนี้   He tried to control his car. อธิบายหรือแปลว่า เขาพยายามควบคุมรถของเขา ..

Read more

tacky   คำคุณศัพท์ tackier (กว่า); tackiest (ที่สุด) (′แท็ก-คี่)   tacky หมายความว่า 1  tacky หมายความว่า  ไร้คุณภาพ หรือ คุณภาพต่ำ หรือ ไม่มีรสนิยมหรือไร้รสนิยม   เช่น a tacky outfit แปลว่า เครื่องแต่งกายคุณภาพต่ำ ตัวอย่าง She’s crammed every inch of our suitcases with cheap sneakers and tacky clothing from the Latino stores on Fourteenth Street. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้ยัดกระเป๋าเดินทางของเราทุกตารางนิ้วด้วยรองเท้าผ้าใบราคาถูกและเสื้อผ้าคุณภาพต่ำจากร้านชาวลาตินบนถนนโฟร์ทีนธ์สตรีต   The shop sold tacky ornaments and ..

Read more

touch   คำกริยา touches; touched; touched; touching (ทัช-ช)   touch หมายความว่า 1 touch (something) หมายความว่า สัมผัสกับ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ จับต้อง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ แตะ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ แตะต้อง(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือนำผิวของสิ่งหนึ่งไปถูกกับอีกสิ่งหนึ่ง ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) touched หมายความว่า ถูกจับต้อง หรือ ถูกแตะต้อง หรือ ถูกสัมผัส ตัวอย่าง If your house has been burgled, you shouldn’t touch anything until the police arrive. อธิบายหรือแปลว่า หากบ้านของคุณถูกขโมยขึ้น คุณไม่ควรแตะต้องอะไรจนกว่าตำรวจจะมาถึง   According to ..

Read more