Category : T

thrall   คำนาม พหูพจน์ thralls (ธรอล-ล) ประเทศอังกฤษนิยมออกเสียง (ธรูล-ล)   thrall หมายความว่า 1 (ส่วนมากใช้ในทางวรรณกรรมหรืองานเขียน) thrall หมายความว่า การอยู่ในอำนาจควบคุม(ของใครคนหนึ่ง) หรือ การอยู่ภายใต้อำนาจควบคุม(ของใครคนหนึ่ง) ปัจจุบันส่วนมากจะใช้ในรูป in thrall to (someone/something) หมายความว่า อยู่ในอำนาจควบคุมของ(ใครคนหนึ่งหรือบางสิ่ง) หรือ อยู่ภายใต้อำนาจควบคุม(ของใครคนหนึ่ง) หรือ keep (someone/something) under (someone/something) thrall หมายความว่า ดำรง(ใครคนหนึ่งหรือบางสิ่ง)ไว้ในอำนาจควบคุมของ(ใครคนอีกคนหนึ่งหรือบางสิ่ง)   ตัวอย่าง The demon had him in its thrall.   Fletcher drives his pupil to the edge of sanity while giving the ..

Read more

tetanus   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือ lockjaw (′เทต-ดะ-นัส-ส)   tetanus หมายความว่า บาดทะยัก หรือ โรคบาดทะยัก ซึ่งคือโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า Clostridium tetani (คลอส-′ทรี-เดียม-′เทต-ดะ-นี่) พบในดินน้ำลายฝุ่นและมูลสัตว์ เมื่อแบคทีเรียชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายจะผลิตสารพิษที่ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวแข็งทื่ออย่างเจ็บปวดโดยเฉพาะเริ่มต้นบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรและคอ และอาจล้ามไปทั่วร่างกาย ในภาษาอังกฤษจึงอาจเรียกว่า lockjaw (ขากรรไกรแข็งทื่อ) ตัวอย่าง Kindergartners are required to be vaccinated for polio; diphtheria, tetanus and pertussis; measles, mumps and rubella; hepatitis B and chickenpox.   I didn’t even need stitches then, just a tetanus shot.  ..

Read more

third wheel   คำนาม คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ   third wheel มีความหมายตามตัวอักษรว่า ล้อที่สาม  ซึ่ง third wheel เป็นคำที่ผิดเพี้ยนมาจากคำว่า a fifth wheel  ดังนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยนักภาษาศาสตร์ แต่เราพบ third wheel  ใช้พูดกันโดยทั่วไปและอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะใช้หมายถึง บุคคลที่สามที่เข้ามาเป็นส่วนเกินของความสัมพันธ์ของคู่รักคู่หนึ่งหรือของคนสองคนที่กำลังจะมีความสัมพันธ์กัน  a third wheel เป็นทั้งที่ตั้งใจที่จะเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายกับความสัมพันธ์ และอาจเข้ามาแบบไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจทำลายความสำพันธ์นั้น ตัวอย่าง He is the third wheel in our relationship.   Sophia, depressed over the departure of her best friend, becomes a third wheel in Dorothy’s promising ..

Read more

race/work/battle against time   คำวลี   1 (คำวลี) race/work/battle against time หมายความว่า แข่งกับเวลา/ทำงานแข่งกับเวลา/ต่อสู่กับเวลา ซึ่งคือคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า พยายามทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จหรือบรรลุบางสิ่งบางอย่างในมีเวลาที่มีจำกัดมากมาก ตัวอย่าง I saw department store clerks working against time to replace a holiday window display.   As a result, archaeologists are racing against time to find and save these newly exposed wonders.   2 (คำนาม คำวลี) a race against time ..

Read more

through thick and thin   คำสำนวน   through thick and thin มีความหมายตามตัวอักษรว่า ผ่านหนาและบาง ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่หมายความว่า แม้จะมีความทุกข์ยากและอุปสรรค หรือ ผ่านความทุกข์ยากและอุปสรรค ตัวอย่าง True friends should stick by your side through thick and thin.   We’ll go and move forward together through thick and thin .   He remained loyal to me through thick and thin. &nb..

Read more

touch base   คำสำนวน คำกริยา คำไม่เป็นทางการ ส่วนมากใช้ในทางธุรกิจ touches base; touched base (ทัช-ช-เบส-ส)   (to) touch base หมายความว่า ติดต่อพูดคุย โดยเฉพาะติดต่อพูดคุยกันสั้น ๆ หลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาสักพักเพื่อถามข่าวคราวหรือถามข้อมูล และอาจใช้ในรูป (to) touch base with (someone) หมายความว่า ติดต่อพูดคุยกับ(ใครคนหนึ่ง) ตัวอย่าง When her daughter was pursuing a master’s degree and living alone in the Middle East, they agreed to touch base at least every other day. ..

Read more

time immemorial   คำวลี คำนาม (′ทาม-ม-อิม-มะ-′มอ-เรียล-ล)   time immemorial หมายความว่า โบราณกาล  ซึ่งคือช่วงเวลาในอดีตกาลที่นานมากจนผู้คนทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้ถึงหรือจำไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนมากในรูป from time immemorial  หมายความว่า มาตั้งแต่โบราณกาล หรือ จากโบราณกาล ตัวอย่าง We’ve historically lived in this area from time immemorial.   True native plants were those present from time immemorial.   From time immemorial until within a very recent period jockeys rode in much the same ..

Read more

teratoma   คำนาม คำทางการแพทย์ พหูพจน์  teratomas หรือ teratomata (′แท-ระ-โท-มะ)   teratoma หมายความว่า เทอราโทมา หรือ เนื้องอกเทอราโทมา ซึ่งคือเนื้องอกที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อผสมกันหลายชนิดที่ปกติจะไม่พบเนื้อเยื่อเหล่านนั้นในบริเวณที่ของเนื้องอก  โดยปกติเนื้องอกจะก่อตัวขึ้นจากเนื้อเยื่อบริเวณที่มันเจริญเติบโตขึ้นมา teratoma ส่วนมากก่อตัวจาก germ cells ตัวอย่าง Researchers note that the occurrence is very similar to that of a teratoma, which is a type of embryonal tumor that typically forms from germ cells.   The research team found that adding ..

Read more

touchstone   คำนาม พหูพจน์ touchstones (′ทัช-ส-โตน)   touchstone หมายความว่า 1   เกณฑ์มาตรฐาน หรือ เกณฑ์กำหนด ซึ่งคือสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นตัวกำหนดหรือเปรียบเทียบค่าหรือคุณค่าของอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง I’m not a good touchstone to use for judging your sanity.   Motherhood is seen as a touchstone of female identity.   The album was a musical touchstone that rose to No. 1 around the globe, selling over 30 million ..

Read more

totally   คำวิเศษณ์ (′โท-เทิล-ลี่)   totally หมายความว่า 1  อย่างสิ้นเชิง หรือ โดยสิ้นเชิง หรือ อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่าง Mona Harris caught me totally off guard.   Mom was totally silent.   His face might be totally different, but the same soul was in there—the same intelligence and all the sadness.   2  คำพูด totally หมายความว่า จริง ๆ ซึ่งคือคำเน้นที่บอกว่าคำพูดจะเป็นอย่างนั้น ตัวอย่าง ..

Read more