Category : T

thot   คำนาม คำสแลง คำพยาบคาย คำดูถูกดูหมิ่น พหูพจน์ thots (ธอต-ท)   thot เป็นคำที่มาจากคำย่อ that ho over there (อีตัวคนนั้นที่นั่น) พบใน​ภาษาของดนตรีฮิปฮอปและแร็พ ซึ่งเป็นคำหยาบคายที่ใช้โดยเฉพาะเรียกผู้หญิงที่สำส่อนในภาษาไทยใกล้เคียง อีตัว หรือ กะหรี่   ตัวอย่างจากส่วนหนึ่งของเพลง Thots โดย Fat Trel I’m throwin’ thots, throwin’ thots, In Miami, drop the top. แปลว่า ฉันโยนทิ้งอีตัว โยนทิ้งอีตัว ในไมอามี เปิดรังคา(รถเปิดประทุน) &nb..

Read more

take place   คำวลี คำกริยา takes place; took place; taken place; taking place   take place หมายความว่า เกิดขึ้น (ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือวันหนึ่งวันใด) ตัวอย่าง  The International Olympic Committee on Monday announced that the postponed Tokyo Games would take place in July and August of 2021. อธิบายหรือแปลว่า คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศในวันจันทร์ได้ประกาศว่า โตเกียวเกมส์(โอลิมปิกที่โตเกียว)​ที่ถูกเลื่อนออกไปจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี 2021   The meeting will take place remotely as ministers ..

Read more

take (something) with a grain of salt   คำสำนวน take/takes/took/taken/taking (something) with a grain of salt หรือประเทศอังกฤษอาจนิยมในรูป take (something) with a pinch of salt   take (something) with a grain of salt หรือ  take (something) with a pinch of salt มีความหมายตามตัวอักษรว่า กิน(อะไรบางอย่าง)ด้วยเกลือหนึ่งเม็ดหรือเกลือหยิบมือ เป็นคำสำนวนที่หมายความว่า รับฟัง(ข้อความหรือคำพูดใครบางคน)แบบฟังหูไว้หู ซึ่งคือรับฟังแต่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ เพราะรู้ว่าอาจจะเป็นจริง คำพูดสำนวนมาจากความคิดที่ว่าอาหารจะกลืนกินอะไรง่ายเมื่อใส่เกลือเล็กน้อย (a pinch of salt)  รากคำมาจากปี 77 ก่อนสากลสมัยเมื่อนักปรัชญา ..

Read more

trajectory   คำนาม พหูพจน์ trajectories (ทระ-เจก-ทะ-รี่)   trajectory หมายความว่า 1  วิถี(ของวัตถุหนึ่งที่เคลื่อนตัวที่ไปในอากาศ)  ซึ่งคือเส้นทางของวัตถุหนึ่งที่เคลื่อนตัวไปในอากาศ และเราอาจจะเรียกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุที่กำลังเคลื่อที่นั้น เช่นหากพูดถึง ดาวเคราะห์หรือวัตถุในอวกาศเราอาจเรียกว่า วิธีโคจร หรือ เส้นทางโคจร ซึ่งคือวิธีหรือเส้นทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศนั้นและส่วนมากจะเป็นวง     ตัวอย่าง A guided missile corrects its trajectory as it flies. อธิบายหรือแปลว่า ขีปนาวุธนำวิถีจะแก้ไขวิถีของมันในขณะที่มันบิน    Titan is the only Saturnian satellite massive enough to significantly alter the spacecraft’s trajectory.  อธิบายหรือแปลว่า ไททันเป็นบริวารของดาวเสาร์เพียงดวงเดียวที่ใหญ่พอที่จะเปลี่ยนวิธีโคจรของยานอวกาศได้   2  แนววิธี หรือ วิถี(การเกิดขึ้นของเหตุการณ์หนึ่ง) ..

Read more

task force   คำนาม พหูพจน์ task forces (แทส-ค-ฟอร๋ส-ส)   task force หมายความว่า 1  คณะทำงานเฉพาะกิจ หรือ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ซึ่งคือกลุ่มของบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานเฉพาะกิจงานหนึ่ง ตัวอย่าง She formed coronavirus task forces within the government on Feb. 28. อธิบายหรือแปลว่า เธอจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านไวรัสโคโรนาภายในรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์   A task force for scientific and technical aid to agriculture, formed by the government at the end of 1965, uncovered the ..

Read more

therapeutic   คำคุณศัพท์ (แธ-ระ-′พิว-ดิก-ค)   therapeutic หมายความว่า 1  ทำให้สบายใจ หรือ ทำให้รู้สึกสบายใจ ตัวอย่าง  Gardening can be very therapeutic. อธิบายหรือแปลว่า การทำสวนอาจทำให้สบายใจได้มาก   It’s surprisingly therapeutic talking to someone so drunk. อธิบายหรือแปลว่า (มัน)เป็นการสนธนากับคนที่เมามาก ๆ ที่ทำให้สบายใจอย่างน่าประหลาดใจ    2  ในการรักษา หรือ ทางการรักษา ตัวอย่าง  More research is still needed to understand if the antibodies actually provide therapeutic benefit. อธิบายหรือแปลว่า การวิจัยเพิ่มเติมยังคงมีความจำเป็นเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าแอนติบอดีให้ประโยชน์ในการรักษาอย่างแท้จริงหรือไม่   ..

Read more

eye tooth   คำนาม พหูพจน์ eye teeth หรืออาจเขียน eyetooth; eyeteeth (อาย-ทูต-ธ)   eye tooth หรือ eyetooth หมายความว่า 1  เขี้ยวบน ตัวอย่าง Her teeth were large and crooked, eyeteeth missing. อธิบายหรือแปลว่า ฟันของเธอใหญ่และโค้งงอ เขี้ยวบนหลายไป   The tooth beyond on each side is an eye tooth, and the next two on each side are premolars. อธิบายหรือแปลว่า ฟันที่เกินออกมาทั้งสองข้างนั้นคือเขี้ยวบนและอีกสองซี่ในแต่ละข้างนั้นเป็นฟันกรามน้อย   2  ..

Read more

tangentially   คำวิเศษณ์ (แทน-′เจน-เชิล-ลี่)   tangentially หมายความว่า อย่างผิวเผิน หรือ อย่างอ้อม ๆ ซึ่งคือเพียงเล็กน้อยไม่ได้ตรง ๆ ตัวอย่าง The commissioners will also oversee the various marinas and, tangentially, much of the tourism and trade industries. อธิบายหรือแปลว่า คณะกรรมาธิการ(นี้)จะกำกับดูแลท่าเรือต่าง ๆ (และ)อย่างอ้อม ๆ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้าเป็นส่วนใหญ่   Mr. Greenwood, 47, said the songs were never intended for public consumption and “only tangentially interesting.”  อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

tangential   คำคุณศัพท์ (แทน-′เจน-เชิล-ล)   tangential หมายความว่า 1  ผิวเผิน หรือ อ้อม ๆ ซึ่งคือเกี่ยวข้องเล็กน้อยไม่มาก ตัวอย่าง Therefore, the discussion about the issue is tangential. อธิบายหรือแปลว่า ดังนั้นการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา(นี้)จึงผิวเผิน   Today, he speaks about fashion in a thoughtful, sometimes tangential way. อธิบายหรือแปลว่า วันนี้เขาพูดเกี่ยวกับแฟชั่นในลักษณะที่รอบคอบ บางครั้งผิวเผิน   2  ตามแนวสัมผัสเส้นวง หรือ ของเส้นสัมผัส เช่น tangential induction factor แปลว่า ปัจจัยเหนี่ยวนำตามแนวสัมผัสเส้นวง tangential section (of wood) แปลว่า ..

Read more

tangent   คำนาม พหูพจน์ tangents (′แทน-เจิน-ท)   tangent หมายความว่า 1 tangent หมายความว่า หมายความว่า เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง(นอกเรื่อง) หรือ คนละเรื่อง ส่วนใหญ่ใช้ในรูป go off on a tangent หรือ go/goes/went/gone off at a tangent หมายความว่า กระโดดข้ามไปนอกเรื่อง ซึ่งคือพูดหรือคิดออกนอกเรื่องตั้งแต่เล็กน้อยจนไม่เกี่ยวข้องกันเลยและโดยเฉพาะอย่างทันทีทันใด ประเทศอังกฤษนิยมใช้ go off at tangent หรือ go/goes/went/gone off at tangent หรือพหูพจน์ go off on tangents หรือประเทศอังกฤษ go off at tangents ตัวอย่าง  The lecturer always goes ..

Read more