Category : THA-ENG

เจดีย์   คำนาม   เจดีย์ ภาษาอังกฤษดู stupa เจดีย์ เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี เจติ..

Read more

prescriptive   คำคุณศัพท์ (พริ-′ส-คริป-ทีฟ-v)   prescriptive หมายความว่า 1  เชิงบังคับ หรือ เชิงกำหนด หรือ เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ  เป็นการบังคับ ซึ่งคือให้เป็นไปตามกฎหรือวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น prescriptive rules of usage แปลว่า กฎเชิงบังคับของการใช้งาน -ซึ่งการใช้จะต้องทำตามกฎดังกล่าวนี้ prescriptive grammar แปลว่า ไวยากรณ์เชิงบังคับ -ซึ่งคือไวยากรณ์ที่การใช้ต้องเป็นตามกฎหรือบรรทัดฐาน ซึ่งต่างจาก descriptive   ตัวอย่าง Many critics said the new rules are too prescriptive. อธิบายหรือแปลว่า นักวิจารณ์หลายคนกล่าวว่ากฎใหม่นั้นเป็นการบังคับเกินไป   The point I’m making is more a diagnostic one than ..

Read more

severability   คำนาม คำทางกฎหมาย (′เซฟ-วะ-ระ-บิล-ละ-ที)   severability  หมายความว่า การแยกออกจากภาระผูกมัด(ทางกฎหมาย) ซึ่งคือการที่สัญญาหรือกฎหมายฉบับหนึ่งสามารถแยกข้อสัญญาหรือข้อกำหนดของกฎหมายบางส่วนออกให้เป็นส่วนที่เป็นโมฆะและข้อสัญญาส่วนที่เหลือยังคงใช้บังคับทางกฎหมายได้  และ severability clause ก็คือ ข้อสัญญาที่สามารถแยกออกจากภาระผูกมัด(ทางกฎหมาย)ได้ เนื่องจากบางกรณีสัญญาที่ทำขึ้นมีข้อสัญญาที่ไม่ถูกต้องในสถานการณ์หนึ่งหรือในเขตกฎหมายหนึ่ง ดังนั้นแทนที่สัญญาจะเป็นโมฆะทั้งหมดการเขียนข้อความในสัญญาหรือในกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาเป็นโมฆะทั้งหมด โดยจะเขียนเป็นข้อสัญญาไว้ในทำนองว่า หากข้อสัญญาบางส่วนเป็นโมฆะด้วยเหตุผลหนึ่งข้อสัญญาส่วนที่เหลือยังคงสามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้   ตัวอย่าง The Federal Circuit invoked the doctrine of severability, which allows the court to ‘sever’ a portion of a law which is unconstitutional in order  to enforce the rest. อธิบายหรือแปลว่า ศาลรัฐบาลกลางได้อุทธรณ์หลักเกณฑ์ของการแยกออกจากภาระผูกมัดทางกฎหมายบางส่วน ซึ่งอนุญาติให้ศาล ‘แยก’ ส่วนของกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญออกเพื่อจะบังคับใช้(กฎหมาย)ส่วนที่เหลือได้   ..

Read more

reveal   คำกริยา reveals; revealed; revealed; revealing (ริ-′วีล-ล)   reveal (something) หมายความว่า 1  เปิดเผย(บางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้มาก่อนหรือเป็นความลับ) ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) revealed จะหมายความว่า ถูกเปิดเผย หรือ ได้รับการเปิดเผย ตัวอย่าง  She won’t reveal how old she is. อธิบายหรือแปลว่า เธอจะไม่เปิดเผยว่าเธออายุเท่าไหร่   The messages reveal new details about President Trump’s efforts to use American foreign policy to benefit himself. อธิบายหรือแปลว่า ข้อความดังกล่าวเปิดเผยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะใช้นโยบายต่างประเทศของอเมริกาเพื่อประโยชน์ของตัวเอง   2 ..

Read more

resolution   คำนาม resolutions (เรส-ซะ-′ลู-ชั่น)   resolution หมายความว่า 1  มติ ซึ่งคือการตัดสินใจของกลุ่มคนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นทางการหลังจากลงความเห็นร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลงความเห็นด้วยการลงคะแนนเสียง ในความหมายนี้ resolution เป็นคำนามนับได้ ตัวอย่าง The United Nations passed a resolution to increase aid to developing nations. อธิบายหรือแปลว่า สหประชาชาติผ่านมติที่จะเพิ่มความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา   2  ประณิธาน หรือ ปณิธาน (เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือความตั้งใจหรือความปรารถนาที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในความหมายนี้ resolution เป็นคำนามนับได้ และส่วนมากแล้วจะใช้ในรูป make a resolution; makes/made/making a resolution หมายความว่า ให้ประณิธาน หรือ ตั้งประณิธาน หรือ ให้ปณิธาน หรือ ตั้งปณิธาน ..

Read more

overarch   คำกริยา overarches; overarched; overarched; overarching (โ′อ-เวอ-ร-อาร๋ช-ช)   overarch หมายความว่า 1 เป็นศูนย์กลางของ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เป็นจุดสำคัญของ(บางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะเหนือสิ่งอื่นใด ตัวอย่าง This scene overarches the entire first act. อธิบายหรือแปลว่า ฉากนี้เป็นศูนย์กลางของการแสดงชุดแรกทั้งหมด   2  โค้งงออยู่เหนือ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ค้อมงออยู่เหนือ(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือโค้งงอในลักษณะของ arch อยู่เหนือบางสิ่งบางอย่าง ดูคำว่า arch ตัวอย่าง Big rocks overarch the stream. อธิบายหรือแปลว่า หินก้อนใหญ่ๆค้อมงออยู่เหนือลำธาร     ดูคำคุณศัพท์ overarching &nb..

Read more

regolith   คำนาม คำทางธรณีวิทยา (′เร็ก-กะ-ลิธ)   regolith หมายความว่า ชั้นผิวดิน(ของเปลือกโลกหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ) ซึ่งคือชั้นที่ประกอบด้วยเศษดินหรือเศษหิน(หรือบนโลกจะมีเศษอินทรีย์ต่างๆ)เหนือชั้นหินของโลกดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ regolith เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่ต่างๆ และบนโลกจะรวมถึงเศษเศษอินทรีย์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ตายลงและสลายปนอยู่บนพื้นผิวโลก ตัวอย่าง  The goal is to place a lander on the lunar surface to mine and process regolith for useful materials such as water, oxygen, metals and helium-3. อธิบายหรือแปลว่า เป้าหมายคือเพื่อที่จะจอดยานแลนเดอร์ลงบนพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อขุดและประมวลชั้นผิวดินเพื่อ(หา)วัสดุที่มีประโยชน์เช่นน้ำ ออกซิเจน โลหะ และฮีเลียม 3 &nb..

Read more

vapid   คำคุณศัพท์ (′แว-พิด-ด)   vapid หมายความว่า ไร้ชีวิตชีวา หรือ ช่ำช่า หรือ น่าเบื่อ ซึ่งคือไม่น่าสนใจหรือไม่น่าตื่นเต้นเลย ตัวอย่าง I grew up hearing tired jokes and cliches about Los Angeles as a vapid, culture-less place. อธิบายหรือแปลว่า ฉันได้โตขึ้นมากับการได้ยินมุขตลกที่น่าเบื่อและถ้อยคำสำนวนที่เบือหูเกี่ยวกับลอสแองเจลิสซึ่งเป็นสถานที่ที่ช่ำช่าและไร้วัฒนธรรม   We see people all the time who are super-beautiful, but it’s a vapid beauty. อธิบายหรือแปลว่า เราเห็นผู้คนตลอดเวลาที่สวยมาก ๆ แต่ก็เป็นความสวยที่ช่ำช่า &nb..

Read more

realize   คำกริยา realizes; realized; realized; realizing; ประเทศอังกฤษนิยมเขียน realise; realises; realised; realised; realising (′รี-‚อะ-ลาย-ซ)   realize หมายความว่า 1 ตระหนักถึง(บางส่ิงบางอย่าง) ซึ่งคือรู้ดีหรือรู้อย่างชัดเจน realize เป็น transitive verb แต่สามารถใช้ในรูป realize that + (clause) ที่หมายความว่า ตระหนักว่า + (ประโยค)  หรือ รู้ว่า + (ประโยค) หรือ รูดีว่า + (ประโยค)  หรือในประโยคคำถามจะหมายความว่า รู้ไหมว่า หรือ รู้หรือไม่ว่า ข้อสังเกต that อาจถูกละเลยไม่ต้องเขียนได้ ตัวอย่าง I did not realize the risk ..

Read more

pretend   คำกริยา pretends;  pretended; pretended; pretending (พริ-เทน-ด)   pretend หมายความว่า 1   แกล้งทำเป็น หรือ สแสร้ง ซึ่งในภาษาอังกฤษ pretend อาจให้ความหมายในทางไม่ดีหรือทางดีก็ได้ แต่ภาษาไทยเมื่อใช้คำว่าเสแสร้งแล้วจะโน้มเอียงไปทางลบเช่น เขาเสแสร้งว่าเป็นคนมีน้ำใจ ส่วนคำว่าแกล้งทำเป็นอาจใช้ได้กับทั้งทางดีแลทางไม่ดี เช่น เขาแกล้งทำเป็นนอนหลับ pretend อาจพบใช้ในรูป pretend (that) + clause ซึ่ง that อาจละเว้นก็ได้ หรือ pretend to (be/do somthing) ตัวอย่าง The children pretended that they were policemen. อธิบายหรือแปลว่า เด็กแกล้งทำเป็นว่าพวกเขาเป็นตำรวจ   He pretended to be either U.S. or ..

Read more