Category : ENG-THA

complimentary   คำคุณศัพท์ (คอม-พละ-′เมน-ทะ-รี่)   complimentary หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงคำกล่าวคำพูดหรือข้อความที่ให้กับใครคนหนึ่ง complimentary หมายความว่า ชื่นชม หรือ ยกย่องชื่นชม ตัวอย่าง He’s very complimentary of my work.   I get both complimentary and angry letters on our programming.   I loved writing, and he was really complimentary about it.   2  เมื่อพูดสิ่งของที่ให้กับใครคนหนึ่ง complimentary หมายความว่า เป็นของอภินันทนาการ หรือ เป็นสิ่งอภินันทนาการ หรือภาษาพูดคือ ฟรี  ซึ่งคือให้โดยไม่เสีย ตัวอย่าง ..

Read more

queer   คำคุณศัพท์ queerer (กว่า); queerest (ที่สุด) (ค-เวีย-ร)   queer หมายความว่า 1  queer หมายความว่า  แปลก ๆ หรือ แปลก ซึ่งคือ ไม่ปกติ ข้อสังเกตอาจไม่นิยมใช้พูดกันแล้ว ตัวอย่าง My heart was beating in a queer excited way.   The place was queer, so was the music.   She felt queer waking up in the living-room.   2  (เมื่อพูดถึงคน อาจจะเป็นคำดูถูกหรือสบประมาท) queer หมายความว่า ..

Read more

start in on   คำวลี ส่วนมากในอเมริกา คำกริยา starts/started/started/starting in on   start in on หมายความว่า 1 start in on (something) หมายความว่า เริ่ม(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่ง) ตัวอย่าง My sister started in on her burger.   He started in on another book.   2  start in on (someone) หมายความว่า เริ่มด่าว่า(ใครคนหนึ่ง) ตัวอย่าง My dad started in on me about skipping school. ..

Read more

reconnoiter   คำกริยา reconnoiters; reconnoitered; reconnoitered; reconnoitering ประเทศอังกฤษนิยทเขียน reconnoitre; reconnoitres; reconnoitred; reconnoitred; reconnoitring (รี-คัน-นอย-′เดอ-ร)   reconnoiter หมายความว่า 1  reconnoiter (something) หมายความว่า ลาดตระเวน(พื้นที่หนึ่ง) หรือ สำรวจลาดตระเวน(พื้นที่หนึ่ง) หรือ สำรวจ(พื้นที่หนึ่ง) ตัวอย่าง For now, the Navy is eyeing ways to use the robot to defuse underwater mines, guard larger ships, reconnoiter coastlines, and survey the open ocean.   In the first ..

Read more

the more the merrier   คำสำนวน คำพูด   the more the merrier หมายความว่า ยิ่งคนเยอะยิ่งสนุก หรือ ยิ่งคนเยอะยิ่งดี ซึ่งคือคำพูดเชิงสำนวนที่ใครคนหนึ่งพูดเพื่อบอกว่าหากคนเยอะขึ้นเท่าใดก็จะทำให้สถานการณ์หนึ่งยิ่งรื่นเริงสนุกสนานมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่าง The more the merrier for this party!     I wasn’t expecting so many survivors, but the more the merrier.     คนแรกพูด: Do you mind if I bring some friends to the party? คนที่สองตอบ: Of course not. ..

Read more

trophy wife   คำนามไม่เป็นทางการ คำสบประมาท พหูพจน์ trophy wives   trophy wife มีความหมายตามตัวอักษรว่า เมียถ้วยรางวัล ซึ่งคือคำเรียกผู้หญิงอายุน้อยกว่ามากที่เป็นเมียของคนรวยมีอายุมากกว่ามากเพื่อไว้ออกหน้าออกตา แต่อาจไม่ส่วนร่วมในการออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ ในชีวิตสมรสเหมือนกับตำแหน่งของภรรยาโดยทั่วไป อุปมาอุปไมยเหมือนถ้วยรางวัลที่มีไว้เพื่อโชว์เท่านั้น ตัวอย่าง Personally, I think he treats you like a trophy wife.   My parents are divorced. My mother lives in Florida. My father is on his third trophy wife.   At best, she was described as a ..

Read more

home in on   คำวลี คำกริยา homes/homed/homed/homing in on (something)   home in on (something) หมายความว่า ตั้งเป้าไปที่(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เล็งเป้าไปที่(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ มุ่งหา(บางสิ่งบางอย่าง) ส่วนมากใช้ในรูปอุปมาอุปไมย ตัวอย่าง The missile was homing in on the enemy’s ship.   Doctors say they are homing in on the cause of blood clots that may be linked with certain coronavirus vaccines.   If ..

Read more

home   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ homes (โฮม-ม)   home หมายความว่า 1 home หมายความว่า บ้าน ซึ่งคือสถานที่ที่ใครคนหนึ่งอาศัยอยู่อาจจะเป็นบ้านเดียวหรืออพาร์ทเมนท์ หรือแม้แต่สถานบันดูแลที่ใครคนหนึ่งอาศัยอยู่ ในความหมายนี้ home เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ และหากพูดถึงสิ่งก่อสร้างทางกายภาพ home ก็จะมีความหมายเดียวกับคำว่า house ตัวอย่าง He has a beautiful home in Boston.   He stopped by the home of a man that Monday and made sure he was well taken care of and comfortable.   He ..

Read more

nasopharyngeal   คำคุณศัพท์ คำทางกายวิภาคศาสตร์ (เน-โซ-ฟะ-′ริน-เจียล-ล)   nasopharyngeal หมายความว่า​ (จากหรือในหรือเกี่ยวข้องกับ)โพรงจมูกต่อคอหอย หรือ (จากหรือในหรือเกี่ยวข้องกับ)ปลายโพรงจมูก ซึ่งคือจากหรือในบริเวณส่วนเหนือของคอหอยที่เชื่อมต่อกับโพรงจมูกเหนือเพดานอ่อน ตัวอย่าง The do-it-yourself test kits are easier to do than rapid tests, needing nasal and saliva samples instead of the nasopharyngeal sample used in rapid tests.   Many people were wary of the unpleasant procedure, called a nasopharyngeal swab.   However, all 13 ..

Read more

rub someone’s nose in (something)   คำสำนวน rubs/rubbed/rubbed/rubbing my/your/his/her nose in (something)   rub (someone’s) nose in (something) มีความหมายตามตัวอักษรว่า ขยี้จมูก(ใครบางคน)ใน(สิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือคำสำนวนที่ให้ความหมายว่า คอยย้ำเตือน(ใครบางคน)ใน(เรื่องหนึ่งที่ได้ทำผิดพลาดไปหรือเรื่องที่หน้าอับอายหรือหน้าเสียใจ) ส่วนมากจะกล่าวถึงสิ่งที่พูดไปก่อนแล้วดังนั้นส่วนมากจะใช้ในรูป rub (someone’s) nose in it หมายความว่า คอยย้ำเตือน(ใครบางคน)ในสิ่งนั้น โดยที่ “สิ่งนั้น”ในที่นี้คือสิ่งที่พูดไปก่อนหน้า หรืออาจใช้ rub (someone’s) nose in the dirt   ตัวอย่าง You wanna rub my nose in the fact my contributions are being overlooked again? ..

Read more