Category : ENG-THA

Pap smear   คำนาม พหูพจน์ Pap smears คำทางการแพทย์ หรืออาจเรียกว่า Papanicolaou smear หรือ Papanicolaou test หรือ Pap test   Pap smear หรือ Pap test หมายความว่า การตรวจเนื้อเยื่อมดลูก หรือ การตรวจเซลล์มดลูก ซึ่งคือการตรวจตรวจหามะเร็งมดลูกและปากมดลูกจากเซลล์ของเนื้อเยื่อมดลูก คำว่า Pap ย่อของชื่อของนักกายวิภาคศาสตร์ George Nicholas Papanicolaou ผู้คิดค้นเทคนิคการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อตรวจมะเร็งมดลูกและปากมดลูก   ตัวอย่าง Mom has a Pap smear done every year. อธิบายหรือแปลว่าแม่ทำการตรวจเนื้อเยื่อมดลูกทุกปี     ดู smear test &nb..

Read more

smear   คำกริยา smears; smeared; smeared; smearing (ส-เมีย-ร)   smear หมายความว่า 1  smear (something) หมายความว่า ละเลง(ด้วยบางสิ่งที่เหนียว) หรือ ทา(ด้วยสิ่งที่เหนียว)  ซึ่งคือป้ายทาบางสิ่งที่เป็นของเหลวเหนียวบนพื้นผิวของบางสิ่ง อาจในรูป smear (something) on/over (something) หมายความว่า ละเลง(บางสิ่งที่เหนียว)บน(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ทา(บางสิ่งที่เหนียว)บน(บางสิ่งบางอย่าง) ในรูป passive (be) smeared หมายความว่า (ถูก)ละเลง หรือ (ถูก)ทา ตัวอย่าง She smeared lotion on her arms. อธิบายหรือแปลว่า เธอทาโลชั่นบนแขนของเธอ   2  smear (something) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่ง)เลอะเทอะ(ด้วยบางสิ่งที่เหนียว) หรือ ละเลง(บางสิ่งด้วยบางสิ่งที่เหนียว) หรือ ป้าย(บางสิ่งด้วยบางสิ่งที่เหนียว) ..

Read more

smear test   คำนาม ส่วนมากใช้ในอังกฤษ คำทางการแพทย์ พหูพจน์ smear tests   smear test หมายความว่า การตรวจเนื้อเยื่อมดลูก หรือ การตรวจเซลล์มดลูก ซึ่งคือการตรวจตรวจหามะเร็งมดลูกและปากมดลูกจากเซลล์ของเนื้อเยื่อมดลูก smear test อาจเขียนสั้นว่า smear smear test อาจเรียกว่า Pap smear หรือ Pap test   ตัวอย่าง Many women who develop cervical cancer have never had a smear test. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงหลายคน ผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูก ไม่เคยมีการตรวจเนื้อเยื่อมดลูกมาก่อน &nb..

Read more

bobcat   คำนาม พหูพจน์ bobcats (′บ็อบ-แคต-ท)   bobcat หมายความว่า บ็อบแคต หรือ แมวป่าบ็อบแคต ซึ่งคือแมวป่าหนึ่งในสปีชีส์ของแมวป่าในสกุล Lynx มีหางสั้น หูตั้ง บางตัวมีหลายจุดและมีขนที่ปลายหู bobcat จะพบในทวีปอเมริกาเหนือ   ตัวอย่าง Researchers are particularly interested in how bobcats are successful at reproduction and survival in different environments. อธิบายหรือแปลว่า นักวิจัยมีความสนใจเป็นพิเศษว่าทำไม่บ็อบแคตจึงประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์และการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน &nb..

Read more

lynx   คำนาม พหูพจน์เขียน lynx หรือ lynxes (ลิ่ง-ส)   lynx หมายความว่า ลิ่งซ์ หรือ แมวป่าลิ่งซ์ ซึ่งคือแมวป่าขนาดใหญ่ในสกุล Lynx มีหางสั้น หูตั้ง บางตัวมีหลายจุดและมีขนที่ปลายหู lynxes พบในเมืองหนาวแถบทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย สปีชีส์ในอเมริกาจะตัวเล็กกว่าและเรียกกันว่า bobcat; bobcats   ตัวอย่าง Romania’s forests contain 30% of all large carnivores in Europe, with big populations of bears, wolves and lynx. อธิบายหรือแปลว่า ป่าของโรมาเนียมีสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ 30% ของยุโรป โดยมีประชากร หมี หมาป่า และลิ่งซ์ จำนวนมาก ..

Read more

cougar   คำนาม พหูพจน์ cougars หรือรู้จักกันในชื่อ mountain lion; mountain lions, puma; pumas, หรือ panther; panthers (′คู-เกอ-ร)   cougar หมายความว่า 1  สิงโตภูเขา ซึ่งคือแมวป่าขนาดใหญ่พบในทวีปอเมริกาที่มีขนสีน้ำตาลอ่อนถึงสีเทาลักษณะคล้ายสิงโตตัวเมีย ตัวอย่าง Under the new rules, hunting quotas for cougars will be reduced. อธิบายหรือแปลว่า ภายใต้กฎใหม่โควต้าการล่าสิงโตภูเขาจะลดลง   2 (คำสแลง) cougar ยังใช้เรียกผู้หญิงอายุมากที่ชอบเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหนุ่ม &nb..

Read more

plateau   คำนาม พหูจพน์เขียน plateaus หรือ plateaux (′แพลต-โท)   plateau หมายความว่า 1  ที่ราบสูง ซึ่งคือพื้นที่อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเลมากแต่พื้นผิวเป็นที่ราบกว้างใหญ่ ตัวอย่าง During this season, the volcanic plateau is carpeted with delicate wildflowers. อธิบายหรือแปลได้ว่า ในช่วงฤดูนี้ ที่ราบสูงของภูเขาไฟจะปกคลุมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ละเอียดอ่อน   2  ระดับสูงคงที่ หรือ ระดับที่ราบสูง ซึ่งคือระดับที่สูงแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงและค่อนข้างคงที่ราบต่อเนื่อง อุปมาอุปไมยเสมือน ที่ราบสูง ซึ่งต่างจาก จุดยอด (peak)​ ที่จะเป็นยอดแหลม   ตัวอย่าง Investors seem reassured by signs that deaths and infections may be nearing ..

Read more

shrubbery   คำนาม พหูพจน์ shrubberies (′ชรับ-บะ-ลี่)   shrubbery หมายความว่า 1  พุ่มไม้ ซึ่งคือพื้นที่หรือบริเวณที่ที่มีไม้พุ่มปลูกติดกัน ตัวอย่าง The shrubberies here were glossy and thick, not at all like the shrubbery at Rouncivell Lodge. อธิบายหรือแปลว่า พุ่มไม้(หลายแห่ง)ที่นี่เป็นเงาและหนาไม่เหมือนพุ่มไม้ที่ ราวน์ซิเวลล์ลอดจ์   Edith ran to the shrubbery, and put her hand to her nose. อธิบายหรือแปลว่า อีดิธวิ่งไปที่พุ่มไม้และเอามือของเธอวางไว้ที่จมูกของเธอ   2  หย่อมไม้พุ่ม ซึ่งคือไม้พุ่ม (shrubs) ที่ปลูกติด ๆ กันเป็นกลุ่มเป็นหย่อม ..

Read more

forgivable   คำคุณศัพท์ (ฟอ-ร-′กีฟ-วะ-เบิล-ล)   forgivable หมายความว่า 1  ให้อภัยได้ หรือ ยกโทษให้ได้ ตัวอย่าง What he did was a forgivable mistake. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งที่เขาได้ทำไปคือความผิดพลาดที่ให้อภัยได้   Any crime committed in the name of Love is forgivable. อธิบายหรือแปลว่า อาชญากรรมใด ๆ ที่กระทำในนามของความรักนั้นจะให้อภัยได้   2 (คำทางการเงิน) ปลดหนี้ให้ได้ หรือ ยกหนี้ให้ได้ ซึ่งคือ สามารถปลดหนี้ได้ หรือ สามารถยกเลิกหนี้ได้ ตัวอย่าง  This program provides forgivable loans to any business ..

Read more

forgive   คำกริยา forgives; forgave; forgiven; forgiving (′ฟอ-ร-กีฟ-v)   forgive หมายความว่า 1  forgive(someone) หมายความว่า ยกโทษให้(ใครบางคน) หรือ ให้อภัย(ใครบางคน) หรือในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) forgiven หมายความว่า ได้รับการยกโทษให้ หรือ ได้รับการอภัย หรือ ได้รับการอภัยโทษ ตัวอย่าง  She cannot forgive him for cheating. อธิบายหรือแปลว่า เธอไม่สามารถให้อภัยเขาได้สำหรับการนอกใจ   I’ve tried to forgive him for what he did. อธิบายหรือแปลว่า ฉันพยายามที่จะให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาได้ทำไป   He forgave Luna before he ..

Read more