Category : ENG-THA

dismal   คำคุณศัพท์ (′ดิส-ซ-เมิล-ล)   dismal หมายความว่า หดหู่ หรือ สลด ซึ่งคือรู้สึกหรือดูไม่น่าสิ้นหวังไม่มีความสุข dismal เมื่อพูดถึงความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลวก็ให้ความหมายว่าพ่ายแพ้หรือล้มเหลวแบบแย่มากจนหดหู่หรือสลดใจ ตัวอย่าง That dismal face of hers turns cherry red, and spit starts flying outta her mouth as she screams.   His few hours’ sleep had not been nearly enough; he was tired and rather dismal.   He spent most of his time ..

Read more

hubbub   คำนาม คำนามนับไม่ได้ และคำนามนับได้แต่ส่วนมาใช้ในรูปเอกพจน์ (′ฮา-บับ-บ)   hubbub หมายความว่า 1 hubbub หมายความว่า เสียงเจี๊ยวจ๊าว หรือ เสียงดังเซ็งแซ่ หรือ เสียงจ้อกแจ้ก ซึ่งเสียงดังรบกวนเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากการที่ผู้คนหลายคนที่รวมอยู่ในสถานที่หนึ่งแต่ละคนพูดกันดังพร้อม ๆ กัน ตัวอย่าง All the hubbub in the class room made it hard to hear the school announcements.   The hubbub of the party did not concern the soldiers patrolling the streets because it was a neighborhood ..

Read more

pheromone   คำนาม คำทางสัตววิทยา พหูพจน์ pheromones (′เฟอ-ระ-โมน)   pheromone และส่วนมากใช้ในรูปพหูพจน์ pheromones หมายความว่า เฟอโรโมน หรือ ฟีโรโมน ซึ่งคือสารเคมีที่ร่างกายของสัตว์ผลิตขึ้นมาเพื่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่น pheromones จะคล้ายกับฮอร์โมน (hormone) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ร่างกายของสัตว์ผลิตขึ้นมาภายในร่างกายดังนั้นเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของสัตว์ตัวนั้นเอง ในขณะที่ pheromones ผลิตขึ้นมาภายนอกเพื่อใช้สื่อสารปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่น เช่น กระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศ เตือนภัยอันตราย บอกอาณาเขตของตน เป็นต้น ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเชื่อกันว่า อวัยวะในจมูกที่เรียกว่า vomeronasal (VNO) หรือ Jacobson’s organ ซึ่งเชื่อมต่อกับไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ในสมองนั้นเป็นอวัยวะรับสาร pheromones ส่วนในมนุษย์นั้นอวัยวะนี้จะหายไปหลังคลอดออกมาดังนั้นจะเหลือเพียงโพลงเท่านั้น และทำให้เชื่อกันว่ามนุษย์เราสูญเสียการสื่อสารด้วย pheromone มานานแล้ว แต่เรายังใช้คำนี้กับมนุษย์อุปมาอุปไมยเหมือน pheromones ในสัตว์ ตัวอย่าง When a male moth gets a whiff of a female ..

Read more

epistemological   คำคุณศัพท์ (อิ-พิส-ดะ-มะ-′ลอ-จิ-เคิล-ล)   epistemological หมายความว่า ด้านญาณวิทยา หรือ ทางญาณวิทยา ซึ่งคือเกี่ยวข้องกับญาณวิทยา (epistemology) ตัวอย่าง Trump grasped that America is suffering from an epistemological weakness as well as economic ones: The line between truth and falsehood is becoming dangerously blurred.   He worked tirelessly on behalf of prison reform for actual prisoners, and he was as canny ..

Read more

epistemology   คำนาม (อิ-พิส-ดะ-′มอ-ละ-จี่)   epistemology หมายความว่า ญาณวิทยา ซึ่งคือส่วนหนึ่งของปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในด้านความรู้ในสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์เราว่าความรู้ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและการสอนที่ดีขึ้น ตัวอย่าง The first half of the book is primarily about truth and knowledge, matters of metaphysics and epistemology.   In the second half of the 19th century, however, epistemology was one of the sciences of the soul, and the soul was ..

Read more

outcrop   คำนาม คำทางธรณีวิทยา พหูพจน์ outcrops หรือในอเมริกาอาจเรียกว่า outcropping; outcroppings (′เอ้า-ท-คร็อป-พ)   outcrop หรือ outcropping หรือ rocky outcrop หรือ outcrop of rock หรือ outcropping of rock หมายความว่า หินโผล่  หรือภาษาทั่วไป โขดหิน ซึ่งหินดาน (bedrock) หรือตะกอนหินดึกดำบรรพ์ที่โดยปกติแล้วจะอยู่ใต้พื้นผิวดินได้โผล่ให้เห็นเนื่องจากพื้นผิวดินสึกกร่อนไปหรือการเปลี่ยนแปลงทางธรณี พื้นผิวโลกในช่วงเริ่มต้นนั้นครอบคลุมด้วยหินดาน (bedrock) ตะกอนจากหินและต้นไม้ก็กลายมาเป็นดินกลวดหินทรายตามตามการเวลาปลกคลุม bedrock ไว้ อย่างไรก็ตามบางส่วนของพื้นผิวโลก bedrock โผล่ขึ้นมาให้เห็นเราก็เรียกหินเหล่านี้ว่า outcrops หรือ outcroppings   ตัวอย่าง He’s made his camp underneath another rocky outcropping down the ..

Read more

circuitous   คำคุณศัพท์ (เซอ-ร-′คิว-อะ-ดัส-ส)   circuitous หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงเส้นทางหรือการเดินทาง circuitous หมายความว่า อ้อม หรือ อ้อมค้อม หรือ คดเคี้ยว ซึ่งคือไม่ตรงดังนั้นจะใช้เวลายาวนานกว่าจะถึงจดหมาย ตัวอย่าง Sam took a circuitous route through the woods to the highway.   The motorcade then took a circuitous and unfamiliar route to Marshall Square as if they were concerned we might be ambushed.   2 (ความหมายอุปมาอุปไมย) circuitous ..

Read more

bedrock   คำนาม (เบด-ร็อก-ค)   bedrock หมายความว่า 1 (คำทางธรณีวิทยา)  bedrock หมายความว่า หินดาน  ซึ่งคือชั้นหินแข็งในส่วนของเปลือกโลกที่อยู่ใต้ชั้นดินหินทราย หรือทางธรณีเรียกว่า ผ่าเปลือกโลก (regolith) bedrock ในความหมายนี้เป็นคำนามนำนับไม่ได้ ตัวอย่าง The engineers were smart. They built the walls on old foundations that go down to bedrock.   The carvings were found in bedrock above what was once an ancient canal built by Assyrian king Sargon for ..

Read more

whittle   คำกริยา whittles; whittled; whittled; whittling (′วิต-เดิล-ล)   whittle หมายความว่า 1  whittle (something) หมายความว่า เหลา(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเหลาไม้เพื่อให้เรียวหรือให้เป็นรูปร่างหนึ่ง)  ซึ่งคือตัดหรือเฉือนส่วนของไม้ออกด้วยมีดหรือของมีคมเพื่อให้เรียวหรือให้เป็นรูปร่างหนึ่ง ตัวอย่าง He was sitting under a tree, whittling a stick.   Enoch sat on the floor, whittling a piece of hard clay.   2  whittle (something) หมายความว่า ทำ(บางสิ่งบางอย่าง จากการเหลาหรือตัดแกะไม้เพื่อเป็นรูปร่างหนึ่ง) ส่วนมากในรูป whittle (something) from/out of (something else) หมายความว่า ทำ(บางสิ่งบางอย่าง)จาก(ไม้หรือสิ่งหนึ่ง) ..

Read more

impetus   คำนาม (อิม-พะ-ตัส-ส)   impetus หมายความว่า 1  impetus หมายความว่า แรงผลักดัน ซึ่งคือพลังหรือแรงกระตุ้นที่ทำให้กระบวนการหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นได้ ในความหมายนี้ impetus ใช้เป็นคำนามนับไม่ได้ อย่างไรก็ตามสามารถใช้ในรูปคำนามเอกพจน์ด้วย a impetus และในรูป impetus หรือ a impetus for (something) หมายความว่า แรงผลักดันสำหรับ(บางสิ่งบางอย่าง) impetus หรือ a impetus to (something) หมายความว่า แรงผลักดันต่อ(บางสิ่งบางอย่าง)   ตัวอย่าง Much of the impetus for these changes came from places and people whose voices had not yet been ..

Read more