Category : V

vengeful   คำคุณศัพท์ (′เวน-จ-ฟูล-ล)   vengeful หมายความว่า พยาบาท หรือ อาฆาต หรือ อาฆาตแค้น ซึ่งคือมีความต้องการอย่างมากที่จะแก้แค้นใครคนหนึ่งเพราะคนนั้นทำให้เจ็บใจ ตัวอย่าง She was a malicious and vengeful woman, I knew that. อธิบายหรือแปลว่า เธอเป็นผู้หญิงที่มุ่งร้ายและพยาบาท ฉันรู้สิ่งนั้น   She is Edward’s wife Isabella, alternately desperate and vengeful as Gaveston threatens her marriage and her kingdom. อธิบายหรือแปลว่า เธอเป็นภรรยาของเอ็ดเวิร์ด(ชื่อ)อิสาเบลลา ซึ่ง(มีความรู้สึก)สลับกันระหว่างสิ้นหวังและอาฆาตแค้น เพราะแกฟสตันข่มขู่การสมรสและอาณาจักรของเธอ   But in the end, I ..

Read more

vindictive   คำคุณศัพท์ (วิน-′ดิก-ทีฟ-v)   vindictive หมายความว่า พยาบาท หรือ อาฆาต(แค้น) หรือ มีความอาฆาต(แค้น) หรือ มีเจตนาแก้แค้น ซึ่งคือมีความต้องการที่จะแก้แค้นหรือแสดงความต้องการที่จะแก้แค้นเพราะใครคนนั้นได้ทำสิ่งที่ทำให้เจ็บใจก่อน ตัวอย่าง  When he recovers, a guy with this kind of power is gonna be vindictive. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อเขาฟื้นตัว  ผู้ชายที่มีพลังแบบนี้จะต้องมีความอาฆาตแค้น   Humans are specialized in vindictive behavior. อธิบายหรือแปลว่า มนุษย์มีความเชี่ยวชาญในพฤติกรรมที่อาฆาต   The National Abortion Federation views the politicians pushing the legislation as vindictive. ..

Read more

volition   คำนาม (โวล-′ลิ-ชั่น)   volition หมายความว่า ความตั้งใจ หรือ ความสมัครใจ ซึ่งคือความตั้งใจหรือความสมัครใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ว่าไม่ได้ถูกบังคับให้ทำสิ่งนั้น ส่วนมากใช้ในรูป of my/your/his/her/their/our own volition หมายความว่า ด้วยความตั้งใจของ(ใครคนหนึ่ง)เอง หรือ ด้วยความสมัครใจของ(ใครคนหนึ่ง)เอง   ตัวอย่าง He left the company of his own volition. อธิบายหรือแปลว่า เขาลาออกจากบริษัทด้วยความตั้งใจของเขาเอง – ซึ่งคือไม่มีใครกดดันหรือบังคับให้เขาออก   Charlotte came to live with me of her own volition.  อธิบายหรือแปลว่า ชาร์ลอตท์ได้มาอยู่กับฉันด้วยความสมัครใจของเธอเอง – ซึ่งคือไม่มีใครบังคับเธอ   In his testimony Tuesday, he ..

Read more

viscus   คำนาม ส่วนมากใช้ทางการแพทย์ พหูพจน์เขียน viscera (′วิส-ส-กัส-ส) พหูพจน์อ่าน (′วิส-สะ-ระ)    viscus หรือส่วนมากในรูปพหูพจน์ viscera หมายความว่า อวัยวะภายใน viscera ใช้ส่วนมากทางการแพทย์และเมื่อพูดถึงอวัยวะขนาดใหญ่ภายในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด และกระเพาะอาหาร เป็นต้น ตัวอย่าง  After his death, all the abdominal viscera were found in a state of ulceration. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากการตายของเขา อวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมดถูพบว่าอยู่ในภาวะของการเป็นแผล   The stomach is only a thin-walled membranous viscus which finds difficulty in dealing with ..

Read more

vacillate   คำกริยา vacillates; vacillated; vacillated; vacillating (′แวส-สะ-เลต-ท)   vacillate หมายความว่า 1 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หรือ แกว่งไปแกว่งมา ซึ่งคือเกิดขึ้นกลับไปกลับมา และอาจใช้ในรูป  vacillate between (something and something else) หมายความว่า เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่าง(สิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง) หรือ แกว่งไปแกว่งมาระหว่าง(สิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง) ตัวอย่าง Carlos’s mood vacillated daily between hope and despair อธิบายหรือแปลว่า อารมณ์ของคาร์ลอสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันระหว่างความหวังและความสิ้นหวัง   In the United States, stocks vacillated between gains and losses, with the Dow Jones industrial average ..

Read more

vacillating   คำคุณศัพท์ (′แวส-สะ-เล-ดิ่ง)   vacillating หมายความว่า 1  เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หรือ แกว่งไปแกว่งมา ตัวอย่าง  Some ten years later the vacillating policy of Alexander IV. indicates an earnest effort on the part of the inquisitors to obtain independence. อธิบายหรือแปลว่า สิบกว่าปีต่อมา นโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของอเล็กซานเดอร์ที่สี่แสดงถึงความพยายามอย่างจริงจังในส่วนของผู้ร้องขอเพื่อที่จะได้รับเอกราช   His foreign policy, moreover, was very vacillating, and he changed his “system” more frequently perhaps than ..

Read more

variety is the spice of life   คำสุภาษิต   variety is the spice of life มีความหมายตามตัวอักษรว่า  ความหลากหลายเป็นเครื่องเทศของชีวิต ที่ให้ความหมายว่า ประสบการณ์ใหม่ ๆ และการกระทำสิ่งใหม่และน่าตื่นเต้นต่าง ๆ จะทำให้ชีวิตน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งประสบการณ์เปรียบเสมือนเครื่องเทศที่ช่วยปรุงรสชีวิตให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในภาษาไทยอาจนิยมเรียกว่า ความหลากหลายเป็นรสชาติของชีวิต   ตัวอย่าง I’ve lived in many different countries over the past ten years, and next year I will move to Bangkok. Well, they say variety is the spice of ..

Read more

vasculitis   คำนาม คำทางการแพทย์ (แวส-ส-กิ-′ลาย-ดัส-ส) หรือ (แวส-ส-กิ-′ลาย-ทิส-ส)   vasculitis หมายความว่า โรคหลอดเลือดอักเสบ ซึ่งคือการอักเสบของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าโจมตีเนื่อเยื่อของหลอดเลือดโดยไม่ตั้งใจจากสาเหตุเช่น การติดเชื้อ การใช้ยาบางชนิด หรือโรคอื่น ๆ แต่ส่วนมากสาเหตุมักไม่เป็นที่รู้แน่ชัด Vasculitis สามารถส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ และเส้นเลือดฝอย   ตัวอย่าง Vasculitis is a heterogeneous disease with common clinical symptoms, such as fibrinoid necrosis and vascular inflammation.  อธิบายหรือแปลว่า โรคหลอดเลือดอักเสบเป็นโรคที่มีลัษณะหลากหลายร่วมกับมีอาการทางคลินิกเช่น การตายของเนื้อเยื่อจากไฟบริน และการอักเสบของหลอดเลือด &nb..

Read more

verbatim   คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์ (เวอ-ร-′เบ-ดัม-ม) หรือ (เวอ-ร-′เบ-ทัม-ม)   verbatim หมายความว่า คำต่อคำ หรือ เป็นคำต่อคำ ซึ่งคือเหมือนกับคำทุกคำที่ได้ยินมาหรือพูดไปหรือที่ให้มาหรือได้รับมา ตัวอย่าง The transcript of the phone call wasn’t verbatim. อธิบายหรือแปลว่า การถอดเสียงจากการโทรศัพท์ไม่ได้เป็นคำต่อคำ   In fact, a footnote in the document specifically cautions that it is “not a verbatim transcript.” อธิบายหรือแปลว่า ในความเป็นจริงแล้ว เชิงอรรถในเอกสารได้เตือนไว้โดยเฉพาะว่ามัน “ไม่ได้เป็นการถอดเสียงคำต่อคำ“   คำวิเศษณ์ ตัวอย่าง He’s going to follow my advice ..

Read more

veer   คำกริยา veers; veered; veered; veering (เวีย-ร)   veer หมายความว่า 1  หักเลี้ยว หรือ หักเหทิศทาง ซึ่งคือเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหัน ตัวอย่าง  His car veered off the road and crashed into a fence. อธิบายหรือแปลว่า รถของเขาหักเลี้ยวออกจากถนนและชนเข้ากับรั้ว   The wind is veering north. แปลว่า ลมกำลังหักเหทิศทางไปทางเหนือ   2  หันเห(เช่น ความคิดเห็น ความคิด ทัศนคติ เป็นต้น) หรือ หักเปลี่ยน(เช่น ความคิดเห็น ความคิด ทัศนคติ เป็นต้น) ซึ่งคือเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ความคิด หรือ ..

Read more