Category : W

woman of leisure   คำนาม พหูพจน์ women of leisure หรือ lady of leisure; ladies of leisure   woman of leisure หรือ lady of leisure หมายความว่า ผู้หญิงที่ว่างงาน หรือ ผู้หญิงที่ไม่ทำงาน ซึ่งคือผู้หญิงที่ไม่ได้ทำงานประจำดังนั้นจะมีเวลาว่างเยอะใช้พูดเพื่ออาจให้ฟังดูดี What are you going to do as a woman of leisure?   They call her a “mum-roach” — a pejorative expression for an entitled woman of ..

Read more

whitewash   คำกริยา whitewashes; whitewashed; whitewashed; whitewashing (′ไว-ท-วอช-ช)   whitewash หมายความว่า 1  whitewash (something) หมายความว่า ทา(บางสิ่งบางอย่าง)ด้วยสีปูนขาว แต่ส่วนมากใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) whitewashed หมายความว่า มีสีปูนขาว หรือ (ถูก)ทาด้วยสีปูนขาว After feeding the dog, I then whitewashed the henhouse. หลังจากให้อาหารสุนัขแล้ว ฉันหลังจากนั้นก็ทาเล้าไก่ด้วยสีปูนขาว   The walls were whitewashed which made it almost light and airy. ผนัง(นี้)มีสีปูนขาวซึ่งทำให้(มัน)เกือบสว่างและโปร่ง   2  whitewash (something) หมายความว่า กลบเกลื่อน(ความผิดหรือความจริงหรือข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่งหรือบางคนเพื่อให้ลืมหรือไม่รู้ความจริงที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น) ..

Read more

winded   คำคุณศัพท์ (′วิน-เดิด-ด)   winded หมายความว่า หอบ  หรือ เหนื่อยหอบ ซึ่งคือหายใจถึ่เพราะเหนื่อยโดยเฉพาะจากการวิ่งหรือทำอะไรหนัก ๆ หรือหากถูกต่อยที่ท้องก็จะเรียกว่า จุก ตัวอย่าง Neville said she still gets winded walking up stairs and needs help with other tasks. อธิบายหรือแปลว่า เนวิลล์กล่าวว่าเธอยังคงหอบเดินขึ้นบันไดและต้องการความช่วยเหลือกับงานอื่น ๆ   She said that everyday activities, like carrying her one-year-old daughter up a flight of stairs, leave her feeling winded and fatigued. ..

Read more

in a big way   คำสำนวน คำวิเศษณ์   in a big way หมายความว่า  อย่างมาก ๆ  หรือ อย่างยิ่งใหญ่ หรือ ครั้งใหญ่ ตัวอย่าง Our sales campaign is successful in a big way. อธิบายหรือแปลว่า การรณรงค์การขายของเราประสบความสำเร็จอย่างมาก ๆ   The kids wanted to go in a big way. อธิบายหรือแปลว่า เด็ก ๆ อยากไปกันอย่างมาก ๆ   I want to thank the people who made ..

Read more

wharf   คำนาม พหูพจน์ wharves หรืออาจเขียน wharfs (วอร๋ฟ-ฟ)   wharf หมายความว่า ท่าเทียบเรือ ซึ่งคือโครงสร้างที่สร้างขึ้นริมชายฝั่งแม่น้ำหรือทะเล ส่วนมากยืนออกไปในน้ำจากฝั่งเล็กน้อยเพื่อให้เรือสามารถหยุดเทียบจอดได้ ข้อสังเกต  wharf จะต่างจาก pier ตรงที่ pier จะเป็นสะพานที่ยืนยาวออกไปในทะเลมาก ในขณะที่ a wharf เป็นโครงสร้างบนริมชายฝั่งแม่น้ำหรือทะเลหรืออาจยืนออกไปเล็กน้อย   ตัวอย่าง Public beach access points, piers, docks and wharfs were allowed to reopen on April 21. อธิบายหรือแปลว่า จุดทางเข้าชายหาดสาธารณะ สะพานเทียบเรือ ท่าเรือ และท่าเทียบเรือได้รับอนุญาตให้เปิดได้อีกครั้งในวันที่ 21 เมษายน   Mr. John had humiliated him ..

Read more

wild guess   คำสำนวน ส่วนมากใช้ในรูป เอกพจน์ พหูพจน์ wild guesses (′วาย-ล-ด-′เกส-ส)   wild guess หมายความว่า 1  การเดาสุ่ม ซึ่งคือการเดาแบบไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอะไรเลยคิดอะไรได้ก็เดาว่าเป็นสิ่งนั้น ดังนั้นอาจเรียกว่า การเดาล้วน ๆ หรือ การเดามั่ว ๆ wild guess เป็นคำนามแต่ส่วนมากใช้ในรูปที่ให้ความหมายเป็นคำกริยาคือ take/takes/took/taken/taking a wild guess ที่หมายความว่า เดาสุ่ม หรือ เดาล้วน ๆ หรือ เดามั่ว ๆ ตัวอย่าง With only the information you’ve given here, nobody can give more than a wild guess. อธิบายหรือแปลว่า ด้วยข้อมูลที่คุณให้มาที่นี่ ..

Read more

wrap   คำกริยา wraps; wrapped; wrapped; wrapping (แร็ป-พ)   wrap หมายความว่า 1  wrap (something) หรือ wrap up (something) หมายความว่า ห่อ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ พัน(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือเอาอะไรบางอย่างคลุมสิ่งหนึ่งไว้ให้มิดชิด ในรูป passive (be) wrapped หมายความว่า (ถูก)พัน หรือ (ถูก)ห่อ ดูความหมายเชิงคำสำนวน wrap up ตัวอย่าง A nurse wrapped a bandage around his injured wrist. อธิบายหรือแปลว่า พยาบาลพันผ้าพันแผลรอบ ๆ ข้อมือที่บาดเจ็บของเขา   She’s wrapping up the Christmas presents ..

Read more

wrap up   คำวลี กริยา wraps; wrapped; wrapped; wrapping; (แร็ป-อัป-พ)   wrap up หมายความว่า 1  (คำสำนวน ไม่เป็นทางการ intransitive verb) wrap up หมายความว่า เสร็จสิ้นลง หรือ จบลง  ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนคล้าย ๆ กับสำนวนภาษาไทย เก็บข้าวของ  ซึ่งหากเราเก็บข้าวของแสดงว่า เราเสร็จสิ้นกับการทำกิจกรรมหนึ่งแล้ว ตัวอย่าง The competition, which wraps up on Sunday, challenged dancers to raise awareness about the pandemic. อธิบายหรือแปลว่า การแข่งขัน ซึ่งจะ เสร็จสิ้นลงในวันอาทิตย์ ได้ท้าทายนักเต้นเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคนี้   After the ..

Read more

at war   คำวลี คำสำนวน (เอต-วอ-ร)   at war หมายความว่า ทำสงคราม หรือ ต่อสู่  ส่วนมากใช้ในรูป (be) at war หมายความว่า กำลังทำสงคราม หรือ กำลังต่อสู่ ตัวอย่าง The Communist Party of China is “at war with the rest of the world right now” and has a dwindling reputation on the global stage. อธิบายหรือแปลว่า พรรคคอมมิวนิสต์ของจีน “กำลังทำสงครามกับทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้” และมีชื่อเสียงที่กำลังลดน้อยลงในเวทีระดับโลก   He said the ..

Read more

wilt   คำกริยา wilts; wilted; wilted; wilting (วิล-ท)   wilt หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงเช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้ เป็นต้น  wilt หมายความว่า เหี่ยวเฉา หรือ เหี่ยว หรือ โรย ตัวอย่าง The flowers in the garden wilted. อธิบายหรือแปลว่า ดอกไม้ในสวนเหี่ยวเฉา   The plants wilted in the heat. อธิบายหรือแปลว่า พืชเหี่ยวเฉาในความร้อน   2  เมื่อสภาพของบุคคล wilt จะหมายความว่า เหนื่อยล้า ซึ่งคือไม่มีกำลังหมดแรง ในที่นี้อุปมาอุปไมยเหมือนพืชที่เหี่ยวเฉา ตัวอย่าง He opened the door ..

Read more