Category : W

at war   คำวลี คำสำนวน (เอต-วอ-ร)   at war หมายความว่า ทำสงคราม หรือ ต่อสู่  ส่วนมากใช้ในรูป (be) at war หมายความว่า กำลังทำสงคราม หรือ กำลังต่อสู่ ตัวอย่าง The Communist Party of China is “at war with the rest of the world right now” and has a dwindling reputation on the global stage. อธิบายหรือแปลว่า พรรคคอมมิวนิสต์ของจีน “กำลังทำสงครามกับทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้” และมีชื่อเสียงที่กำลังลดน้อยลงในเวทีระดับโลก   He said the ..

Read more

wilt   คำกริยา wilts; wilted; wilted; wilting (วิล-ท)   wilt หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงเช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้ เป็นต้น  wilt หมายความว่า เหี่ยวเฉา หรือ เหี่ยว หรือ โรย ตัวอย่าง The flowers in the garden wilted. อธิบายหรือแปลว่า ดอกไม้ในสวนเหี่ยวเฉา   The plants wilted in the heat. อธิบายหรือแปลว่า พืชเหี่ยวเฉาในความร้อน   2  เมื่อสภาพของบุคคล wilt จะหมายความว่า เหนื่อยล้า ซึ่งคือไม่มีกำลังหมดแรง ในที่นี้อุปมาอุปไมยเหมือนพืชที่เหี่ยวเฉา ตัวอย่าง He opened the door ..

Read more

wail   คำกริยา  wails; wailed; wailed; wailing (เวล-ล)   wail หมายความว่า 1  ร้องไห้ครวญคราง หรือสั้นว่า ครวญคราง ซึ่งคือร้องไห้ออกมาด้วยเสียงที่ยาว ๆ เพราะคุณเศร้ามาก หรือเจ็บปวดมาก ตัวอย่าง She started screaming hysterically, wailing like a baby. อธิบายหรือแปลว่า เธอเริ่มกรีดร้องอย่างตีโพยตีพาย (และ)ร้องไห้ครวญครางเหมือนเด็กทารก   She wailed as she placed a white rose atop the grave. อธิบายหรือแปลว่า เธอร้องไห้ครวญครางขณะที่เธอวางกุหลาบขาวบนหลุมศพ   2   รำพัน หรือ คร่ำครวญ ซึ่งคือพูดอะไรบางอย่างจากอารมณ์ออกไปในลักษณะที่บ่นเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งหรือจากความเศร้าหนึ่ง ตัวอย่าง She wailed that ..

Read more

wild and woolly   คำสำนวน ส่วนใหญ่ใช้ในอเมริกา (วาย-ล-ด-แอน-ด-วูล-ลี่)   wild and woolly หมายความว่า  เลวร้าย หรือ ป่าเถื่อน เพราะมีลักษณะที่ดูป่าเถื่อนหรือมีพฤติกรรมที่ควบคุมอะไรไม่ได้ ตัวอย่าง The novel is about the wild and woolly Western frontier. อธิบายหรือแปลว่า นวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนทางตะวันตกที่ป่าเถื่อน   South Australians are being warned to brace for a wild and woolly weekend as damaging winds and heavy rainfalls lash the state. อธิบายหรือแปลว่า ชาวออสเตรเลียตอนใต้กำลังได้รับการเตือนให้เตรียมรับมือกับสุดสัปดาห์ที่เลวร้ายเนื่องจากลมที่สร้างความเสียหายและฝนตกหนักจะเข้าฟาดฟันรัฐ   ..

Read more

walkable   คำคุณศัพท์ (′วอค-กะ-เบิล-ล)   walkable หมายความว่า 1  เดินได้ หรือ สามารถเดินได้ เพราะสะดวกและปลอดภัย ตัวอย่าง The private beach is accessed via paths, which are both walkable and accessible via a golf cart. อธิบายหรือแปลว่า ชายหาดส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเดิน ซึ่งทั้งเดินได้สะดวกและเข้าถึงด้วยรถกอล์ฟ   2  เดินได้ หรือ สามารถเดินได้ เพราะใกล้ ตัวอย่าง The hotel is walkable from the train station. อธิบายหรือแปลว่า โรงแรม(นี้)เดินได้จากสถานีรถไฟ &nb..

Read more

workaround   คำนาม พหูพจน์ workarounds หรืออาจพบเขียน work-around; work-arounds (เวิร๋ก-ค-อะ-ราว-น-ด)   workaround หมายความว่า วิธีการแก้ขัด หรือ วิธีการแก้ปัญหาแบบแก้ขัด ซึ่งคือวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหนึ่งไปก่อนชั่วคราวเพื่อให้ทำงานได้ แต่นั้นไม่ได้เป็นวิธีการที่แก้ไขอย่างแท้จริงหรือถาวร ตัวอย่าง I’II find a workaround. อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะหาวิธีการแก้ขัด   The organization created a workaround for those encountering technical problems with the tests. อธิบายหรือแปลว่า องค์กรได้สร้างวิธีการแก้ขัดสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางเทคนิคกับการตรวจ &nb..

Read more

by way of   คำวลี   by way of หมายความว่า 1  by way of (something) หมายความว่า เพื่อเป็น(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ เพื่อแสดงถึง(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ตัวอย่าง He took me me to a nice restaurant by way of an apology. อธิบายหรือแปลว่า เขาพาฉันไปที่ร้านอาหารที่ดีแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการขอโทษ   2  by way of (something) หมายความว่า ผ่านทาง(สถานที่หนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือใช้เส้นทางหรือหนทางหนึ่งเพื่อที่จะไปอีกที่หนึ่ง ตัวอย่าง We got into the cellar by way of a hole ..

Read more

wax and wane   คำวลี คำกริยา waxes and wanes; waxed and waned; waxing and waning   wax and wane หมายความว่า 1  ขึ้น ๆ ลง ๆ หรือ เพิ่มขึ้นและลดลง หรือ มากขึ้นและน้อยลง หรือ ปรากฏขึ้นและหายไป ซึ่งคือเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงกลับไปกลับมา ตัวอย่าง  From 1575 to the start of the eighteenth century, mining waxed and waned throughout the Andes. อธิบายหรือแปลว่า จากปี 1575 จนถึงต้นศตวรรษที่สิบแปด การทำเหมืองได้เพิ่มขึ้นและลดลงทั่วเทือกเขาแอนดีส   ..

Read more

wilderness   คำนาม คำนามนับได้ส่วนมากในรูปเอกพจน์ พหูพจน์เขียน wildernesses (′วิล-เดอ-ร-เนิส-ส)   wilderness หมายความว่า 1 พงไพร หรือ พงพี  หรือ ป่าดงพงไฟร ซึ่งคือนถิ่นหรือภูมิภาคทุรกันดารที่ไม่มีการเพาะปลูก ไม่มีคนอาศัยอยู่ ดังนั้นจะรวมถึง ป่า ดง ที่ไม่เอื้ออำนวยการอยู่ของมนุษย์ ตัวอย่าง We spend the next three days exploring the wilderness. อธิบายหรือแปลว่า เราจะใช้เวลาสามวันข้างหน้าในการสำรวจป่าดงพงไฟร   2  (พื้นที่)รกร้าง ในความหมายนี้ส่วนมากใช้ในรูปคำนามขยายคำนาม เช่น a wilderness park แปลว่า อุทยานที่รกร้าง หรือ สวนสาธารณะที่รกร้าง ตัวอย่าง  Laguna Beach officials closed beaches and blocked trail ..

Read more

wet market   คำนาม พหูพจน์ wet markets (เวต-มา-ร-เกต-ท)   wet market หมายความว่า ตลาดสด ซึ่งคือตลาดที่ขายอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อสัตว์สด ปลาสด และอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายอื่น ๆ   ตัวอย่าง Wet markets are increasingly losing ground to supermarkets in China. อธิบายหรือแปลว่า ตลาดสดกำลังพ่ายแพ้ต่อซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น   Dr. Anthony Fauci said on Friday that all of China‘s wet markets should be shut down immediately in light of the pandemic ..

Read more