cease-and-desist

  C, ENG-THA

cease-and-desist

 

คำนาม คำทางกฎหมายประเทศสหรัฐฯ  cease-and-desist orders; หรือ cease and desist order; cease-and-desist orders

 

cease-and-desist หรือ  cease-and-desist order หมายความว่า คำสั่งงดเว้นการกระทำ ซึ่งคือคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจากศาลหรือหน่วยงานของรัฐที่สั่งให้การกระทำสิ้นสุดลงทันทีและเลิกจากการทำสิ่งนั้นไม่ให้ทำอีกต่อไป คำนี้เป็นคำทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ตัวอย่าง  The St. Johnsbury Distillery was forced to close Dec. 15 after it received a cease and desist order from the state. อธิบายหรือแปลได้ว่า โรงกลั่นสุราเซนต์จอห์นเบอรี่ถูกบังคับปิด(ตัว)เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมหลังจากได้รับคำสั่งงดเว้นการกระทำจากรัฐ   – ซึ่งคือคำสั่งให้หยุดทันทีและห้ามทำอีกต่อไป

 

 

ดูคำกริยา cease และ desist

 


 

cease-and-desist letter

 

คำนาม คำทางกฎหมายประเทศสหรัฐฯ  cease-and-desist letters หรือ cease and desist letter; cease-and-desist letters

 

cease-and-desist letters หมายความว่า จดหมายแจ้งเตือนให้งดเว้นการกระทำ ซึ่งคือจดหมายแจ้งเตือนจากหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับรายละเอียดการร้องเรียนและกล่าวหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งถ้าไม่หยุดและเลิกทำจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

 

ตัวอย่าง Trump’s lawyers send cease-and-desist letter to Bannon. อธิบายหรือแปลได้ว่า ทนายความของทรัมพ์ส่งจดหมายแจ้งเตือนให้งดเว้นการกระทำไปยังนายแบนนัน

 


 

 

คำสำนวน คำทางกฎหมาย คำกริยา cease and desist

 

cease and desist  หมายความว่า หยุด(ทำบางสิ่งบางอย่าง)ทันที

 

ตัวอย่าง The company was ordered by the court to cease and desist from selling the smartphone. บริษัทถูกสั่งจากศาลให้หยุดจากการขายสมาร์ทโฟนทันที