cherry picker

  C, ENG-THA

cherry picker

 

คำนาม cherry pickers

 

cherry picker หมายความว่า รถกระเช้า หรือ ลิฟท์กระเช้า ซึ่งคือเครนไฮดรอลิคที่มีกระเช้าสำหรับยกคนทำงานให้สูงขึ้นตามระดับที่ต้องการ ส่วนมากจะติดตั้งบนรถหรืออาจเป็นรถที่มีลิฟท์กระเช้าในตัวเอง  cherry pickers มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ

ตัวอย่าง 

Two workers were conducting work in a cherry picker when the electrocution occurred. อธิบายหรือแปลได้ว่า คนงานสองคนกำลังทำงานในรถกระเช้าเมื่อการเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตเกิดขึ้น

 

Two trucks have cherry picker capable of extending up to 60 meters. อธิบายหรือแปลได้ว่า รถบรรทุกสองคันมีลิฟท์กระเช้าที่สามารถยกได้สูงถึง 60 เมตร

 

 


ภาพ the creative commons