chilled to the bone

  C, ENG-THA

chilled to the bone

 

คำสำนวน หรือที่นิยมน้อยกว่า chilled to the marrow

 

(be) chilled to the bone หมายความว่า หนาวไปถึงกระดูก ซึ่งเป็นคำสำนวนของคนอังกฤษที่หมายถึง หนาวมาก ๆ หรือ หนาวจัดจนเปรียบเปรยว่าหนาวรู้สึกได้ไปถึงกระดูก หรือสำนวนไทยอาจเรียกว่า หนาวเหน็บ

การใช้ (be) + chilled to the bone หรือ (get) + chilled to the bone

ตัวอย่าง

I was chilled to the bone while walking home in the snow. อธิบายหรือแปลว่า ฉันหนาวเหน็บขณะที่เดินกับบ้านในหิมะ

 

Her entire body was stiff and sore, and she was cold to the bone. อธิบายหรือแปลว่า ร่างกายของเธอทั้งแข็งและเจ็บ และเธอหนาวเหน็บ

 

 

ดู chill (somebody) to the bone

ดู bone-chilling